Megjelenés dátuma Heti ima

Reggeli ima

„Csak Istenben nyugszik meg a lelkem, Tőle várom az én szabadulásom.” 

​​​(Zs. 62,2) 

Örök és nagy Isten! Mielőtt körülvenne a nap hangos lármája, közelségedet keresem ebben a csendben. Te tudod, mennyire nyugtalan, mily dacos és csüggeteg a szívem. Azt akarom hallgatni, amit Te tudsz mondani. Hiszen jelenléted csak akkor tapasztalható meg, ha egészen csendben vagyunk. ​Ezért szólok én a szívemhez: légy csendes és tekints Istenre! Ó, Uram, add akaratomnak Lelked erejét, hogy most és egész nap be tudja fogadni segítségedet. Istenem és Atyám, vidd végbe bennem művedet! Ámen.

Mennyei Atyánk, hálát adunk Neked az élet és a család ajándékáért Adj nekünk erőt, hogy Szent Erzsébet példája nyomán nagylelkű szeretetben és örömben élhessünk. 

Segítsd a házaspárokat küldetésük teljesítésében, hogy a hitet, melyet őseinktől kaptunk, továbbadhassák. Nyisd meg a gyermekek szívét, hogy kibontakozzék bennük a keresztségben kapott hit csírája. Engedd, hogy fiataljaink növekedjenek a hitben és Jézus ismeretében; a házasság előtt állók pedig merjenek remélni boldog házasságot, és tisztán megélt szerelemmel készüljenek arra. Növeld a házastársak között a szeretetet és a hűséget, különösen kérünk azokért, akik házasságukban nehézségekkel küszködnek. Fogadd el hálaadásunkat a hűséges, az életre nyitott örömteli házasságért. Áraszd kegyelmedet és áldásodat nemzetőnk minden családjára. Adj belső békét az özvegyeknek és egyedülállóknak, a kudarcoktól szenvedőknek. 

Adj bölcsességet és kitartást a családokért fáradozó a világiaknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy megértve az idők jeleit fáradhatatlanul hirdethessék az élet és a család evangéliumát. Világosítsd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit kell tenniük a család és a haza javára. Kérünk téged, szabadítsd fel szívünket a szolgáló szeretetre Józseffel, Máriával, valamint a Te Fiad, a mi urunk Jézus Krisztus által. Ámen. (Családokért)

Gondviselő mennyei Atyánk, Te az ég madarait is táplálod, s ékesen öltözteted a mezők liliomait, de sokkal inkább gondját viseled nekünk, embereknek: Te ajándékozod nekünk a föld terményeit, s isteni bölcsességeddel úgy szövöd a történések szálát, hogy végül minden javunkra váljék. De jól ismered földi életünk viszontagságait is, és egyszülött Fiad emberi testet öltve maga is megízlelte az éhséget, szomjúságot. Sokkal jobban tudod, mire van szükségünk, mint ahogyan azt mi magunk felfoghatjuk. Mégis megengedted, hogy szükségünkben Hozzád forduljunk, így imádkozva: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!

Bizalommal esedezünk hát Hozzád szükségünk idején, tekints a bajnak mélységére, amelybe jutottunk. Add, hogy kegyelmeddel mi is megtegyünk saját érdekünkben mindent, ami gyarlóságunktól telik, Te pedig vedd jóságosan atyai kezedbe sorsunkat. Nem gazdagságért esedezünk, hanem csak magunk és családunk tisztességes megélhetéséért, és hogy szabadíts ki minket a gondok testet-lelket őrlő malmából, hogy nyugodtabb lélekkel, hasznosan fáradozhassunk magunk és embertársaink javára és a Te dicsőségedre. Segítőnk és szabadítónk vagy Te, Uram, ne késsél. Amen. 

(Gör, kat. imakönyv, Éneklő E, 1182. old.)

Neked adom gyávaságom,
add érte bátorságod!
Neked adom lanyhaságom,
Add érte lángolásod!
Neked adom gyöngeségem,
add érte a te erődet!
Neked adom bűneimet.
Vedd el tőlem azokat!
Neked adom, ami enyém,
add érte, ami Tiéd!
Hozzád megyek, mint kis vízcsepp,
változtass át borrá engem!
Hozzád megyek, földi ember,
változtass magaddá engem! 

