Megjelenés dátuma Heti ima

Hangolom lelkem hegedűjét

Egész lelkemmel el akarok merülni Isten végtelen mélységébe és mérhetetlen bölcsességébe.

Teljesen egyedül vagyok…

Senki sem zavar…

Gondolataim sem vonhatnak másfelé… A hétköznapok hajszája, sok gondja távol… Most van időm. Egyéb dolgom sincs, mint itt lenni.

Érzem az istenközelség békéjét, amely eltölt, mint lélek a testet.

Közel az Isten…

Benne élek…, benne mozgok…, benne vagyok…

Ő ad energiát, gondolatokat sugall, erőt belőle merítek.

Uram, Istenem! Add, hogy minden szándékom és tettem tisztán a te ügyedet és dicsőségedet szolgálja!

Hálát adok Neked, Uram, szemeimért, melyek nyitott ablakokként néznek a messzi horizont felé.

Hálát adok tekintetemért, amely úgy közvetíti a lelkem, mint a csodás sugarak napod fényét.

És most az éjszaka sötétjében arra kérlek, hogy ha majd a hasadó hajnalra újra felnyitom szemeim, készséggel szolgálják azok újra lelkemet és így Téged szolgáljanak, Istenem…

Add, Uram, hogy szemeim mindig tiszták legyenek.

Hogy egyenes tekintetem mindig makulátlan tisztaságod vágyát keltse.

Ne engedd soha, hogy nézésem csalódott, kiábrándult, kétségbe esett legyen, hanem hogy mindig tudjon Téged csodálva, elragadtatva szemlélni.

Add szemeimnek az erőt, hogy tudjak lecsukódni, hogy így jobban Reád találjanak, és hogy soha el ne forduljanak a világtól félelemből vagy gyávaságból.

Legyenek mindig annyira mélyre látók, hogy a világban megérezzék jelenléted, és hogy soha ne legyenek vakok az emberi nyomorúságok előtt.

Uram, legyen tekintetem határozott, egyenes, kemény.

Uram, hogy tekintetem mindezt megtehesse,

újra Neked ajánlom lelkemet,

Neked ajánlom testemet,

Neked adom szememet,

hogy ember-testvéreimet látva

vele Te nézd és  lásd meg őket,

s általam küldd feléjük hívó szent Jeled… (Quoist)

Ámuljatok el, ég és föld, csodálkozzatok mind, ti teremtmények, melyek felismertétek, hogy Isten akart szállni a bűnös ember belsejébe! Isten ugyanis oly nagyon meg akarván magát alázni, csodája lett az alázatnak, de mi lehetne egyúttal méltóbb tárgya szeretetünknek?

Magamhoz vettelek, Jézusom, műveld tehát, hogy szereteted új teremtménnyé alakítson és megsemmisítsen bennem mindent, ami nem illő az  irántad való szeretethez. Ámen.

(II. Rákóczi Ferenc)

Te, aki válasz lettél imádságunkra, kenyér éhségünkre,

segíts, hogy mi is válasz és kenyér legyünk azoknak,

akik hiányt látnak mindabban, amiben mi bővelkedünk.

Segíts, hogy mi is meghalljuk azt a kiáltást,

amit Te meghallottál,

és megértsük azt a szükséget, amit Te megértettél.

Hadd szolgáljuk azt az emberiséget,

amelyet Te is szolgáltál.

Tárd fel nekünk asztalod titkát:

az egy kenyér és egy emberiség titkát.

Téged, Isten dicsérlek, és hálát adok mindenért, hogy boldoggá tett minden, ami szép, és ami rút, nem tesz boldogtalanná, hála legyen.

Hogy sohasem féltem a szeretettől, és szerethettem, akik nem szerettek, hála legyen.

Hogy amim nem volt, nem kívántam, és sohasem volt elég, aki voltam, hála legyen.

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen, és ma is kiálthatom: úgy legyen, és holnap és holnapután és azután is akarom énekelni: úgy legyen!

