Back to top

Archívum

Beküldés dátuma: 2021. július 10.

Jó, hogy nem látunk mindent
Az Andok indiánjai sokszor bekötik szamaraik szemét, hogy ne lássák terhük nagyságát. Ha leveszik szemükről a kötést, sok időbe és nehézségbe kerül, amíg az állatokra újra fel tudják rakni a nagy terhet - még akkor is, ha erejüknek megfelelően van összeállítva.

Beküldés dátuma: 2021. március 29.

Jézus arca
Szicíliában Epifanio szerzetes egy nap felfedezte magában Isten ajándékát, azt a képességét, hogy gyönyörű szép ikonokat tud festeni.
Valami olyasmit akart festeni, ami élete remekműve lehetett volna: Jézus arcát.
De vajon hol talál olyan modellt, aki képes kifejezni egyszerre a szenvedést és az örömöt, a halált és a feltámadást, az istenit és az emberit?
Epifanio attól kezdve nem nyugodott, útnak indult, egész Európát végigkutatta, de senkit nem talált. Nem volt olyan modell, akiről mintát vehetett volna Jézus arcához.
Egyik este úgy aludt el, hogy a zsoltár szavait ismételgette: A te arcodat keresem Uram. Ne rejtsd el előlem a te arcodat.
Álmodott is: egy angyal visszavitte azokhoz, akikkel találkozott és minden arcból megmutatott neki egy részletet, amely azt az arcot Jézuséhoz tette hasonlóvá: például egy fiatal asszony öröme, egy gyermek ártatlansága, egy paraszt ereje, egy beteg szenvedése, egy elítélt félelme, egy anya jósága, egy árva ijedelme, egy bíró szigorúsága, egy bohóc vidámsága, egy gyóntatópap irgalma, vagy egy leprás bekötözött arca. Epifanio visszatért a kolostorába és nekifogott a munkának.
Egy év múlva kész lett Krisztus arcképe és Epifanio bemutatta azt az apátnak és a barátoknak, akik megdöbbentek és térdre estek. Krisztus arca gyönyörű volt, megható, tekintete egyenesen az ember lelkébe látott.
Hiába kérdezték Epifaniót, nem tudták meg ki ült neki modellt.
Ne egy ember arcában keressétek Krisztusét, hanem minden ember arcában fedezzétek fel Krisztus képmásának egy kis részletét!

Beküldés dátuma: 2021. február 24.

Paposat játszanak
Egy kisfiú házuk lépcsőjén paposat játszik hasonló korú társával. Minden rendben van, míg barátja megunja a ministrálást és prédikálni kezd: Csak nekem szabad prédikálnom, tudhatnád, mindent elrontasz – mondta. A zajra a sértődött fiú anyja kiszól: A vendégfiúnak udvariasságból is illik átadni a prédikálás lehetőségét. A fiúcska megszeppent, egy idő múlva felment a felső lépcsőfokra: Prédikálhat, de ha ő prédikál, akkor én leszek az Isten. A világ lépcsőkből áll és azzal töltünk el sok haszontalan időt, hogy felmásszunk a tetejére.

Beküldés dátuma: 2021. február 6.

Lerázva a kudarc porát
Az egyik barátom egyszer megbízott egy ácsot, hogy újítsa fel régi vidéki házát. A mester első munkanapja szörnyű volt. Későn érkezett, mert autója defektet kapott, majd munka közben áramszünet volt, s a nap végén pedig az ács kisteherautója nem akart beindulni. Így hát a barátom vitte haza a mestert. Amikor megérkeztek, az ács behívta a barátomat, hogy bemutassa neki a családját. A bejárati ajtó előtt állt egy kis fa, s amikor elhaladtak mellette, a férfi megállt pár pillanatra, s mindkét kezével megérintette az ágak hegyét. Ezután tovább mentek. A mester kinyitotta az ajtót, és sugárzó arccal, mosolyogva belépett, megölelte két kisgyermekét és megcsókolta feleségét. Végül az ács kikísérte barátomat az autóhoz. Amikor elhaladtak a kis fa mellett, barátom kíváncsian kérdezte a férfit arról, amint az imént látott. „Ó, ez a problémafám! – felelte az ács. – Tisztában vagyok azzal, hogy nem tudom elkerülni munka közben a problémákat, de egy valami biztos, ezek a gondok nem tartoznak otthonomra, feleségemre és két gyermekemre. Így hát minden este, mielőtt belépek a házamba, felakasztom erre a fára a problémáimat. Aztán reggel újra fölveszem őket. S amikor kijövök reggel, s ismét fölveszem problémáimat, már közel sem emlékszem olyan sok bajra, mint amennyit az előző este felakasztottam.”

