Back to top

Archívum

Beküldés dátuma: 2018. október 28.

Kórházkápolna
Mindenszentek: (11.01.) 11 óra (szentmise és megemlékezés halottainkról)
Halottak napja: (11.02.) ----
Szent Erzsébet (11.19.) - a Kórházkápolna búcsúja: 16 óra ünnepi szentmise
Szanatórium Mindenszentek: (11.01.) 15 óra (szentmise és megemlékezés halottainkról)
Bencés Templom
Mindenszentek: (11.01.) 9 óra (szentmise)
Halottak napja: (11.02.) 9 óra (szentmise és megemlékezés halottainkról)
Fabricius Otthon
Mindenszentek: (10.31.) 16 óra (szentmise és megemlékezés halottainkról)

Beküldés dátuma: 2018. június 21.

A Gondolatok vasárnapra és a Paraklétosz kiadványok megjelenése július hónapban szünetelni fog. A heti imák, idézetek és történetek továbbra is megjelennek oldalunkon.

Beküldés dátuma: 2018. május 20.

Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére tartottak szentmisét a győri Boldogasszony-székesegyházban 2018. május 23-án (szerdán) 11 órakor.

Emlékezés Boldog Apor Vilmosra (A hanganyagot készítették: Horváth László, Horváth Róbert, Molnár László, Molnár Lászlóné, Szolyák Melinda)

Beküldés dátuma: 2018. április 4.

2018. május 1., Szombathely, Emlékmű-domb

További információk a brennerjanos.hu oldalon.

Beküldés dátuma: 2018. április 4.

A betegek szentsége felvehető az Isteni irgalmasság vasárnapján (április 8-án).

Bencés Templom: 9 óra
Kórházkápolna: 11 óra

Beküldés dátuma: 2018. április 1.

Miért a szeretett tanítvány lelkében született meg az apostolok közül elsőnek a húsvéti hit? Hiszen ő sem látta a feltámadás pillanatát. Igaz történelmileg nem is követhető ez az esemény! Először azt szeretném tudatosítani, hogy egyedül ő nyer beavatást Szűz Mária hitébe. Az apostolok közül egyedül ő állt ott a kereszt tövében. Ismerjük a Mester végrendeletét: „Íme, a te anyád.” és „Íme a te fiad.” és házába fogadta János Máriát. Az elkövetkező napokat Máriával töltötte.

Mária a boldog ember, aki „hitt Istennek”, mert elfogadta a megtestesülést. Nem értette!  Aztán ő takarhatta pólyába gyermekét. Ha akkor még nem annyira, később már biztosan tudhatta, hogy Fia jobban tartozik az Atyához, mint hozzá. Talán nem túlzás, számított rá, hogy itt valami rendkívüli történik. A szeretett tanítvány viszont hallotta: „Most elhagyom a világot és az Atyához megyek.” Ezeket nem beszélhették át? Mária sem láthatta, amikor méhébe fogadta az Igét, a tanítvány sem a feltámadás pillanatát. A besüppedt lepel rádöbbentette: Jézus visszament az Atyához. Mivel Szent János Mária hitében részesült jobban érti, megérti a történtet.

            Péternek egyéni feltételezései vannak, mint Mária Magdolnának, mint Tamásnak is. De majd együtt, amikor megjelenik nekik Jézus, majd megszületik bennük a katolikus hit, az egyetemes hit.

Beküldés dátuma: 2018. március 31.

Az egész liturgikus év csúcspontja a szent háromnap. E szent háromnap csúcsa viszont ez a vigília, amikor Krisztus Urunk feltámadását ünnepeljük. A liturgia része: fényünnep, igeliturgia, keresztségi liturgia, allelujás szentmise. (Alleluja= Dicsérjétek az Urat)

1. Mi az asszonyok legnagyobb problémája az evangéliumban? „Ki fogja nekünk elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?” Mit látnak? Nem ott a kő, ahol várták! De nem azért volt így, hol a feltámadó Jézus ki tudjon jönni a sírból. Hiszen napok múlva zárt ajtókon keresztül jelenik meg valóságosan és dicsőült testben. Azért nincs ott a kő, hogy bemehessenek az asszonyok, bemehessen Péter és meglepődhessék. Azért nincs ott a kő, hogy én is bemehessek most az asszonyokkal és álmélkodhassak Isten csodálatos művein.

            Csak számomra létezik elhengeríthetetlen kő, ami örökre elzárni látszik mindazt, amiben reménykedtem. Isten számára nincs sírkő és nincs lehetetlen.