Hála legyen Uram, hála legyen. Amen.

Hálaadó ima

Könyörülj rajtam,

szánd meg igyekezetünket,

hogy szeretetben és igazságban,

hitben és alázatosságban

jussunk el Hozzád.

Könyörülj rajtunk, hadd kövessünk Téged

önfegyelemben, hűségben és

elszántságban,

és hadd találkozzunk Veled a csöndben és

nyugalomban.

Adj világos értelmet és érzéket,

hadd lássunk Téged,

hívő értelmet és érzéket,

hadd dicsérhessünk Téged.

Te - akit nem ismerek igazán,

de akié vagyok,

Te - akit nem értek egészen,

de aki megszentelted magányomat,

Te - akinek nevét sem merem kiejteni… (Dag Hammarskjöld ENSZ főtitkár imája)

Barátságod jele

Megköszönöm, Jézusom, barátságod minden jelét, amellyel elhalmoztál. Add meg nekem a kegyelmet, hogy ezentúl hűségesebben ápoljam drága barátságodat és ezt egyre melegebb, hűségesebb és tökéletesebb szeretettel viszonozzam. Testem és lelkem a tiéd legyen, és bánatomban minden vigaszom csak az legyen, hogy szentséges szívedre menekülhetek. Itt panaszolom el neked bajaimat, és innét új indítékokat, új eszközöket merítek, hogy Téged szerethesselek.  Amen.

Fény

Uram, te azt mondtad tanítványaidnak: Ti vagyok a világ világossága.

A fény világít, szórja sugarát, és elűzi a sötétséget.

Engedd, Uram, hogy én is fénysugár lehessek! Hadd vigyem az öröm fényét az emberek közé, hiszen én is a te kegyelmed fényességében élek! Hadd legyek akaratod szerint a világosság gyermeke! Világítson az én életem is, hogy a téged kereső, utánad vágyó lelkek általam hozzád találjanak!

Isten akaratában való megnyugvásért

Most nem sietek,

Most nem tervezek.

Most nem rohanok.

Most nem akarok.

Most nem teszek semmit sem,

Csak engedem, hogy szeressen az Isten.

 

Megnyugszom,

most elpihenek,

békén, szabadon,

mint játszó gyermek

és semmit sem teszek, semmit sem,

Csak engedem, hogy szeressen az Isten.

 

S míg ölel a fény,

s ölel a csend

és árad belém

és újjáteremt,

míg nem teszek semmit sem,

Csak engedem, hogy szeressen az Isten.

 

Új gyümölcsöt terem,

másoknak terem,

érik a csend,

erő, győzelem,

ha nem teszek semmit sem,

Csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,

Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,

Ahol sértés, oda megbocsátást,

Ahol széthúzás, oda egyetértést.

Ahol tévedés, oda igazságot,

Ahol, kétely, oda hitet,

Ahol kétségbeesés, oda reményt,

Ahol szomorúság,oda örömet.

 

Uram, add

Hogy inkább én igyekezzek vigasztalni,

Mint hogy vigaszt várjak.

Inkább én törekedjek mások megértésére,

Mint hogy megértést óhajtsak.

Inkább szeressek,

Mint hogy szeretetet igényeljek.

Mert önmagunkat elfelejtve

találjuk meg magunkat.

Ha megbocsájtunk,

akkor nyerünk bocsánatot.

Ha meghalunk,

Akkor ébredünk az örök életre. (Assisi Szent Ferenc imája)

Ima a haldoklókért

Ó irgalmas Jézus, aki forrón szereted a lelkeket, szent Szíved halálküzdelmére és szeplőtelen Szűzanyád fájdalmaira kérlek, tisztíts meg véred által bűneimtől, és tisztítsd meg mindazokat, akik ma lépik át az öröklét küszöbét.

Jézus halálküzdelmét vívó Szíve, könyörülj a haldoklókon. Ámen.