(Szunyogh Xavér Ferenc)

Áldás 
Áldja meg Isten a talpalatnyi földet, amelyet otthonodnak hívsz
Áldja meg Isten a kertet, amit művelsz és őrzöl
Áldja meg Isten a levegőt, ami átjárja tüdődet, és éltet pillanatról pillanatra 
Áldja meg Isten a vizet, amely szomjadat oltja és felüdít
Áldja meg Isten a jóízű gyümölcsöket, az ételeket, amelyek táplálnak 
Áldja meg Isten a könyveket, gondolatokat, amelyek rád találnak 
Áldja meg Isten szeretteidet, amiért gondoskodnak rólad
Áldja meg Isten tanítóidat, mestereidet neked adott bölcsességükért 
Áldja meg Isten útitársaidat a megélt hit zarándokútján
Áldja meg Isten dolgos kezedet, értelmedet és figyelmedet 
Áldja meg Isten a párnádat, amelyre éjjelente lehajtod a fejedet 
Áldja meg Isten a földi életednek emlékül állított sírkövet
Áldja meg Isten Életre születésedet és otthonra találásodat Őnála 
Áldjon meg Isten, hogy áldhasd és magasztalhasd őt mindörökké!

Hálaadás az elmúlt évért

Kedves Atyánk! Áldunk, magasztalunk és hálát adunk neked a mi Urunk Jézus Krisztus által. Hálát adunk azért, hogy még hálát adhatunk. Hálát adunk azokért, akik már Nálad, előtted adnak Neked hálát; akik még ebben az évben itt voltak közöttünk, de emberi testben már nem lehetnek többé velünk. Légy velük és velünk, akik most örömöt hozunk Eléd és kérést, dicsőítést és talán könnyet is.

Hálát adunk neked, hogy ha visszatekintünk, akkor ma már mindenről láthatjuk, hogy a Te kezedből való. Meghagytad, amit meg akartál hagyni, elvetted, amit el akartál venni, és elkészítetted számunkra, amit nekünk szántál szeretetedben.

Ha előre tekintünk, Uram, nem kevés szorongás van bennünk - megvalljuk és nem szégyenkezünk -, de jó tudnunk és újra és újra hinnünk, hogy a jövő is a Te kezedben van. Ámen.

Örök Ige, Istennek egyszülött Fia:

Taníts meg engem igazi nagylelkűségre.

Taníts meg engem a te szolgálatodra.

Taníts meg engem számolás nélkül adakozni.

Taníts meg engem harcolni úgy, hogy ne is figyeljek sebeimre.

Taníts meg engem munkálkodni, nyugtalanul Téged keresni.

Taníts meg engem egészen odaadni magamat anélkül, hogy bárkitől dicséretet várnék, csupán annak biztos tudatát, hogy szent akaratodat teljesíthettem. Ámen. 

(Loyolai Szent Ignác)

Istenünk, szentséges Atyánk, te úgy szeretsz bennünket, embereket, hogy egyszülött Fiadat, aki minden idők előtt született, az időben elküldted hozzánk. Kegyesen áldd meg családunk betlehemét, amely a keresztény nép,  közösségének örömét szolgálja.

A megtestesülésnek ez a jele segítse megtartani a szülők és felnőttek hitét, növelje a reményt a Gyermekekben, és mindnyájunkban erősítse a szeretetet. Erre kérünk szeretet Fiad, Jézus Krisztus által, aki életével, halálával és föltámadásával megmentettél minket és szüntelenül közbenjársz értünk az Atyánál. Aki él és uralkodik örökkön örökké.

Add, hogy fényhordozók legyünk, és életünk jó példájával testvéreinket Hozzád irányítsuk.
Add, hogy mostani Adventünk méltó előkészület legyen Urunk eljövetelének ünnepére.
Add, hogy életünk Adventje végén Szent Fiaddal nem mint ítélő Bíránkkal, hanem mint kegyes Üdvözítőnkkel találkozzunk.

Mennyei Atyánk! Gyermeki áhítattal gyújtottuk meg az előkészület koszorúján a harmadik gyertyát. Kérünk, ragyogja be lelkünket igazságod egyre növekvő fénnyel, és azt bűn soha el ne homályosítsa. Krisztus, a mi Urunk által.

Urunk, Jézus, te boldogoknak nevezted azokat, akik hallgatják és megtartják tanításodat. Mi is abban találjuk meg boldogságunkat, hogy nyitott szívvel hallgatjuk, és életünkben megvalósítjuk mindazt, amit tanítasz nekünk. Nem csodálkozni vagy álmélkodni akarunk szavaidon, hanem megtenni azt. Urunk, a te szavad szabadítson meg mindattól, ami a múlthoz köt vagy a bűn mélységébe húz! Tanításod indítson el az üdvösség felé!

Uram! Adj erőt, hogy türelemmel elviseljem azt, amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy változtatni tudjak azon, amin változtathatok, és adj bölcsességet, hogy ezt a kettőt valóban meg tudjam különböztetni egymástól!