Beküldés dátuma: 2021. január 16.

Alakít Jézus?
A görög mondából ismerős Prokrusztesz-ágya. Ő egy óriás, akinek kis ágya van és szívesen adja fáradt vándoroknak. Aztán, akinek netán kilóg a lába vagy a feje, azt levágja, vagy lefűrészeli. Hogy mindenki belepasszoljon.
Nos, sokszor így teszünk Jézussal: befektetjük elképzeléseink, ideánk, ideológiánk Prokrusztesz ágyába. Ami nem illik bele, amit nehéz elfogadni Jézustól, azt levágjuk belőle.

Beküldés dátuma: 2020. szeptember 27.

A róka Betlehemben
Betlehem közelében élt egy róka. A pásztorok nagyon féltették tőle a nyájat, ezért éjjel-nappal őrizték. Mindig jelen volt egy őr. Ez nem tetszett a rókának, egyre éhesebb és dühösebb lett.
Aztán egy különös éjszakán a pásztorok megszokott életét soha nem látott fény és soha nem hallott hang tette változatossá. Az angyalok karának gyönyörű visszhangja töltötte be a levegőt. Gyermek született. Jelentéktelen kinézésű, pufók kis rózsa. A róka elcsodálkozott, amikor látta, hogy a keménykötésű pásztor mindegyike oda siet az istállóba, a gyermekhez.
─ Micsoda felhajtás egy jelentéktelen gyermekért! – gondolta a róka.
Kíváncsi lett, de még inkább éhes és óvatos léptekkel követte a pásztorokat. Amikor látta, hogy a pásztorok bemennek egy istállóba, elrejtőzött egy bokor tövében, és várt.
A pásztorok átadták az ajándékokat. Üdvözölték a szülőket és gratuláltak nekik. Tisztelettel meghajoltak a gyermek előtt, és távoztak. Az ember és az asszony nagyon fáradt volt. Az események hatására kimerültek, és elaludtak.
A lopós hajlam nem aludt ki a rókában és besomfordált az istállóba. Nem vették észre, csak egyedül a gyerek. Tágra nyílt szemmel nézte a róka nedves orrát, aki ravaszul kúszott előre. A róka kegyetlen és száraz szemei tágra nyíltak és piros nyelve szomjasan lógott a szájában.
─ Micsoda fejedelmi falat – gondolta a róka. Meleg lehelete a gyermek arcát érintette. Megfeszítette izmait és készült ráugrani a gyermekre.
Ebben a pillanatban a gyermek kezével, mintha jó illatú virág lenne, megsimogatta a róka orrát. Először fordult ez is elő, hogy életében valaki megsimogatta durva szőrét. Olyan hangon, amilyent idáig még soha nem hallott, megszólalt a gyermek:
─ Szeretlek kis rókám!
Ekkor valami hirtelen dolog történt a betlehemi istállóban. A ravasz róka szőrzete szétnyílott és földre hullott, mint egy használt ruhadarab. Alatta egy ember volt látható. Egy igazi, testben élő ember. Az ember letérdelt. Kezébe vette a gyermek kezét, megcsókolta és szép csendben imádkozott.
Az ember emelt fővel hagyta el az istállót és kiment a nagyvilágba hirdetni:
─ Megszületett az isteni gyermek, aki szabaddá tehet! Megjött a Messiás! Sikerülni fog neki!

A teremtményeket szeretve lehet megváltoztatni.
Ez volt Isten terve.
Talán ma is működik.
Csak az állatokban…?

Beküldés dátuma: 2020. szeptember 5.

Ahol Isten lakik
Rabbi M. tudós emberek vendége volt. Vendégeit azzal a kérdéssel lepte meg: „Hol lakik Isten?” Nevettek rajta, micsoda kérdés: „Az egész világ tele van dicsőségével!” Saját kérdésére a következő választ adta. „Ott lakik, ahol beengedik!”

Beküldés dátuma: 2020. július 31.