Imádság az orvosokért és ápolókért

Uram, Jézus Krisztus, betegségemben távol vagyok enyéimtől, és orvosok, ápolók körében telnek napjaim. Nap mint nap velem törődnek, hivatásukat odaadóan és hűséggel teljesítik körülöttem. Adj nekik jó egészséget, hogy be tudják tölteni hivatásukat. Áldozatos munkájukat jutalmazd isteni kegyelmeddel, hogy gyarló emberi képességeikkel a legtöbbet tudják nyújtani szenvedő, beteg embertestvéreiknek. Add, hogy én is megértéssel tudjak lenni velük szemben. Ne bántsam meg őket indulatossággal, türelmetlenséggel, igaztalan ítélettel. Áldom jóságodat, hogy mellém küldted őket. Légy velük és velem is most és mindörökké. Ámen.

Dicsértessél, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia!

Te vagy a világ megváltója, a mi Urunk és Üdvözítőnk.

Jöjj, Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk!

Te hoztad el hozzánk az örömhírt;

Te tanítottál bennünket szeretetre;

Ott ülsz most az Atya jobbján;

Onnan jössz majd ítélni élőket és holtakat;

Te töltesz meg minket szellemeddel, és újjáalakítod a világot;

Engem is látsz -

Engem is szeretsz -

Értünk vérrel verejtékeztél;

Megígérted kéréseink meghallgatását;

Te küldted el nekünk a Szentlelket;

Üdvözítőnk! Újítsd meg szívünket!

Erősíts meg bennünket a kísértésben!  (Beszélgetés a Mesterrel)

Közösségi lelkületért

Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék mindannyiunkban a közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, mint ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl, mint büszkének és megközelíthetetlennek! Könyörgök, Uram, alázatért és jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek, hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak ellenem.

(Bosco Szent János)

Imádkozzunk!

Minden sor után így fohászkodjunk: Segíts minket Jézus!

Hogy most tudjunk becsületesen élni

Hogy most tudjunk erősen bízni

Hogy most tudjunk mások iránt szeretettel lenni

Hogy most tudjunk udvariasak és derűsek lenni

Hogy most tudjunk másokkal jót cselekedni

Hogy most tudjunk a szenvedésekben erősek lenni

Hogy most tudjunk a mindennapok hősei lenni

Hogy most tudjunk önmagunk fölé nőni

Hogy most tudjunk mindent szívesen vállalni

Hogy most tudjunk Isten akaratában megnyugodni

Hogy most tudjunk természetfeletti módon gondolkodni

Hogy most tudjunk elkötelezett hitvalló kereszténynek lenni.

Imádság barátaidért

Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek! Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm!

Tartsd tőlük távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra, amely a te dicsőségedbe vezet! Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá! Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben! Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot, reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed. Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél, és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a szeretetben együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké! Ámen.

Rád hagyatkozom

Atyám, Rád hagyatkozom: tedd velem azt, ami Neked tetszik. Bármit teszel is velem, megköszönöm. Kész vagyok mindenre, elfogadok mindent, csak akaratod teljesedjék bennem és minden teremtményedben.

Semmi mást nem óhajtok, Istenem!

A szeretet sürget, hogy egészen Neked adjam magamat, hogy fenntartás nélkül kezedbe helyezzem életemet - határtalan bizalommal.

Mert Te vagy az én Atyám. Amen.  (Ch. de Foucauld)

Ima papi hivatásokért

Jézus, Urunk, Te azt mondottad, kérjétek az aratás urát, hogy munkásokat küldjön földjébe. Esedezve kérünk, szaporítsd országunkban a papi hivatásokat, Te, ki annyira óhajtod, hogy isteni Szíved szeretetének és irgalmasságainak hullámai eláradjanak  a  lelkeken,  add  kegyesen,  hogy hívásodat a társadalom minden osztályában meghallják. A munkás és birtokos fia egyaránt.  Mind a kettőnek szüksége van. Adj,  kérünk, nagylelkű  és áldozatkész papokat,  imádságos és  áldozatos eucharisztikus  életeddel  a legbensőbben  egyesülve,   hogy  tevékenységükkel   Isten   dicsőíttessék, lelkeket mentsünk és  hazánkat megújítsuk. Ezért kérünk Téged, óh Jézus, örök pap a Te szentséges Anyád,  a Papok  Királynéjának  közbenjárására. Ámen.

