Back to top

Archívum

Beküldés dátuma: 2019. április 6.

Imádság betegségben
Istenem, Atyám, nehezemre esik most azt mondanom: „Legyen meg a te akaratod.” Letört vagyok és már bátorságom sincs. Fájdalmaim szinte viselhetetlenek. Minden, ami oly bőven kitöltötte életemet, most olyan messzinek tűnő számomra: Az emberek, akikhez kötődött az életem, a munkám, bará¬taim, mindennapi tevékenységem. Magam vagyok, egészen egyedül, de veled szeretnék lenni életemnek ezekben a nehéz óráiban.
Bármennyire is erőtlen vagyok, mégis megkísérlem, hogy igent mondjak arra, ami most velem történik. Ámen.

Beküldés dátuma: 2019. március 30.

Uram, akarod a kezemet,
hogy ez a nap
a rászoruló szegények
és betegek megsegítésével teljen el?
Uram, neked adom ma a kezemet.

Uram, akarod a lábamat,
hogy a mai nap azok látogatásával teljen,
akiknek barátra van szükségük?
Uram, neked adom a lábamat.

Uram, akarod a hangomat,
hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal,
akik a szeretet szava szomjazzák?
Uram, neked adom ma a hangomat.

Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap
a magányosok szeretetével múljon el,
mert hiszen ők is emberek?
Uram, ma neked adom a szívemet. (Kalkuttai Teréz Anya)

Beküldés dátuma: 2019. március 27.

Uram, távolíts el tőlem minden akadályt, amely korlátoz engem a jóban. Törd meg szívem keménységét, és szabadíts meg béklyóimtól!
Adj nyílt, éber szívet, amely mindig kész az igazi barátságra!
Nyisd meg szívemet felebarátaim közeledésére! Vegyem észre, ha valahol megértő szavamra, segítő kezemre van szükség!
Lássák meg bennem az emberek az őszinte szándékot, hogy minden gondjukban, bajukban szívesen osztozom, s ha valami jót tehetek érdekükben, mindig számíthatnak rám!
Uram, tárd föl szívemet, hiszen te ismered a legjobban!
Add, hogy mindenkinek mindene lehessek!

Beküldés dátuma: 2019. március 16.

Úti Boldogasszony, taníts meg minket, hogy ne siessünk szerteszét vezető utakra, hanem várjuk csendben „Őt, akinek el kell jönni, Őt, aki lehetetlen, hogy el ne jöjjön”.
Úti Boldogasszony, terád bízom magam, miután meghallottam a csöndben annak hívását, „akinek el kell jönnie, aki lehetetlen, hogy el ne Jöjjön”.
Úti Boldogasszony, amikor majd választanunk kell, amikor majd távoznunk kell, hogy feleljünk a hívás követelő szavára, imádkozz értünk. (Patrice Gaczinski)

Beküldés dátuma: 2019. március 11.

Jézusom, hálát adok neked a szentáldozás nagy kegyelmeiért. Köszönöm, hogy betértél lelkem hajlékába. Kérlek, mindig légy velem és maradj nálam. Te légy erőm az élet küzdelmeiben, türelmem a szenvedésben, menedékem a kísértések idején, és bizodalmam a halál óráján. Jézusom, neked élek; Jézusom, neked halok; Jézusom a tied vagyok és a tied is akarok maradni mindig: életemben és halálomban. Ámen.

Könyörögjünk! Istenünk, te azt akartad,
hogy egy kenyérből és egy kehelyből részesüljünk.
Segíts úgy élnünk,
hogy Krisztusban egyek legyünk,
és a világ üdvösségéért örvendezve hozzuk a jócselekedetek gyümölcsét.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. (Áldozás / szentmise után)

Beküldés dátuma: 2019. március 2.