Az öreg hegedű
Egy árverésen a kikiáltó felemelt egy hegedűt. Tele volt repedésekkel és karcolásokkal. A húrok kilazultak és a kikiáltó sem gondolta, hogy megérné a fáradtságot, ha túl sokat vesződnének vele, de a rend kedvéért egy apró mosoly kíséretében felemelte.
Mit ajánlanak érte uraim? – kiáltotta. – Kezdjük 100 ezer forinttal!
Százötezer! – szólt egy hang. Majd száztíz.
Száztizenöt! – mondta egy másik. Majd százhúsz.
Százhúszezer először, százhúszezer másodszor, százhúszezer…
A terem mélyén egy ősz hajú ember felállt és kezébe fogta a vonót. Egy zsebkendővel letörölte a poros hegedűt, meghúzta a húrokat, nyakához illesztette a hangszert és olyan tiszta melódiát kezdett el játszani rajta, ami az angyalok énekéhez volt hasonlatos.
Amikor abbahagyta, a kikiáltó nyugodt, mély hangon azt kérdezte: - Mit ajánlanak az öreg hegedűért?
És a vonóval együtt felemelte azt.
Egy millió, ki ad kétmilliót? Kétmillió! Ki mond hármat? Hárommillió először, hárommillió másodszor, hárommillió-háromszázezer, senki többet harmadszor- mondta a kikiáltó.
Az emberek tapsoltak, de néhányan azt kérdezték: - Mi változtatta meg a hegedű értékét?
A válasz rögtön megérkezett: A Mester érintése.

Régi poros, összekarcolt hangszerek vagyunk. De képesek vagyunk magasztos zenét játszani. Elég a Mester érintése.

Íme itt vagy, Istenem. Engem keresel? Mit akarsz? Nem tudok adni neked semmit.
Az utolsó találkozásunk után nem tettem félre neked semmit.
Semmit… egy jó cselekedetet sem. Túl fáradt voltam. Semmit. Egy jó szót sem. Túl szomorú voltam. Csömöröm volt az élettől, mindent untam.
Adj!
A lélek bénultsága, a közöny miatti lelkiismeret-furdalás, és egyre erősebb közöny a lelkifurdalás miatt…
A boldogság szüksége, a fárasztó gyengédség, a fájdalom amiatt, hogy tudom, nincs menekvés…
Adj!
Zavarok, félelmek, kétségek.
Uram! Úgy jársz-kelsz, mint egy ószeres, hogy összegyűjtsd… a szemetet. Mit csinálsz ezekből Uram?
Égi országot. (Marie-Noel)

Beküldés dátuma: 2020. július 4.

A követés
Egy megrögzött alkoholista közösségben Ignác volt talán az egyedüli, akit javíthatatlan részegesnek tartottak. Az ápolók jósága olyan nagy hatással volt rá, hogy teljesen megváltozott. Az alkalmazottak és a látogatók egyöntetű véleménye volt, hogy ilyet még nem láttak.
Ignác éjjel-nappal tevékenykedett. Nem fáradt bele a jótettekbe. Nem volt munka, amit visszautasított volna. Szívesen takarította ki azt a szobát, ahol egy alkoholista rosszul lett, vagy végig súrolta a mosdókat. Ignác mindent elvégzett, amit kértek tőle. Állandóan mosoly ült az arcán és örvendezett, ha segíthetett valahol. Mindig számítani lehetet rá, akár a betegek etetésénél, vagy amikor meg kellett füröszteni őket, vagy lefekvés előtt levetkőztetni.
Az egyik nap a kórházi lelkész arról beszélt, hogy milyen fontos kérni az Isten kegyelmét, hogy az életünkön változtatni tudjon. Egészen váratlanul egy férfi felugrott a helyéről. Előre sietett, az oltár elé vetette magát és esdekelve kérte:
¬ Istenem, add, hogy olyan lehessek, mint Ignác! Hadd legyek én is olyan, mint Ignác.
A lelkész karon fogta, és kijelentette:
─ Kedves fiam, talán jobb lenne azt kérni, hogy olyan legyél, mint Jézus!
A férfi kérdő tekintettel nézett a papra, és így szólt:
─ Miért? Talán Jézus olyan, mint Ignác?

Elgondolkodásra:
Ha valaki megkérdezi: “Milyen egy keresztény?” A legjobb és legszavahihetőbb válasz: “Nézzél meg engem!”

Beküldés dátuma: 2020. június 21.