Keresztemmel az Úr előtt

 

Azt a keresztet, mely most annyira nyomja vállunkat,

Mielőtt elküldte volna hozzánk az Úr,

Mindenható szemével megvizsgálta.

Isteni értelmével átgondolta,

Szerető szívével átmelegítette,

Mindkét kezével méregette,

Vajon nem nagyobb-e, nem nehezebb-e

A mi számunkra, mint amennyit elbírunk.

Aztán megáldotta szent kegyelmével,

Vigasztalásával megillatoztatta,

Ránk és bátorságunkra tekintett,

És így érkezzék a mennyből a kereszt, mint Isten köntöse,

Mint Istenünk szeretetének irgalmas ajándéka.  

(Szalézi Szent Ferenc)

Légy áldott, Teremtőm és Uram! Ne vedd rossz néven, ha úgy szólok hozzád, mint sebesült az orvoshoz, mint szenvedő ahhoz, aki meg tudja vigasztalni, mint szegény a minden jóval bővelkedő gazdaghoz.

A sebesült ezt mondja: Ó, orvos, ne vess meg engem, sebesültet, hiszen testvérem vagy! És te, aki a legjobb vigasztaló vagy, ne vess meg, mivel aggodalomban vagyok, hanem adj nekem szívedben pihenőt, és add meg érzékeimnek vigasztalásodat!

A szegény ezt mondja: Ó, te, aki gazdag vagy, s nincs semmire sem szükséged, nézz  rám, aki elgyöngültem az éhségtől; fordítsd felém tekinteted, mert ruhátlan vagyok, adj nekem ruhát, hogy fölmelegedjek!

Köszönöm Neked Uram, hogy adhatok

 

De Neked mit adjak, Uram?

Az imák könyörgéssel vannak tele. Csupa kérés minden fohász. Folyton csak kérni, sohasem adni... Veled szemben így lenne helyes?

Önmagamat kéne adnom Neked. Az imáimat. Adom is. De hogyan?

Ha minden rendben van, olykor még a napi Miatyánkot is elfelejtem elmondani.

Bezzeg, ha baj ér, nyomban térdre esem és segítségért rimánkodok.

Bocsáss meg, Uram.

És ha megtanítottál kérni, taníts meg adni is.

Te, aki mindig megsegítesz, segíts most abban, hogy segíteni tudjak Neked.

Hatalmas vagy, jól tudom. Nem szorulsz az én segítségemre. Mégis úgy érzem, minden ember segíthet Neked. Azzal, hogy másokon segít.

Hogy enyhíti a nyomort, a szenvedést, a kínt.

Ha csak egy embert sikerül megmentenünk, ha csak egyetlen eggyel teszünk jót, már azzal is a Te gondjaidon kevesbítünk. Ha adunk annak, aki kér, Neked adunk, Uram. Bár mindig tudnánk ezt. Bár sose felejtenénk el, kósza percre se.

S ne felednénk az imát is olykor.

Add meg nekünk a mindennapi imát, Uram. Köszönöm, hogy nap mint nap van miért hálát adnunk Neked.

Köszönöm, hogy imák teremnek bennem, amelyekben feloldódhatok.

Köszönöm, Uram, hogy kérhetek és hogy adhatok.  