Akarom, fontos ne legyek magamnak,
a végtelen falban legyek egy tégla.
Lépcső, min felhalad velünk valaki más.
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
de a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely széthordja a magot,
de nem bontja ki szirmát a virágnak.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl.
Legyek a csönd, mely mindig enyhet ad.
Legyek a kéz, mely váltig simogat.
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a vén föld fekete szívéből
egy mély sóhajtás fel a magas égig.
Legyek drót, melyen üzenet megy végig,
és cseréljenek ki, ha leszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
mit tengerbe visznek mély folyók.
Legyek hegedű, mely a végtelenbe sír,
míg le nem teszi a művész a vonót. (Reményik Sándor nyomán)

Beküldés dátuma: 2019. február 23.

Nehéz a keresztem, megváltó Jézusom, de amit rám mértél, szívesen hordozom. Szívemből szeretlek, ha meg is látogatsz, eléd térdelek, bármilyen csapást adsz. Isten Fia voltál, mégis összerogytál, én pedig semmiség vagyok, még kisebb a pornál is…
Viszem keresztemet, csak adj erőt hozzá, ha Neked úgy tetszik, váljak áldozattá. Minden bűnömet bocsásd meg a földön, hogy a másvilágon engem ne gyötörjön. Légy hozzám irgalmas, mennynek, földnek Ura, könyörögj érettünk Jézusunk Szent Anyja!

Beküldés dátuma: 2019. február 18.

Fogadd el, Uram, szabadságomat,
fogadd el egészen!
Vedd értelmemet, akaratomat,
s emlékezésem!

Mindazt, amim van, s ami vagyok,
Te adtad ingyen.
Visszaadok, Uram, visszaadok
egyszerre mindent.

Legyen felettünk korlátlan úr
rendelkezésed.
Csak egyet hagyj meg ajándékodul:
szeretnem Téged!

Csak a szeretet maradjon enyém
a kegyelemmel.
S minden, de minden gazdagság enyém,
más semmi nem kell.

Beküldés dátuma: 2019. február 9.

Aggódó szívemmel egyre azt mondom,
Isten, Isten, Isten legyen velünk.
Isten kis fűszállal, mely kövek közt sorvad,
Isten az emberszívvel, mely jóság közt is oly vad.
Isten a hegyekkel, a bányával, a méllyel,
Távoli falukkal, melyek sötétek éjjel.
Isten legyen jókkal, Isten a gonoszokkal,
Kétmilliárd élővel és minden halottal.
Isten legyen a földdel, e fekete madárral,
Mely az iszonyú űrben, süvöltő szélben szárnyal.
Isten legyen a Nappal, Isten legyen a Holddal,
Isten legyen az összes reszkető csillagokkal.
S Isten legyen velem, s legyen veletek,
Közületek senkit Ő nem feledhet,
Isten kezében tartott szikrázó virág,
Ki ne ejtsen kezéből téged, te gyönyörű világ! Ámen

Beküldés dátuma: 2019. január 30.

Reggeli ima
Dicsőség Neked, Mindenség Ura! Szenteltessék meg a Te Neved hajnaltól alkonyatig, alkonyattól hajnalig.
Ó, mindenség Ura, hogy szeretnélek imádni Téged! De értelmem csekély annak kifejezésére, ami bennem él. Kérlek tehát, hallgasd meg imámat és fogadd el alázatos dicséretemet.
Bárhova nézek, minden Terólad beszél. A harmatos hajnal, az édes illatú színes virágok, a madarak ünnepi éneke Teremtőjét dicséri Benned. A nap meleg mosolya, a szelíden ragyogó csillagok irgalmadat tükrözik vissza.
Uram, mindenség Istene, ha tetszik imádásom, s ha kedves dicséretem, akkor engedd meg, hogy egy életen keresztül folytathassam és hogy meggyőzhessem azokat a testvéreimet, akik kétségbeesetten keresnek Téged.
Engedd, hogy mindig alázatos szolgád legyek, és mindig színed előtt járjak. Vezess lépésről lépésre a legnagyobb jó felé, és ha méltó vagyok rá, alakítsd lelkemet végtelen bölcsességed szerint.
Ha úgy tetszik Neked, add, Uram, hogy hozzátartozóim és mindazok, akik kedvesek nekem, a legjobb egészségnek örvendjenek és ők is az én hitemmel dicsérhessenek Téged.
Vess véget a vétkeikért szenvedő lelkek kínjainak; legyenek boldogok örök békességben színed előtt.
Dicsőség Neked, Uram! Minden időben mindenütt. (Egy orvos imája)

Beküldés dátuma: 2019. január 13.