 2. „A követ elhengerítve találták.” Lehet, hogy életem útján is van ilyen kő, ami elzárja reményem útját. Ki hengeríti el és mi jön (lesz) utána? Lehet, hogy életem horizontjára is csúszik lassan egy feltartóztathatatlan kő. Lassan majd gyengülök… lehetőségem beszűkülnek… és jön  a halálom. Csak Jézussal záródjék ránk a nagy kő!

Örülök, hogy egy kő nem ott van ahova állították. Örülök, hogy egy sírkamrába beragyog a fény. „Pedig igen nagy kő” volt az, mondták az 

asszonyok. Most húsvétkor jókedvűek vagyunk. A bűn szörnyű. Láttuk nagypénteken a következményét. De most annyira örülünk, hogy gratulálunk a bűnnek: „Ó, szerencsés vétek, hogy ily hatalmas Megváltót kívánt és érdemelt.” Énekelte nevünkben is a kántor. Sőt, ez a mondat olvasható (majd) a húsvéti gyertyánk állványán is. Ezt kívántam megörökíteni és megjeleníteni benne.

Beküldés dátuma: 2018. március 30.

A nagyszombat tulajdonképpen liturgia nélküli nap. Nincs szentmise sem. Ezen a napon az Egyház Urunk sírjánál időzik, szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A szentáldoztatást is csak haldoklónak nyújtja. A szentgyónást és a betegek kenetét kivéve a többi szentséget nem szolgáltatja ki.

Beküldés dátuma: 2018. március 30.

Az Egyház ősi hagyománya alapján ezen és a következő napon egyáltalán nem mutat be szentmisét, nem szolgáltat ki ünnepélyesen szentségeket. A nagypénteki liturgia (régi és nem helyes elnevezés a „csonkamise”) témája: Jézus halálával megvált minket. A liturgia részei: igeliturgia (Szentírás, passió, könyörgések), hódolat a Szent Kereszt előtt, áldozás.

            Nagyhét kezdetén és ma is a szenvedéstörténetet olvastatja velünk az Egyház. Csak az a kérdésem, hogy magánszorgalomból a nagyböjt folyamán olvasta-e valaki Jézus passióját (bármelyik evangélistától)? Pedig jó lett volna mind a négyet elolvasni!

1. Ha valaki meghal, nekrológot írnak róla. Elmondom - röviden - Jézus nekrológját. Isten szeretetét emberi testbe öltöztette, akit mi így ismerünk, Jézus Krisztus. Amikor felnevelkedett, elkezdett szeretni, szolgálni, és szenvedni. E három szó egész élete. A három év alatt kiderült, hogy az ember nem szereti az Istent. Testet öltött szeretetét rászögezte a fára. Isten megszólító szeretetére ez volt a válasz.

            Jól értsük meg! Az Atya nem szenvtelenül nézi Fia halálát és szenvedését. Jézusban szenved Isten szeretete.

 2. Senki nem láthatja a maga halálát, mert amíg élünk nincs jelen a halál életünkben. Amikor pedig megjelenik, akkor már nem én vagyok, nem egészen ebben a dimenzióban vagyok. A halál csak egyetlen egy helyen látható: a kereszten. Ha oda fel merek nézni (kápolna új keresztje), akkor láthatom halálomat. Itt és így élhetem át. A legenda szerint Barabás is ott volt Jézus keresztje tövében. Mondta: ott most nekem kellene meghalnom.

Beküldés dátuma: 2018. március 29.

Az esti órákban kezdődik az „utolsó vacsora” miséje. Az esti mise témája: Jézus búcsúzik és szeretetének és jelenlétének jelét adja nekünk a kenyér és bor színében. Az ünnepélyes mise végén oltárfosztás következik. Megfosztjuk minden díszétől, hiszen Krisztust, a mi Urunkat már elfogták. Ezért próbálunk vele virrasztani.

Tekintsük úgy, hogy bérelt helyen ünneplik az apostolok az utolsó vacsorát. Kinek a feladata ilyenkor a lábmosás? A legfiatalabbé. A  fiatal János lett volna ebben az illetékes. De vonakodott, vagy nem is akarta? Tény, hogy egy életen át fájhatott neki és emlékezett rá. Milyen jó, hogy szégyenkezett és megírta. Most nem példabeszédet mond Jézus, hanem tanítását dramatizálja. Péter apostol tiltakozik és nem is érti.De sok mindent nem értünk. Sok mindent nem tudunk hova tenni. Van, amit ebben az életben nem is fogunk fel. Talán amit akkor tett apostolaival a Mester, azt sem értették, de nem is feledhették el. A kinyilatkoztatás nagy pillanata volt: bemutatkozott nekik Jézus.