(Kunitzer Szonja)

Reggeli ima

„Csak Istenben nyugszik meg a lelkem, Tőle várom az én szabadulásom.” (Zs. 62,2)

Örök és nagy Isten! Mielőtt körülvenne a nap hangos lármája, közelségedet keresem ebben a csendben. Te tudod, mennyire nyugtalan, mily dacos és csüggeteg a szívem. Azt akarom hallgatni, amit Te tudsz mondani. Hiszen jelenléted csak akkor tapasztalható meg, ha egészen csendben vagyunk. Ezért szólok én a szívemhez: légy csendes és tekints Istenre! Ó, Uram, add akaratomnak Lelked erejét, hogy most és egész nap be tudja fogadni segítségedet. Istenem és Atyám, vidd végbe bennem művedet! Ámen.

Mennyei Atyánk, hálát adunk Neked az élet és a család ajándékáért Adj nekünk erőt, hogy Szent Erzsébet példája nyomán nagylelkű szeretetben és örömben élhessünk.

Segítsd a házaspárokat küldetésük teljesítésében, hogy a hitet, melyet őseinktől kaptunk, továbbadhassák. Nyisd meg a gyermekek szívét, hogy kibontakozzék bennük a keresztségben kapott hit csírája. Engedd, hogy fiataljaink növekedjenek a hitben és Jézus ismeretében; a házasság előtt állók pedig merjenek remélni boldog házasságot, és tisztán megélt szerelemmel készüljenek arra. Növeld a házastársak között a szeretetet és a hűséget, különösen kérünk azokért, akik házasságukban nehézségekkel küszködnek. Fogadd el hálaadásunkat a hűséges, az életre nyitott örömteli házasságért. Áraszd kegyelmedet és áldásodat nemzetőnk minden családjára. Adj belső békét az özvegyeknek és egyedülállóknak, a kudarcoktól szenvedőknek.

Adj bölcsességet és kitartást a családokért fáradozó a világiaknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy megértve az idők jeleit fáradhatatlanul hirdethessék az élet és a család evangéliumát. Világosítsd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit kell tenniük a család és a haza javára. Kérünk téged, szabadítsd fel szívünket a szolgáló szeretetre Józseffel, Máriával, valamint a Te Fiad, a mi urunk Jézus Krisztus által. Ámen. (Családokért)

Neked adom gyávaságom,

add érte bátorságod!

Neked adom lanyhaságom,

Add érte lángolásod!

Neked adom gyöngeségem,

add érte a te erődet!

Neked adom bűneimet.

Vedd el tőlem azokat!

Neked adom, ami enyém,

add érte, ami Tiéd!

Hozzád megyek, mint kis vízcsepp,

változtass át borrá engem!

Hozzád megyek, földi ember,

változtass magaddá engem!

(Szunyogh Xavér Ferenc)

Gondviselő mennyei Atyánk, Te az ég madarait is táplálod, s ékesen öltözteted a mezők liliomait, de sokkal inkább gondját viseled nekünk, embereknek: Te ajándékozod nekünk a föld terményeit, s isteni bölcsességeddel úgy szövöd a történések szálát, hogy végül minden javunkra váljék. De jól ismered földi életünk viszontagságait is, és egyszülött Fiad emberi testet öltve maga is megízlelte az éhséget, szomjúságot. Sokkal jobban tudod, mire van szükségünk, mint ahogyan azt mi magunk felfoghatjuk. Mégis megengedted, hogy szükségünkben Hozzád forduljunk, így imádkozva: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!

Bizalommal esedezünk hát Hozzád szükségünk idején, tekints a bajnak mélységére, amelybe jutottunk. Add, hogy kegyelmeddel mi is megtegyünk saját érdekünkben mindent, ami gyarlóságunktól telik, Te pedig vedd jóságosan atyai kezedbe sorsunkat. Nem gazdagságért esedezünk, hanem csak magunk és családunk tisztességes megélhetéséért, és hogy szabadíts ki minket a gondok testet-lelket őrlő malmából, hogy nyugodtabb lélekkel, hasznosan fáradozhassunk magunk és embertársaink javára és a Te dicsőségedre. Segítőnk és szabadítónk vagy Te, Uram, ne késsél. Amen.

(Gör, kat. imakönyv, Éneklő E, 1182. old.)