Hozzád fordulunk a megpróbáltatásnak
e nehéz napjaiban népeknek
és seregeknek Ura és Istene.
E nemzet küzd jogaiért és igazságáért,
s Hozzád emeli esdő tekintetét,
mert csak egyedül tőled várhatja
szabadulásának óráját.

Vitéz hőseink vére áztatja
hazánk szent földjét,
s az özvegyek zokogásaiba
ártatlan gyermekek és szomorú anyák
könnyei vegyülnek.
E könnyek árja törjön föl az égre
és ostromolja meg
irgalmasságodnak trónusát!
Ne hagyd elveszni azokat,
akik Benned bíznak,
s a meggyötört szívek sebére
öntsd könyörületed balzsamát!

Üdvözítő Istenember, Jézus,
ki egykor vérkönnyeket hullattál
a veszendő Jeruzsálem felett,
tekints kegyesen
a mi sanyargattatásunkra,
s oltalmazd ezt a szép hazát,
melyet első szent királyunk
Szűz Anyád, Mária pártfogására bízott.

Boldogságos Szűz Anya, Mária,
ne feledkezzél meg a te népedről,
szegény Magyarországról,
melynek oltalmazója és pártfogója lettél!

És ti, szent királyaink, akik a kereszt jelével
és a Boldogságos Szűz képével díszített
zászlóinkat erős karokkal
vezéreltétek győzelemre,
legyetek szószólóink Istennél,
hogy közbenjárástok a Mindenható
szívét könyörületre lágyítsa irántunk,
most és mindörökké.
Ámen. (II. Rákóczi Ferenc: Ima a Hazáért)

Beküldés dátuma: 2019. január 5.

Mesternek neveztek, és mégsem kérdeztek engem.
Világosságnak hívtok, és mégsem láttok engem.
Igazságnak hívtok, és nem hisztek nekem.
Útnak hívtok, és nem jártok ezen az úton.
Életnek hívtok, és nem vágytok utánam.
Azt mondjátok, bölcs vagyok, és nem követtek engem.
Szép vagyok, és nem szerettek engem.
Gazdag vagyok, és nem kértek tőlem.
Örök vagyok, és nem akartok hozzám jutni.
Igazságos vagyok, és mégsem féltek tőlem.
Ha ezeket örökre elveszítitek, ne szidjatok engem... (ismerellen)

Beküldés dátuma: 2018. december 28.

Krisztus, aki ugyanaz "tegnap, ma és mindörökké", legyen velünk, amikor térdet hajtunk az Atya előtt, akitől minden atyaság és anyaság, és minden emberi család származik. Ajánljunk fel Krisztussal együtt a szeretet tanúságtételét, amellyel Krisztus mindvégig szeretett minket. Az Atya áldása és a Szentlélek kegyelme áradjon családjainkra.

Beküldés dátuma: 2018. december 21.

Adj nekem, Uram
buzgalmat - téged keresni,
bölcsességet - téged követni
lelket - téged ismerni,
tekintetet - téged látni,
életet - mely néked tetszik,
kitartást a végsőkig,
és boldog véget!

Beküldés dátuma: 2018. december 15.

Istenünk, köszönjük, hogy Jézus együtt akar lenni velünk is, miként Simon Péter bárkájába. Istenünk, Te tudod, mennyit fáradozunk, milyen kudarcokat élünk meg. Te látod mindennapi fáradozásainkat mennyire eredménytelennek, érezzük. Hozzánk is szólsz Jézus által, miként Péterhez: vessétek ki a hálót halfogásra. Magunktól már sokszor feladtuk volna. Add, hogy sose vonakodjunk Jézus szavának engedelmeskedni! Add, hogy az Ő szavát követve megtapasztalhassuk az Ő életet, átalakító erejét. Add, - hogy elhagyva mindent, ami fölöslegesen megköt minket, - szabadon követhessük Jézust!