Áldott legyen a buzgalom, mely Isten karjába vezet! Áldott legyen a lemondás erről az egynéhány nyomorult dologról, amely ily magas méltósághoz juttat! Gondoljátok csak meg, hogy ha egyszer az Úr karjain hordoz benneteket, mit törődtök ti majd akkor azzal, ha az egész világ kígyót-békát kiált reátok! Elég hatalmas Ő arra, hogy bárkivel szemben is megvédelmezzen benneteket.
(Nagy Szent Teréz)

Hol emberlélek van - Én ott vagyok!
Hol minden néma - Én szólhatok! - Én ott vagyok!
Bárhol letérdelsz, előttem térdelsz!
Bárhova nézel - szemedbe nézek!
Bármi a gondod, bármi vágyad  - Énrám gondolj:  Ott vagyok nálad!
Hol üres minden - Engem láss meg ott!
Hol megsemmisül minden - Én ott alkotok - Mert én Ember - megváltó Isteni vagyok!

(Dienes Valéria)

Világok nagy építőmestere,

hálát adok neked, hogy láthattam,

milyen egyedülállóan szép

és rendezett a Te világod.

Megfogadom, hogy ezentúl

a hazaszeretet és az emberszeretet művein munkálkodom,

és életemet csendesen a Te teremtő kezedbe helyezem.

Te uralkodsz örökkön örökké,

Te vagy minden igazság és igazságosság foglalata!

(Edwin Aldrin)

Uram, Te szeretsz engem a szenvedésben is!  Uram, hiszek irántam való jóságodban és szeretetedben.  Biztosan tudom, hogy Te gondoskodsz rólam.  Sok kegyetlenség van a világban.  De a világ minden természetes összefüggésével együtt egy magasabb hatalomnak van alávetve. Hiszem, hogy Te vagy a világ Ura és Teremtője.  Hiszem, hogy minden a Te kezedben van, minden ember, én is. Te Atyánk vagy, és szeretsz mindannyiunkat. Köszönöm, hogy Te vagy az állandó változásban az élet nyugvópontja, amelyhez tarthatom magam. Köszönöm, hogy szilárd életem van Benned, és így a jövőm nincs a véletlenre bízva. Add, hogy erre mindig gondoljak, különösen a nehéz és váratlan helyzetekben! Maradj mindig velem, hogy magamat a Te szeretetedben és biztonságodban tudjam!

Hálát adunk neked, Atyánknak, az életért és az ismeretért, amelyet nekünk, szolgáidnak Krisztus által kinyilatkoztattál; dicsőség legyen neked mindörökké! Mint ahogy ez a kenyér szétszórva volt a földeken, és összegyűjtve eggyé lett, úgy legyen Egyházad a világ egyik végétől a másikig összegyűjtve országodban; mert tiéd a dicsőség és a hatalom Jézus Krisztus által mindörökké. Ámen.

(Ókeresztény ima)

Légy áldott, ó, Atyánk, ki mérhetetlen szeretetedben egyszülött fiadat ajándékozta nekünk. Ő megtestesült a Szentlélektől a Szűzanya legtisztább méhében és mintegy kétezer éve megszületett Betlehemben. Útitársunk lett, s új értelmet adott a történelemnek, közös utunknak az Új Ég és Új Föld felé, melyet szorongás és szenvedés, hűség és szeretet kísér. Ennek végén Te, a halált legyőzve, minden leszel mindenben.

Isten válasza a Miatyánkra

Gyermekem, aki a földön vagy,
aggódva, magányosan és kísértések között,
jól ismerem a te neved,
kimondom, s így megszentelem, mert szeretlek.

Sosem leszel egyedül: benned lakom,
és együtt terjesztjük az élet országát,
amelyet örökségül adok neked.

Örülök, hogy megteszed akaratomat,
én ugyanis a te boldogságod akarom.
Ne aggódj, megkapod a mindennapi kenyeret,
csak azt kérem, oszd meg embertársaiddal.

Tudd, megbocsátom minden bűnödet,
még mielőtt elkövetnéd őket,
de kérlek, te is bocsáss meg azoknak,
akik bántottak téged, vétettek ellened.

És hogy ne ess kísértésbe,
szorítsd jó erősen a kezem,
és én megszabadítalak a gonosztól,
drága, egyetlen gyermekem! 