            Ő Isten névjegye. Mit olvashatunk ma rajta? „Én vagyok az élet kenyere.” A kenyér által valósul meg Jézus mai szolgálata, mi pedig a Kenyér által élünk. Hiszen aki áldozik, az (1) megjavítja kapcsolatát Istennel (felfele) és fénylik. Akkor is, ha javításait nem értjük, ha nevelése fáj is. Az áldozni tudó ember (2) kapcsolata megváltozik a többiekkel (irgalmas szamaritánus). Talán önfeláldozóbb lesz. Harmadsorban (3) önmagával is kibékül, amikor áldozik. Hiszen Jézus elfogadta őt, hogy magát is elfogadja az ember.

Beküldés dátuma: 2018. március 10.
Nagyböjt

A LELKI ÉLETBEN VALÓ ELŐREHALADÁS LEHETŐSÉGE

Húsvétra hangoló városi nagyböjti lelkigyakorlat

Helyszín: Szent István Templom

Időpont: 2018. március 12-13-14. – hétfő, kedd, szerda

Elmélkedést indító gondolatokat ad Szabó József atya, az egri szeminárium lelkivezetője az este 18 órakor kezdődő szentmise keretében.

Gyónási lehetőség: minden este ½ 5 órától.

Szent kaland, Isten szólhat hozzád!

 

KÖNNYEZŐ SZŰZANYA BÚCSÚJA - GYŐR

2018. március 17-én (szombat) a papság és szüleik zarándoklata

2018. március 18-án (vasárnap) a hívek zarándoklata

 

VÁROSI KERESZTÚT

Árpád-házi Szent Margit Templom

2018. március 23-án 19 órakor

 

SZENTSÉGIMÁDÁS HETE SOPRONBAN

Március 18-án, vasárnap: Szent István Templom

Március 19-én, hétfőn: Domonkos Templom

Március 20-án, kedden: Szent Orsolya Templom

Március 21-én, szerdán: Szent Margit Templom

Március 22-én, csütörtökön: Bencés Templom

Március 23-án, pénteken: Szent György Templom

Március 24-én, szombaton: Szentlélek Templom

Március 25-én, vasárnap: Szent Imre Templom

Fedezd fel Isten jelenlétét életed fáradt pillanataiban!

 

A SZENT HÁROM-NAP ÉS HÚSVÉT LITURGIKUS RENDJE

A kórházlelkész szolgálatai

Kórházkápolna

Húsvétvasárnap szentmise: 11 óra

Húsvéthétfő: 11 óra

Szanatórium

Húsvétvasárnapi szentmise: 15 óra

Fabricius Otthon:

Nagyszombati vigília szertartás: 15 óra

Bencés Templom

Nagycsütörtök (utolsó vacsora miséje): 17 óra

Nagypéntek liturgiája: 15 óra

Nagyszombati vigília szertartás: 18 óra

Húsvétvasárnap szentmise: 9 óra

Húsvéthétfő: 9 óra

BETEGEK SZENTSÉGÉT FELVEHETI

Április 8-án (ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJÁN):

Bencés Templom: 9 óra

Kórházkápolna: 11 óra

 

BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSA (SZOMBATHELY)

2018. május 1., Szombathely, Székesegyház előtti tér 

Sopronból vonatos zarándoklatot szervezünk. Jelentkezni a plébániákon lehet március 22. estig.

További információk a brennerjanos.hu oldalon.

Beküldés dátuma: 2018. február 9.
Hamvazószerda

A húsvéti ünnepet megelőző negyven napot - a vasárnapokat nem számolva - nagyböjtnek nevezzük. Ez az idő a böjt és a bűnbánat ideje. Hamvazószerdával veszi kezdetét és nagyszombat éjszakájáig, illetve húsvétvasárnap hajnaláig az Úr Jézus feltámadásának napjáig tart.

Hamvazószerdán, az előző év virágvasárnapján megszentelt barka hamujával, a pap keresztet rajzol homlokunkra, s közben ezt mondja: „Emlékezz, ember, hogy porból lettél és porrá leszel!” Földi életünk végességére figyelmeztet bennünket ez a mondat.

Hamvazószerda és nagypéntek, az egyház parancsa szerint: szigorú böjti nap! Ezzel is ki akarjuk fejezni tiszteletünket a keresztre feszített Jézus iránt. - Nagyböjtben Jézus szenvedésére és halálára emlékezünk. Jézus azt várja tőlünk, hogy jobbak legyünk, tegyük jóvá, amit eddig elrontottunk. Nagyböjtben minden péntek bűnbánati és böjti nap. Húsételt nem fogyasztunk (aki nem otthon étkezik, keresse a önmegtagadás más módját).