Beküldés dátuma: 2018. december 8.

Uram,
ne foglalja le adventi készületünket bármi is,
hanem hadd közeledjünk Hozzád!
Hadd fogadjuk be egészen Jézust, a Megváltót,
hiszen így Valaki foglalja el karácsonyunk középpontját!
Nem egy kivágott fa, meg ajándékok halmaza lesz a fontos és középpont,
hanem Te,
Urunk, Jézus Krisztus!
Jöjj el; jöjj el, Urunk, Jézus!

Beküldés dátuma: 2018. november 30.

Ó, élet Ura, add meg, hogy életünk minden szakaszát ajándékként értékeljük, mert telve van további ígéretekkel! Szeretettel valósítsd meg ránk vonatkozó akaratodat azáltal, hogy mindennap irgalmas karjaidba veszel minket.
És ha eljön a végső "átmenet" pillanata, add, hogy derűs szívvel induljunk, nem sajnálva azt, amit magunk mögött hagyunk, hiszen ha a hosszú keresés után Veled találkozhatunk, újra megtalálunk minden igazi értéket, amit itt a földön megismerhettünk. Akkor újra találkozhatunk
Mindazokkal, akik előttünk távoztak el a hit és a remény jelében.
( II. János Pál pápa)

Beküldés dátuma: 2018. november 23.

Mindenható, örök, igazságos és irgalmas Isten,
önmagadra való tekintettel
add meg nekem, nyomorultnak,
hogy azt tegyem, amit te akarsz,
s hogy mindig azt akarjam, ami neked tetszik.

Add, hogy így külsőleg megtisztulva,
belsőleg pedig a Szentlélek lángjától
megvilágítva és felgyújtva, kövessem Fiad,
a mi Urunk Jézus Krisztus nyomait,
és egyedül a te kegyelmeddel eljussak hozzád, Magasságbeli.

Kérlek, Uram, szerelmed lángoló és szelíd ereje
szakítsa el lelkemet mindattól,
ami csak az ég alatt van,
hadd haljak meg a szeretet elragadtatásában érted,
aki a szeretet elragadtatásában meghaltál értem! (Assisi Szent Ferenc)

Beküldés dátuma: 2018. november 16.

Te vagy a szentséges, Úristen, az egyetlen, aki csodákat művelsz.
Te vagy az erős, te vagy a nagy, te vagy a fölséges.
Te vagy a mindenható király, szentséges Atyánk, mennynek és földnek királya.
Te vagy a jóság, te vagy minden jóság, te vagy a legfőbb jóság, az Úr, az élő és igaz Isten.
Te vagy a szeretet, te vagy a bölcsesség, te vagy az alázatosság, te vagy a béketűrés.
Te vagy a biztonság, te vagy a megnyugvás, te vagy az öröm és a vigasság.
Te vagy az igazság és mértékletesség, te vagy a mindeneknek elégséges gazdagság.
Te vagy a szépség, te vagy a gyöngédség.
Te vagy a mi védelmezőnk, te vagy a mi őrállónk és oltalmazónk.
Te vagy az erősség, te vagy az enyhülés.
Te vagy a mi reményünk, te vagy a mi hitünk, te vagy a mi nagy édességünk.
Te vagy a mi örök életünk, nagy és csodálatos Úr, mindenható Isten, irgalmas Megváltónk. (Assisi Szent Ferenc)

Beküldés dátuma: 2018. november 9.

Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, mégis szeresd őket!
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, mégis tegyél jót!
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, mégis érj célt!
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, még légy becsületes és nyílt!
A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs!
Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet,
Mégis segíts!
A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van! (Boldog Kalkuttai Teréz)

  • <
  • 2 / 5
  • >