(Fordította: Tőzsér Endre SP)

Uram, Jézus Krisztus, add meg nekünk a szentségnek, világosságnak, vigasztalásnak és egységnek Lelkét a tisztátalanság, a tudatlanság, a nyomorúság és az egyenetlenség ellen, melyeket ősszülőink bűne ránk idézett. Ő tisztítson meg, világosítson meg, óvjon és egyesítsen minket tüzével, hogy Téged szeressen a mi akaratunk és a te igédet kövessék tetteink, nem a világéit, a testéit vagy az ördögéit; és hogy te, ó Bölcsesség, hozzánk jöjj, az Atya hatalmával és a Lélek jóságával. Készítsen lakást magának a mi lelkünkben a Szentháromság: az Atyaisten a frigy sátorát, a Fiú a bocsánat házát, a Szentlélek az áldozat és imádság templomát. Küldd el nekünk, Atyaisten, a Vigasztalót Fiadnak nevében, hogy fogadott fiakká tegyen bennünket és mindazt, amit nekünk Fiad által szóval és gondolattal mondottál vagy cselekedtél, megerősítse és sikerrel koronázza. Add meg nekünk az örökkévalóság és lelkiismeret nyugalmát, hogy ne zavarja meg szívünket az ideigvalók megszerzésének gondja vagy elvesztésének fájdalma és meg ne háborítson a bajoktól való félelem. Ámen.
(Nagy Szent Albert)

Nem tudom, hogy milyen megpróbáltatások és nehézségek várnak ma rám, de azt tudom, hogy minden a Te akaratodból történik Uram, s ez elég nekem. Kérlek, adj erőt, türelmet és alázatot, hogy a rám váró nehézségekkel szeretetedhez méltón nézhessek szembe, s így áldozatomat egyesíthessem Szent Fiad Krisztusi áldozatával.

Uram, kérlek, engedd a szeretettel megízlelni azt, amit ízlelek az ismerettel; éljem át az érzéssel azt, amit átélek értelmemmel. Többel tartozom neked, mint ami vagyok teljes önmagamban, de nincsen másom; s még magamat sem tudom önmagam által teljesen visszaadni.

Uram, legalább ezt az én egész valómat vond be szeretetedbe. Egész voltom a teremtés által a tied, add, hogy egészen a tied legyen a szeretet által is. Nézz Uram, szívemre, ezt szeretné, de magától nem képes erre. Add meg te, amire nem képes. Engedj belépnem szereteted szentélyébe.

Taníts meg, hogy megismerjem magasztos voltod titkát! Engedd megértenem, hogy az előtted való meghajlásban teljesedik ki a lényem! Csak amennyiben ez világossá válik számomra, annyiban leszek az igazság birtokosa.  Csak akkor üdvözülök, ha így teszek. Örök Isten, ha téged imádlak, akkor vagyok biztos nyugalomban, s ha ezt nem teszem, életem ámításban és zavarodottságban vész el.

Ajándékozd nekünk, Uram, fenséged örömét!  Ha az megvan bennünk, gazdagok vagyunk! ,,Dicsérünk téged, magasztalunk téged, imádunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért'‘ -- imádkoztatja velünk az egyház; add kegyelmedet, hogy ezt a szív örömében tegyük.
(Romano Guardini)

Mennyei Atyám! Teljes szívemből és szabad akaratomból felajánlom magam Neked! Kérlek, fogadj el és rendelkezz velem tetszésed szerint. Kérlek, Szentlélek! Keresztelj meg a tüzeddel és ki nem alvó parázsként, maradj a szívemben, hogy buzgón és bátran hirdessem Jézus üdvösségre hívó evangéliumát.

ÁLDOTT SZENTLÉLEK ÚRISTEN, az Atya és a Fiú szeretetajándéka, és lelkünk titokzatos vendége, részesíts az isteni szeretet-életben. Szentelj meg kegyelmeddel, árassz el ajándékaiddal. Tüzed gyullasszon önzetlen szeretetre.  Fényed vezessen az igazság és jóság útján. Erősséged támogasson a megpróbáltatásban. Vigasztalásod oszlassa el a szomorúságunkat. Boldogságod boldogítson itt a földön és egykor az örök életben.

Köszönjük titokzatos segítségedet. Bocsásd meg irántad való figyelmetlenségünket és bűnös közönyünket!

Tölts el a hit, remény és a szeretet istengyermeki örömével.   Ámen.

Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely telve van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm a munkakedvet és hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más emberekkel. Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az alkonyt, a nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak ajándékaiddal, segíts nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal.

Húsvéti imádság

Jézus,

feltámadásod

világosság a népeknek,

Fény az embereknek!

Hadd legyen életem is

fény a sötétben:

szeressek ott, ahol gyűlölnek,

megbocsássak, ahol sértegetnek,

összekössek, ahol szakadás van,

reményt ébresszek, ahol elkeserednek,

vigasz legyek, ahol szenvednek,

örömet vigyek, ahol szomorúak.

Uram,

add, hogy fény legyek

a sötétben!

Te, Uram, aki kívül vagy az időn,

 csak mosolyogsz, amikor látod,

 hogyan viaskodunk mi vele.

 Jól tudod, mit csinálsz.

 Nem követsz el hibát,

 akkor sem követtél el,

 amikor kiosztottad az időt az embereknek.

 Mindenkinek adtál időt, hogy kiszámíthassa,

 mit is akarsz vele.