A példa
A remete egyszer az erdőben meglátott egy héját. A héja épp húst vitt a fészkére, amelyet aztán kis darabokra szakított és nemcsak a saját fiókáit etette meg, hanem egy sérült varjúfiókát is.
A remete csodálkozott azon, hogy egy héja megetet egy ilyen kis varjút és azt gondolta: - Isten küldött nekem egy jelet. Ő még a kis, sérült varjúfiókát sem hagyja el. Isten még a ragadozó héjának is megtanította, hogy etetnie kell egy másik fajta madarat, aki árván maradt a világban. Látható, hogy Isten minden teremtményének megadja azt, amire szüksége van, és mi mégis szomorkodunk. Nem akarok magam miatt aggódni többé! Isten megmutatta nekem, mit kell tennem. Nem gondoskodom többet élelemről. Isten nem hagyja el egyik teremtményét sem: engem sem fog cserben hagyni.
És így is lett, leült az erdőben és nem mozdult el a helyéről, csak egyfolytában imádkozott. Három nap és három éjjel maradt így, anélkül hogy egy kortyot ivott, vagy egy falatot evett volna. Három nap után annyira legyengült, hogy a kezét sem bírta felemelni.
A nagy gyengeség miatt álomba merült. És álmában íme, megjelent egy angyal.
Az angyal összevonta a szemöldökét és azt mondta:
A jel valóban neked szólt. De azért, hogy megtanuld utánozni a héját!

Akkor Jézus azt kérdezte:
„- Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?
Aki irgalmas szívű volt iránta – felelte. Jézus így folytatta: - Menj és tégy te is hasonlóképpen.” (Lukács 10,36-37)
Nagyon könnyen azok oldalára állunk, akiknek kapniuk kell valamit. Jézus szerint inkább adnunk kellene.

Beküldés dátuma: 2020. június 5.

Tömegember
Fellini rendezett egy hátborzongató filmet, ahol bemutatta a modern világnak tömeg-emberét. A metróból óriási folyamban dőlnek ki az emberek, az utcán egymás lábait taposva sodródnak, rohannak. Egy gyárkapun is hömpölyögnek ki. Ekkor gyors váltással hirtelen birkanyájat mutatott a film. A birkák megriadnak valamitől, és egymást tiporva keringenek körbe-körbe.
Ha senkit sem követünk, ilyen nyájjá leszünk.

Beküldés dátuma: 2020. május 28.

A tüskés bozót
A hegy lábánál nőtt meg, szellő és napsütés kényeztette. Először még csak gyenge zöld csíra volt, később ágai ormótlanná váltak, összetekeredtek, szúrós tüskék nőttek rajtuk. A madarak és a birkák gyűlölték, mert valahányszor csak hozzáértek, tollakat, vagy gyapjút tépett ki belőlük. Még a kecskék is messze elkerülték, pedig ők nem kényesek, még a követ is lelegelnék.
A többi cserje és bokor virágokkal és szép levelekkel ékeskedett, némelyek még gyümölcsökkel is. A mi szegény cserjénknek meg csak tüskéje volt. Az esti szellő a többiek megvetését és csúfolódását hozta feléje.
De amikor Isten Mózessel akart beszélni, az egyszerű bokrot választotta a hegy tövében.
És a bokor Isten trónjává vált, ragyogóbb lett, mint a nap, csillámlott és tüzelt, mintha minden egyes tüskéje olyan drágakővé változott volna, amelyen a tiszta fény tükröződik.

A diáklány a század legnagyobb találmányainak kiállítása előtt állt a sorban. A tanítónő megpróbálta felkészíteni a gyerekeket arra, amit majd látni fognak.
- Ki tudna mondani nekem egy olyan találmányt, amely húsz évvel ezelőtt még nem létezett? – kérdezte.
- Például én magam! – mondta az egyik gyerek önmagára mutatva.

Uram, taníts meg arra,
hogy szükségem van rád,
ahogyan neked is
szükséged van rám.
Ha te nem lennél,
kihez imádkoznék?
Ha én nem lennék neked,
ki imádkozna hozzád?

Beküldés dátuma: 2020. május 22.

Komikus keresztény
Egy vándorcirkuszban, miután egy dán falu mellett letelepedett, tűz ütött ki. Az igazgató a szereplőkhöz fordult, akik már fellépésük készülődéseivel voltak elfoglalva.
A bohócot a faluba szalajtotta, hogy segítséget hívjon, nehogy a cirkusszal együtt a kiszáradt füvet és a lábon álló gabonát is elpusztítsa a tűz. A kifestett bohóc házról házra rohant és hívta az embereket, jöjjenek az égő cirkuszt oltani. A falu lakói nevettek, tetszett nekik az „okos” reklám, amivel az embereket a cirkuszba akarják csalogatni. A bohóc sírt és könyörgött, bizonygatta, hogy most egyáltalán nem lesz előadás, hanem maga a helység is halálos veszélyben van. Minél jobban könyörgött, annál jobban derültek rajta a falu lakosai, mígnem a tűz a földekre is átterjedt és a házakat is elérte. Mire az emberek rádöbbentek a veszélyre, már késő volt.