A húsételtől való tartózkodás mellett böjtölhetünk más módon is: TV böjtje, a szó böjtje, édesség böjtje... egyéni, családi vagy templomi keresztútjárás, rendet tartunk magunk körül, Szentírás olvasása, egy lelki könyv elolvasása... egy-egy köznapi szentmisén való részvétel... stb.

Nagyböjti elmélyülésünket segítheti az alábbi dokumentum, amely minden napra ad olvasni, elmélkedni és cselekedni valót.

PDF fájl:
Beküldés dátuma: 2018. február 3.

Szentelmények és áldások

Egyházunk kezdettől fogva megáldott embereket, emberi tevékenységeket és használati tárgyakat. Voltaképp ez kérő imádság. Ilyeneket bárki egyedül is végezhet. De amikor az egyházi közösség képviselője előírás szerint végzi, a kérés hatása nagyobb, mert az egész közösség nevében hangzik el, a közösség érdemeire való hivatkozással történik az esdeklés. Az ilyen cselekmény szentelmény. Használója hitén kívül az Egyház hitét is tolmácsolja, továbbá az Egyház közbenjárását is hozzákapcsolja a használó egyéni imájához. Az Isten kegyelmét kéri az emberekre, illetve tárgyakra, hogy azok a lélek számára az üdvösség eszközévé váljanak. Vannak Isten segítségét kérő áldások: balázsáldás, házáldás, búzaszentelő.

Balázsáldás

Szent Balázs napján (február 3.) két (régebben X, ma Y alakban összerakott) gyertyával adott áldás „torokbetegség és minden más baj” ellen. Balázst keleten a görögök már a 6. században a torokbaj elleni védőszentként tisztelték, gyertyát ajánlottak fel gyógyulásukért. A 12. században tűntek fel a torokbaj ellen védő (áldó) könyörgések.
Magyarországon a 16. századtól ismerjük a gyertyaáldást és a balázsáldás könyörgését.

A balázsáldás liturgikus szövege:

Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és minden más bajtól: az Atya, a + Fiú és a Szentlélek nevében. - Ámen.

„minden más bajtól”: gondolhatunk bármilyen betegségre, veszélyes helyzetre, esetleg nyelvünkkel (beszédünkkel okozott) bűnökre. Ugyanakkor gondolhatunk arra is, hogy szavunk hitvalló, Isten üzenetét hordozó legyen.

Beküldés dátuma: 2017. december 21.

A második születésről
Tudtam, hogy egyszer odaérek,
Hogy egyszer enyém lesz az Élet.
Elalszanak a csalfa lángok,
És megölelem a világot.
Hogy egyszer, egy hívatlan esten,
Megszületik bennem az Isten… (Sík Sándor: Ének minden emberhez)

Minden honlapunkat olvasónak, Facebook adta ismerősömnek és barátomnak igaz szeretettel kívánok áldott Karácsonyt!

László atya

Beküldés dátuma: 2017. december 15.

HASADÉK vagyok a betlehemi barlang falán. Évmilliókkal ezelőtt hatalmas természeti erők választottak széjjel, így hasadtam meg. Rettenetes volt az akkor! De a Teremtő Isten, Aki kezében tartja az egész teremtett világot, tudta, miért volt mindez. Így lettem bejárata a betlehemi barlangnak, és így juthatott be rajtam keresztül a Szent Család a menedéket nyújtó barlangistállóba. Engem csak addig keres mindenki, amíg be nem léphet az üdvösség helyére. Nem hozzám jönnek, csak rajtam át! Ez a rendeltetésem. E Gyermek ajkai már felnőttként fontos szavakat mondanak majd, amelyeket önmagára ért, de bennük én is értelmet, irgalmat nyerek: „Én vagyok az ajtó!”

Beküldés dátuma: 2017. december 12.

Bencés Templom

December 24-én: 9 óra (adventi mise)

December 24-én: 19 („éjféli”)

December 25-én: 9 óra (karácsony)

December 26-án: 9 óra (karácsony másnapja)

December 27-én: 9 óra (szerda)

December 29-én: 9 óra (péntek)

December 31-én: 9 óra (év végi hálaadás)

Január 1-jén: 9 óra (újév)

Január 3-án: 9 órakor (köznapi szentmise)

Január 5-én: 9 órakor (köznapi szentmise)

Január 6-án: 9 óra (vízkereszt)

Január 7-én: 9 óra (vasárnap)

Kórházkápolna

December 24-én: 11 óra (advent 4. vasárnap)

December 25-én: 11 óra (karácsony)

December 26-án: 11 óra (karácsony másnapja)

December 28-án: 10 órakor a kórház belgyógyászati utókezelőjén.