 Igen, van időm, Uram.

 Minden idő az enyém, amit nekem adtál:

 életemnek évei,

 éveimnek napjai,

 napjaimnak órái.

 Az én dolgom csupán,

 hogy nyugodtan és tisztán töltsem;

 hogy megtöltsem úgy, ahogyan Te kívánod

 hogy engedelmeskedjem Neked,

 aki a vizet borrá változtathatod,

 mint egykor Kánában tetted...

 Uram, többé már nem időt kérek Tőled,

 hogy ezt vagy azt tehessem.

 Csak Kegyelmet kérek Tőled,

 hogy a nékem adott időben

 azt tegyem, amit Te akarsz.  

(Michel Quist)

Néztelek ma reggel, ahogy felkeltél, remélve, hogy beszélgetsz majd velem, még ha csak néhány szót is, megkérdezed a véleményemet vagy megköszönöd azokat a jó dolgokat, amik tegnap történtek az életedben. Aztán észrevettem, hogy most túlságosan elfoglal, hogy mit vegyél ma fel munkába.

Megint vártam. Amikor szaladgáltál a házban és készülődtél. Tudtam, hogy lenne pár perced, hogy megállj és csak köszönj, de túl elfoglalt voltál. Egyszer 15 percig vártál, amíg nem kellett mást csinálnod, mint ülni egy széken. Aztán láttam, hogy talpra ugrasz. Azt hittem, velem akarsz beszélni, de csak a telefonhoz rohantál, hogy még pletykálj gyorsan egy barátoddal.

Néztelek, ahogy munkába mentél, és egész nap vártam türelmesen. Azt hiszem sok elfoglaltságod miatt nem értél rá, hogy bármit is elmondj nekem. Észrevettem, hogy ebédnél körülnéztél, talán szégyelltél beszélni velem, ezért nem hajtottál fejet. Megláttad, hogy három-négy asztallal arrébb néhány barátod beszélt kicsit hozzám mielőtt ettek, de te mégsem. Nem baj. Még mindig maradt idő, és reméltem, hogy majd beszélsz velem. Már hazamentél, és úgy tűnt, sok dolgod van. Miután párat megcsináltál, bekapcsoltad a TV-t. Nem tudom, hogy te szereted-e a TV-t vagy nem, mert nem sok minden történik ott, és sok időt eltöltesz előtte nap mint nap, nem gondolva semmire, csak élvezve a show-t. Türelmesen vártam megint, ahogy nézted a TV-t és megetted a vacsorád, de megint nem szóltál hozzám.

Lefekvéskor azt hiszem már túl fáradt voltál. Jóéjszakát kívántál a családodnak, beugrottál az ágyba és pillanatok alatt álomba merültél.

Nem baj, mert talán még nem vetted észre, hogy én mindig ott vagyok veled. Több türelmem van, mint gondolnád, és téged is arra akarlak tanítani, hogyan legyél türelmes másokkal. Annyira szeretlek, hogy mindennap várok egy biccentésre vagy imára, gondolatra vagy akár egy hálás érzésre a szíved mélyén. Nehéz egy egyoldalú kapcsolat. De holnap majd újra felkelsz, és én várni fogok, nem máshogy, mint szeretettel, remélve, hogy ma majd szánsz rám egy kis időt.

Legyen egy nagyszerű napod!

Barátod: Isten

Szabadíts meg, Jézus, attól a kívánságtól,

hogy kivételesen szeressenek,

hogy megcsodáljanak,

hogy tiszteletben részesítsenek, hogy dicsérjenek,

hogy mások elé helyezzenek és mindenki elismerjen.

 

Szabadíts meg, Jézus, attól a félelemtől,

hogy megaláznak, megvetnek, rendreutasítanak:

hogy elfelejtenek,

hogy kinevetnek,

hogy hamisan értékelnek,

hogy meggyanúsítanak.

 

Ébressz bennem, Jézus, szent vágyat,

hogy jobban szeressem embertársaimat, mint magamat,

hogy másokat jobban tiszteljenek nálam,

hogy mások kerüljenek előtérbe,

hogy másokat dicsérjenek és engem feledjenek,

hogy mások szentebbek legyenek, mint én,

ha így is elfogadsz engem.

(George Verwer)

Reggeli ima

Abban a szeretetben egyesülve veled, Uram, amellyel itt a földön munkálkodtál és munkálkodsz, most is szakadatlanul elkezdem a munkámat a te dicsőségedre és embertársaim javára.

A Te akaratod, Atyám, hogy tevékenykedjem. Te mondottad azt is: "Nélkülem semmit sem tehettek!"

Kérlek hát, add, hogy amint egy csepp beleolvad a folyam árjába, úgy teljesedjék ki minden munkásságom beleolvadva a Te végtelenül tökéletes művedbe!