Beküldés dátuma: 2020. május 15.

Mégis…
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önző vagy és hátsó gondolat vezeti cselekedeteidet,
mégis tégy jót!
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igaz ellenséget nyersz,
mégis érj célt!
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy,
mégis tedd a jót!
A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz,
mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják,
mégis építs!
Az embereknek szükségük van segítségedre és ha segítesz, támadás érhet,
mégis segíts!
A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz is cserébe,
mégis a legjobbat add a világnak, amid van! (Kalkuttai Teréz anya)

Beküldés dátuma: 2020. május 11.

„Ecce homo”
Egy modern művész órákból, naptárakból, telefonokból, minden elképzelhető masinákból állított össze ember alakú gépet, ami persze recsegett, forgott, pörgött. Az egész kuka alakú koporsószerűségbe volt beállítva és a kiállításon ezt a címet viselte: „Ecce homo”. Gondolom a modern emberre célzott.
Ilyenek vagyunk valóban? Mindig tevékenykedünk, sürgünk-forgunk, mint a búgócsiga és nem tudunk elcsendesedni, lenni. Pedig most azért vagyunk itt, hogy legyünk Jézus előtt.

Beküldés dátuma: 2020. május 6.

Gyógyító szeretet
Egy kórház két belosztálya közül az egyiket egy tudós professzor vezette. Szakértelmével kiválóan gyógykezelte a betegeket. A másik osztályon talán nem oly tudós főorvos állt, de szívesebben mentek oda a betegek. Mert a nővérek megérkezése előtt már látogatta a betegeket, le-leült egy-egy beteg ágya szélére és mint ember az emberrel beszélgettek, nem mint tudós szakember betegeivel. Ezen az osztályon fogyott legkevesebb nyugtató, ritkábbak voltak a váratlan rosszullétek, legkevesebb altatót kértek a betegek.
A tudós professzor sokat tudott, a másik meg sokat szeretett. Ez a gyógyító szeretet misztériuma is.

Beküldés dátuma: 2020. április 22.

A megoldás
A galambok egy vidám és telhetetlen csapata a templom melletti teret választotta szálláshelyül. Az esküvők után az úttest repedései tele voltak rizsszemekkel, s ez nagy örömére szolgált a galamboknak. Néhány rizsszem a templomba is beesett és a mohó galambok oda is bementek értük.
Néhányan benn is rekedtek. A vasárnapi szertartások alatt repkedésükkel zavarták a híveket. Nem beszélve arról, hogy „nyomaikat” bizony otthagyták némelyik szent szobrán.
Az elkeseredett pap tanácskozásra hívta az egyházközségi tanácsot, ahol a legfontosabb napirendi pont a galambok kiűzése volt.
Valamit muszáj tennünk azért, hogy a galambok ne jöjjenek be többé a templomba!
Elsőként egy tanácsos emelkedett szóra – talán Heródes leszármazottja volt -, és azt mondta: - Dobjunk közéjük mérgezett rizst, így egyik sem fog bejönni többé!
A többi ferences-lelkű tanácsos felháborodott ezen: - Azt már nem! Vigyük el őket valamelyik tanyára, ahol boldogan élhetnek majd!
De ez a megoldás sem tűnt kivitelezhetőnek. Ugyanígy elvetették azt a javaslatot is, hogy egy galambvadászatra kiképzett vadállatot küldjenek közéjük, valamint azt is, hogy egy erős hálót feszítsenek ki a templom ajtaja és ablakai elé.
Végül, amikor már zavaró lett a csend, mert senkinek semmi nem jutott eszébe, a Tanács legidősebb tagja azt kérdezte:
Szóval ti azt szeretnétek, hogy a galambok ne jöjjenek be többé a templomba?
Igen – válaszolták kórusban a tanácstagok.
Valóban nem akarjátok többé látni őket?
Akkor egyszerű a dolog - válaszolta az öreg. – Tegyétek a következőt: kereszteljétek meg őket, legyenek elsőáldozók, bérmálkozzanak meg és soha többé nem fogjátok őket a templomban látni.

Papa, te pingvin vagy?
Igen.
Pap, a nagypapa is pingvin?
Igen, a nagypapa is pingvin.
És a dédapa? Ő is pingvin volt?
Igen, ő is pingvin volt.
És én is pingvin vagyok?
Igen, te is pingvin vagy!
De akkor vajon miért fázom ennyire?