December 31-én: 11 óra (vasárnap)

Január 1-jén: 11 óra (újév)

január 4-én: 10 órakor a kórház pszichiátriai rehabilitációs osztályán

Január 6-án: 11 óra (vízkereszt)

Január 7-én: 11 óra (vasárnap)

Szanatórium

December 17-én: 17 óra (adventi gyertyagyújtás)

December 25-én: 15 óra (karácsony)

December 26-án: -----------

Január 2-án: 15 óra (kedd)

Fabricius Otthon

December 23-án: 15 óra (Advent 4. vasárnap)

December 24-én: 16 óra (elővételezett karácsonyi szentmise)

December 30-án: 15 óra (elővételezett vasárnapi szentmise)

Január 1-jén: 16 óra (újév)

Január 5-én: 15 óra (elővételezett vízkereszti szentmise)

Január 7-én: 16 óra (vasárnapi szentmise)

Szent György Templom

December 25-én: ½ 8 (karácsony)

December 26-án: ½ 8 (karácsony másnapja)

December 27-én: 18 óra (szerda?)

December 30-án: 18 óra (szombat)

Január 1-jén: ½ 8 óra

Január 6-án: ½ 8 óra (vízkereszt)

Január 7-én: ½ 8 óra (Urunk megkeresztelkedése)

Beküldés dátuma: 2017. december 8.

LÁMPÁS vagyok a betlehemi barlang bejáratánál. Nem vagyok csillár, fényes, ragyogó, csak egyszerű olajmécses. Lángomat az önátadás táplálja. Önmagamat emésztem fel, hogy fényemnél mások felismerhessék a világ Üdvözítőjét. Sötét utakat, sötét barlangokat, a szív titkos útjait, a bűnbánat barlangjait kell bevilágítanom! Ma annyira uralomra jutott a sötétség! A téveszmék, az erőszak, a gyűlölet, a törtetés, az önzés hideg sötétsége. Pihenést nem ismerhetek, mert sötétben maradnának a Jézushoz vezető utak! (Folytatjuk…) Adventod mihez hasonlít?

Beküldés dátuma: 2017. december 1.

LÁBNYOM vagyok a Betlehembe vezető sivatagi úton. Nem tudni, kié. Egy azonban bizonyos: valaki már elindult a Megváltóhoz. Jönnek majd utána mások is, mert a sivatagban a lábnyom mindig biztató. Valaki már járt itt, valaki már megtette az első lépéseket a veszélyeket rejtő úton az elérhetetlennek tűnő cél felé. Csak a nyomában kell járni. A lábnyomból látni lehet, hogy bátor és magabiztos az, aki elől jár. Nem szédíti el céljától semmi, nem torpan meg, nem keres könnyítőnek ígérkező mellékösvényeket. Megy a Csillag után; megy Isten követének fénye után. Ezért biztosan célhoz is ér. Mert Isten mindig küld vezetőt, csillagot arra az útra, amelyre Ő hívott el. Csak higgyünk benne, és ne tántorodjunk el, ne hallgassunk csábító, eltérítő hangokra. Csillagunk, angyalunk vezet. (Folytatjuk…) Te hogy látod?

Beküldés dátuma: 2017. november 11.

BENCÉS TEMPLOM - KÓRHÁZKÁPOLNA
NOVEMBER 19-ÉN – VASÁRNAP

Újmisére hívjuk a testvéreket jövő vasárnap (november 19) a Bencés Templomba 9 órára vagy a Kórházkápolnába 11 órára.
Mindkét szentmise főcelebránsa az újmisés, Dr Tullner Jób bencés atya lesz. Miután nyugdíjba ment, jelentkezett a győri bencés közösségbe és tanulmányai után pappá szentelte Várszegi Asztrik főapát úr.

László atya

Kapcsolódó cikk a Magyar Kurír oldalán.

Beküldés dátuma: 2017. október 20.

Kórházkápolna
Szerdán, mindenszentek napi szentmise, délelőtt 11 óra
Szanatóriumban kedden ( október 31-én) elővételezett szentmise – 15 órakor
Bencés Templom
Szerdán, mindenszentek napján, 9 órakor szentmise
Csütörtökön, halottak napján, 9 órakor gyászmise

  • <
  • 2 / 3
  • >