Uram, adj több türelmet, hogy el tudjam viselni azokat az ellenszenves embereket, akikkel együtt kell élnem

Adj több készséget és képességet, hogy jól végezhessem el azt a munkát, amelyet az állapotbeli kötelesség ró rám, de amely oly gyakran szögesen ellenkezik vágyaimmal.

Adj több alázatosságot, hogy mindvégig kitarthassak azon a helyen, amelyre az Úr helyezett, de amely vágyaimmal és álmaimmal ellentétben van.

Adj több józanságot, hogy a körülöttem lévő embereket olyannak vegyem, amilyenek, és ne pedig olyannak, amilyennek én képzelem és kívánom őket.

Adj több okosságot, hogy kevesebbet törődjem mások viselt dolgaival és tetteik ne hozzanak ki a türelemből.

Adj több erőt arra, hogy türelmesen viselhessem el azokat az eseményeket is, amelyik nyugalmamat váratlanul megzavarják.

Adj több készséget, hogy barátságos lehessek mindenkihez, még akkor is, ha valamim fáj, valami bánt.

Különösen adj nagyobb erőt az imához, hogy Téged szívembe vonzzalak és magamban tarthassalak.

Végül adj, Uram, egyre-egyre fokozódó ragaszkodást Szűzanyánk iránt.

Ámen.

Hangolom lelkem hegedűjét

Egész lelkemmel el akarok merülni Isten végtelen mélységébe és mérhetetlen bölcsességébe.

Teljesen egyedül vagyok…

Senki sem zavar…

Gondolataim sem vonhatnak másfelé… A hétköznapok hajszája, sok gondja távol… Most van időm. Egyéb dolgom sincs, mint itt lenni.

Érzem az istenközelség békéjét, amely eltölt, mint lélek a testet.

Közel az Isten…

Benne élek…, benne mozgok…, benne vagyok…

Ő ad energiát, gondolatokat sugall, erőt belőle merítek.

Uram, Istenem! Add, hogy minden szándékom és tettem tisztán a te ügyedet és dicsőségedet szolgálja!

Hálát adok Neked, Uram, szemeimért, melyek nyitott ablakokként néznek a messzi horizont felé.

Hálát adok tekintetemért, amely úgy közvetíti a lelkem, mint a csodás sugarak napod fényét.

És most az éjszaka sötétjében arra kérlek, hogy ha majd a hasadó hajnalra újra felnyitom szemeim, készséggel szolgálják azok újra lelkemet és így Téged szolgáljanak, Istenem…

Add, Uram, hogy szemeim mindig tiszták legyenek.

Hogy egyenes tekintetem mindig makulátlan tisztaságod vágyát keltse.

Ne engedd soha, hogy nézésem csalódott, kiábrándult, kétségbe esett legyen, hanem hogy mindig tudjon Téged csodálva, elragadtatva szemlélni.

Add szemeimnek az erőt, hogy tudjak lecsukódni, hogy így jobban Reád találjanak, és hogy soha el ne forduljanak a világtól félelemből vagy gyávaságból.

Legyenek mindig annyira mélyre látók, hogy a világban megérezzék jelenléted, és hogy soha ne legyenek vakok az emberi nyomorúságok előtt.

Uram, legyen tekintetem határozott, egyenes, kemény.

Uram, hogy tekintetem mindezt megtehesse,

újra Neked ajánlom lelkemet,

Neked ajánlom testemet,

Neked adom szememet,

hogy ember-testvéreimet látva

vele Te nézd és  lásd meg őket,

s általam küldd feléjük hívó szent Jeled… (Quoist)

Ámuljatok el, ég és föld, csodálkozzatok mind, ti teremtmények, melyek felismertétek, hogy Isten akart szállni a bűnös ember belsejébe! Isten ugyanis oly nagyon meg akarván magát alázni, csodája lett az alázatnak, de mi lehetne egyúttal méltóbb tárgya szeretetünknek?

Magamhoz vettelek, Jézusom, műveld tehát, hogy szereteted új teremtménnyé alakítson és megsemmisítsen bennem mindent, ami nem illő az  irántad való szeretethez. Ámen.

(II. Rákóczi Ferenc)

Te, aki válasz lettél imádságunkra, kenyér éhségünkre,

segíts, hogy mi is válasz és kenyér legyünk azoknak,

akik hiányt látnak mindabban, amiben mi bővelkedünk.

Segíts, hogy mi is meghalljuk azt a kiáltást,

amit Te meghallottál,

és megértsük azt a szükséget, amit Te megértettél.

Hadd szolgáljuk azt az emberiséget,

amelyet Te is szolgáltál.

Tárd fel nekünk asztalod titkát:

az egy kenyér és egy emberiség titkát.