Ma a legfiatalabb generáció nagy hideget érez. A kis- és nagyobb gyermekek olyanok, mint az eloltott lámpák. Hiába várnak hittanórára, hiába tanulják a katekizmust, a fény nem gyullad ki. És mindez azért van így, mert akinek a kezében van a kapcsoló, elfelejtette, hogy hogyan kell meggyújtani azt.

Beküldés dátuma: 2020. április 18.

Csoda?
A kis Jancsi vasárnapi iskolában volt, s édesanyja ment érte. „Mami! – szólalt meg János, miközben beült az autóba. – A Vörös-tengeren való átkelés története már valami!” „Mondj valamit a történetről!” – kérte az édesanyja. „Nos, a zsidók kivonultak Egyiptomból, de a fáraó és a serege üldözőbe vették őket. Így hát a zsidók olyan gyorsan menekültek, ahogy csak tudtak, míg el nem érték a Vörös-tengert. Az egyiptomi sereg egyre közelebb ért. Ezért Mózes vette a kézi adóvevőjét és szólt az Izraeli Légierőnek, hogy bombázzák le az egyiptomiakat. Miközben ez megtörtént az Izraeli Haditengerészet egy pontonhidat épített, s azon átkelt a nép a tengeren! Jól megcsinálták!” Az asszony teljesen megdöbbent és megkérdezte: „Biztos, hogy így mesélték el a történetet?” Hát, mami, nem pontosan így! De ha úgy mondanám el, ahogy azt nekünk elmesélték, azt úgyse hinnéd el!”
Jancsiba egészen beleívódott már korának anyagias szemlélete, s gondolkodásában nem volt helye a csodáknak és más lelki valóságoknak. (Úgy gondolom, hogy az a hit, ami csak a látható valóságokban hisz gátolja a hívő embert abban, hogy várakozó, reménykedő hite legyen, pedig enélkül nem tapasztalhatjuk meg Isten csodáit.)

Beküldés dátuma: 2020. április 10.

A vadász
Egy fiatal indián vadkacsákra vadászott a folyó partján. Fegyvernek csak egy parittyát vitt magával. Összegyűjtött pár kavicsot az ártérben és telje erejéből dobálni kezdte azokat. Főképp a folyó partjára leszálló madarakat vette célba. Az eldobott kövek nagy csobbanással este a folyóba, kivéve kettőt, amelyek halálra sebeztek két madarat.
Amikor az indián visszatért a városba, a hátizsákjában két kacsa, a kezében pedig egy kavics volt.
A bazár környékén az egyik ékszerész meglepetten felkiáltott: - Hiszen amik a kezedben van, az egy gyémánt! Legalább ezer rúpiát ér!
A fiatal vadász elsápadt, majd elkeseredetten azt mondta: - Milyen ostoba voltam! A gyémántokat arra használtam, hogy megöljem a madarakat… Ha jól megnéztem volna őket, most gazdag lehetnék, a folyó viszont már rég tovasodorta őket!

Minden napunk olyan, mint egy értékes gyémánt. Ami számít, az az, hogy ne pocsékoljuk el őket „vadászatra”.

Beküldés dátuma: 2020. április 3.

Nagy-Britanniában engedélyezett az őssejtkutatás olyan embriókon, akik művi megtermékenyítésből származnak, s valamilyen okból nem ültethetők be egy anyába. Ezáltal kívánnak egykor emberi szerveket tenyészteni, amelyeket pótalkatrész gyanánt lehetne az emberbe behelyezni. Jelenleg folyamatban van Angliában az első európai őssejtbank felállítása. A végcél, hogy 4 000 őssejtvonal álljon itt rendelkezésre, amelyekből aztán szervek lesznek kitenyészthetők. E cél elérése érdekében ezerszámra kell embriókat „előállítani" mesterséges megtermékenyítéssel. Az így létrehozott emberi életet aztán korai stádiumban megölik, hogy az őssejtvonalak nyersanyagául szolgáljon. Tudósok abból indulnak ki, hogy a 4 000 őssejtvonalhoz egyedül Angliában csaknem négymillió miniembert kell megölni.
Szörnyűség! Nekünk elég lenne egyetlen megváltó halál elfogadása, hogy manipulációk nélkül éljünk kegyelemből. (Ethos 2003/ 2.)

  •  
  • 1 / 7
  • >