Téged, Isten dicsérlek, és hálát adok mindenért, hogy boldoggá tett minden, ami szép, és ami rút, nem tesz boldogtalanná, hála legyen.

Hogy sohasem féltem a szeretettől, és szerethettem, akik nem szerettek, hála legyen.

Hogy amim nem volt, nem kívántam, és sohasem volt elég, aki voltam, hála legyen.

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen, és ma is kiálthatom: úgy legyen, és holnap és holnapután és azután is akarom énekelni: úgy legyen!

Hála legyen Uram, hála legyen. Amen.

Hálaadó ima

Könyörülj rajtam,

szánd meg igyekezetünket,

hogy szeretetben és igazságban,

hitben és alázatosságban

jussunk el Hozzád.

Könyörülj rajtunk, hadd kövessünk Téged

önfegyelemben, hűségben és

elszántságban,

és hadd találkozzunk Veled a csöndben és

nyugalomban.

Adj világos értelmet és érzéket,

hadd lássunk Téged,

hívő értelmet és érzéket,

hadd dicsérhessünk Téged.

Te - akit nem ismerek igazán,

de akié vagyok,

Te - akit nem értek egészen,

de aki megszentelted magányomat,

Te - akinek nevét sem merem kiejteni… (Dag Hammarskjöld ENSZ főtitkár imája)

Barátságod jele

Megköszönöm, Jézusom, barátságod minden jelét, amellyel elhalmoztál. Add meg nekem a kegyelmet, hogy ezentúl hűségesebben ápoljam drága barátságodat és ezt egyre melegebb, hűségesebb és tökéletesebb szeretettel viszonozzam. Testem és lelkem a tiéd legyen, és bánatomban minden vigaszom csak az legyen, hogy szentséges szívedre menekülhetek. Itt panaszolom el neked bajaimat, és innét új indítékokat, új eszközöket merítek, hogy Téged szerethesselek.  Amen.

Fény

Uram, te azt mondtad tanítványaidnak: Ti vagyok a világ világossága.

A fény világít, szórja sugarát, és elűzi a sötétséget.

Engedd, Uram, hogy én is fénysugár lehessek! Hadd vigyem az öröm fényét az emberek közé, hiszen én is a te kegyelmed fényességében élek! Hadd legyek akaratod szerint a világosság gyermeke! Világítson az én életem is, hogy a téged kereső, utánad vágyó lelkek általam hozzád találjanak!

Isten akaratában való megnyugvásért

Most nem sietek,

Most nem tervezek.

Most nem rohanok.

Most nem akarok.

Most nem teszek semmit sem,

Csak engedem, hogy szeressen az Isten.

 

Megnyugszom,

most elpihenek,

békén, szabadon,

mint játszó gyermek

és semmit sem teszek, semmit sem,

Csak engedem, hogy szeressen az Isten.

 

S míg ölel a fény,

s ölel a csend

és árad belém

és újjáteremt,

míg nem teszek semmit sem,

Csak engedem, hogy szeressen az Isten.

 

Új gyümölcsöt terem,

másoknak terem,

érik a csend,

erő, győzelem,

ha nem teszek semmit sem,

Csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,

Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,

Ahol sértés, oda megbocsátást,

Ahol széthúzás, oda egyetértést.

Ahol tévedés, oda igazságot,

Ahol, kétely, oda hitet,

Ahol kétségbeesés, oda reményt,

Ahol szomorúság,oda örömet.

 

Uram, add

Hogy inkább én igyekezzek vigasztalni,

Mint hogy vigaszt várjak.

Inkább én törekedjek mások megértésére,

Mint hogy megértést óhajtsak.

Inkább szeressek,

Mint hogy szeretetet igényeljek.

Mert önmagunkat elfelejtve

találjuk meg magunkat.

Ha megbocsájtunk,

akkor nyerünk bocsánatot.

Ha meghalunk,

Akkor ébredünk az örök életre. (Assisi Szent Ferenc imája)

Ima a haldoklókért

Ó irgalmas Jézus, aki forrón szereted a lelkeket, szent Szíved halálküzdelmére és szeplőtelen Szűzanyád fájdalmaira kérlek, tisztíts meg véred által bűneimtől, és tisztítsd meg mindazokat, akik ma lépik át az öröklét küszöbét.

Jézus halálküzdelmét vívó Szíve, könyörülj a haldoklókon. Ámen.

Imádság az orvosokért és ápolókért

Uram, Jézus Krisztus, betegségemben távol vagyok enyéimtől, és orvosok, ápolók körében telnek napjaim. Nap mint nap velem törődnek, hivatásukat odaadóan és hűséggel teljesítik körülöttem. Adj nekik jó egészséget, hogy be tudják tölteni hivatásukat. Áldozatos munkájukat jutalmazd isteni kegyelmeddel, hogy gyarló emberi képességeikkel a legtöbbet tudják nyújtani szenvedő, beteg embertestvéreiknek. Add, hogy én is megértéssel tudjak lenni velük szemben. Ne bántsam meg őket indulatossággal, türelmetlenséggel, igaztalan ítélettel. Áldom jóságodat, hogy mellém küldted őket. Légy velük és velem is most és mindörökké. Ámen.

Dicsértessél, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia!

Te vagy a világ megváltója, a mi Urunk és Üdvözítőnk.

Jöjj, Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk!

Te hoztad el hozzánk az örömhírt;

Te tanítottál bennünket szeretetre;

Ott ülsz most az Atya jobbján;

Onnan jössz majd ítélni élőket és holtakat;

Te töltesz meg minket szellemeddel, és újjáalakítod a világot;

Engem is látsz -

Engem is szeretsz -

Értünk vérrel verejtékeztél;

Megígérted kéréseink meghallgatását;

Te küldted el nekünk a Szentlelket;

Üdvözítőnk! Újítsd meg szívünket!

Erősíts meg bennünket a kísértésben!  (Beszélgetés a Mesterrel)

Közösségi lelkületért

Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék mindannyiunkban a közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, mint ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl, mint büszkének és megközelíthetetlennek! Könyörgök, Uram, alázatért és jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek, hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak ellenem.

(Bosco Szent János)

Imádkozzunk!

Minden sor után így fohászkodjunk: Segíts minket Jézus!

Hogy most tudjunk becsületesen élni

Hogy most tudjunk erősen bízni

Hogy most tudjunk mások iránt szeretettel lenni

Hogy most tudjunk udvariasak és derűsek lenni

Hogy most tudjunk másokkal jót cselekedni

Hogy most tudjunk a szenvedésekben erősek lenni

Hogy most tudjunk a mindennapok hősei lenni

Hogy most tudjunk önmagunk fölé nőni

Hogy most tudjunk mindent szívesen vállalni

Hogy most tudjunk Isten akaratában megnyugodni

Hogy most tudjunk természetfeletti módon gondolkodni

Hogy most tudjunk elkötelezett hitvalló kereszténynek lenni.

Imádság barátaidért

Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek! Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm!

Tartsd tőlük távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra, amely a te dicsőségedbe vezet! Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá! Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben! Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot, reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed. Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél, és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a szeretetben együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké! Ámen.

Rád hagyatkozom

Atyám, Rád hagyatkozom: tedd velem azt, ami Neked tetszik. Bármit teszel is velem, megköszönöm. Kész vagyok mindenre, elfogadok mindent, csak akaratod teljesedjék bennem és minden teremtményedben.

Semmi mást nem óhajtok, Istenem!

A szeretet sürget, hogy egészen Neked adjam magamat, hogy fenntartás nélkül kezedbe helyezzem életemet - határtalan bizalommal.

Mert Te vagy az én Atyám. Amen.  (Ch. de Foucauld)

Ima papi hivatásokért

Jézus, Urunk, Te azt mondottad, kérjétek az aratás urát, hogy munkásokat küldjön földjébe. Esedezve kérünk, szaporítsd országunkban a papi hivatásokat, Te, ki annyira óhajtod, hogy isteni Szíved szeretetének és irgalmasságainak hullámai eláradjanak  a  lelkeken,  add  kegyesen,  hogy hívásodat a társadalom minden osztályában meghallják. A munkás és birtokos fia egyaránt.  Mind a kettőnek szüksége van. Adj,  kérünk, nagylelkű  és áldozatkész papokat,  imádságos és  áldozatos eucharisztikus  életeddel  a legbensőbben  egyesülve,   hogy  tevékenységükkel   Isten   dicsőíttessék, lelkeket mentsünk és  hazánkat megújítsuk. Ezért kérünk Téged, óh Jézus, örök pap a Te szentséges Anyád,  a Papok  Királynéjának  közbenjárására. Ámen.

Keresztemmel az Úr előtt

 

Azt a keresztet, mely most annyira nyomja vállunkat,

Mielőtt elküldte volna hozzánk az Úr,

Mindenható szemével megvizsgálta.

Isteni értelmével átgondolta,

Szerető szívével átmelegítette,

Mindkét kezével méregette,

Vajon nem nagyobb-e, nem nehezebb-e

A mi számunkra, mint amennyit elbírunk.

Aztán megáldotta szent kegyelmével,

Vigasztalásával megillatoztatta,

Ránk és bátorságunkra tekintett,

És így érkezzék a mennyből a kereszt, mint Isten köntöse,

Mint Istenünk szeretetének irgalmas ajándéka.  

(Szalézi Szent Ferenc)