Back to top

Archívum

Beküldés dátuma: 2020. április 3.

Dicsértessél, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia!
Te vagy a világ megváltója, a mi Urunk és Üdvözítőnk.
Jöjj, Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk!
Te hoztad el hozzánk az örömhírt;
Te tanítottál bennünket szeretetre;
Ott ülsz most az Atya jobbján;
Onnan jössz majd ítélni élőket és holtakat;
Te töltesz meg minket szellemeddel, és újjáalakítod a világot;
Engem is látsz -
Engem is szeretsz -
Értünk vérrel verejtékeztél;
Megígérted kéréseink meghallgatását;
Te küldted el nekünk a Szentlelket;
Üdvözítőnk! Újítsd meg szívünket!
Erősíts meg bennünket a kísértésben! (Beszélgetés a Mesterrel)

Beküldés dátuma: 2020. március 17.

Imádság barátaidért
Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek! Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm!
Tartsd tőlük távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra, amely a te dicsőségedbe vezet! Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá! Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben! Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot, reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed. Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél, és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a szeretetben együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké! Ámen.

Beküldés dátuma: 2020. március 6.

Rád hagyatkozom
Atyám, Rád hagyatkozom: tedd velem azt, ami Neked tetszik. Bármit teszel is velem, megköszönöm. Kész vagyok mindenre, elfogadok mindent, csak akaratod teljesedjék bennem és minden teremtményedben. Semmi mást nem óhajtok, Istenem! A szeretet sürget, hogy egészen Neked adjam magamat, hogy fenntartás nélkül kezedbe helyezzem életemet - határtalan bizalommal. Mert Te vagy az én Atyám. Amen. (Ch. de Foucauld)

Beküldés dátuma: 2020. február 29.

Ima papi hivatásokért
Jézus, Urunk, Te azt mondottad, kérjétek az aratás urát, hogy munkásokat küldjön földjébe. Esedezve kérünk, szaporítsd országunkban a papi hivatásokat, Te, ki annyira óhajtod, hogy isteni Szíved szeretetének és irgalmasságainak hullámai eláradjanak a lelkeken, add kegyesen, hogy hívásodat a társadalom minden osztályában meghallják. A munkás és birtokos fia egyaránt. Mind a kettőnek szüksége van. Adj, kérünk, nagylelkű és áldozatkész papokat, imádságos és áldozatos eucharisztikus életeddel a legbensőbben egyesülve, hogy tevékenységükkel Isten dicsőíttessék, lelkeket mentsünk és hazánkat megújítsuk. Ezért kérünk Téged, óh Jézus, örök pap a Te szentséges Anyád, a Papok Királynéjának közbenjárására. Ámen.

Beküldés dátuma: 2020. február 21.

Keresztemmel az Úr előtt

Azt a keresztet, mely most annyira nyomja vállunkat,
Mielőtt elküldte volna hozzánk az Úr,
Mindenható szemével megvizsgálta.
Isteni értelmével átgondolta,
Szerető szívével átmelegítette,
Mindkét kezével méregette,
Vajon nem nagyobb-e, nem nehezebb-e
A mi számunkra, mint amennyit elbírunk.
Aztán megáldotta szent kegyelmével,
Vigasztalásával megillatoztatta,
Ránk és bátorságunkra tekintett,
És így érkezzék a mennyből a kereszt, mint Isten köntöse,
Mint Istenünk szeretetének irgalmas ajándéka. (Szalézi Szent Ferenc)

Beküldés dátuma: 2020. február 15.

Légy áldott, Teremtőm és Uram! Ne vedd rossz néven, ha úgy szólok hozzád, mint sebesült az orvoshoz, mint szenvedő ahhoz, aki meg tudja vigasztalni, mint szegény a minden jóval bővelkedő gazdaghoz.
A sebesült ezt mondja: Ó, orvos, ne vess meg engem, sebesültet, hiszen testvérem vagy! És te, aki a legjobb vigasztaló vagy, ne vess meg, mivel aggodalomban vagyok, hanem adj nekem szívedben pihenőt, és add meg érzékeimnek vigasztalásodat!
A szegény ezt mondja: Ó, te, aki gazdag vagy, s nincs semmire sem szükséged, nézz rám, aki elgyöngültem az éhségtől; fordítsd felém tekinteted, mert ruhátlan vagyok, adj nekem ruhát, hogy fölmelegedjek!

Beküldés dátuma: 2020. február 4.

Köszönöm Neked Uram, hogy adhatok

De Neked mit adjak, Uram?
Az imák könyörgéssel vannak tele. Csupa kérés minden fohász. Folyton csak kérni, sohasem adni... Veled szemben így lenne helyes?
Önmagamat kéne adnom Neked. Az imáimat. Adom is. De hogyan?
Ha minden rendben van, olykor még a napi Miatyánkot is elfelejtem elmondani.
Bezzeg, ha baj ér, nyomban térdre esem és segítségért rimánkodok.
Bocsáss meg, Uram.
És ha megtanítottál kérni, taníts meg adni is.
Te, aki mindig megsegítesz, segíts most abban, hogy segíteni tudjak Neked.
Hatalmas vagy, jól tudom. Nem szorulsz az én segítségemre. Mégis úgy érzem, minden ember segíthet Neked. Azzal, hogy másokon segít.
Hogy enyhíti a nyomort, a szenvedést, a kínt.
Ha csak egy embert sikerül megmentenünk, ha csak egyetlen eggyel teszünk jót, már azzal is a Te gondjaidon kevesbítünk. Ha adunk annak, aki kér, Neked adunk, Uram. Bár mindig tudnánk ezt. Bár sose felejtenénk el, kósza percre se.
S ne felednénk az imát is olykor.
Add meg nekünk a mindennapi imát, Uram. Köszönöm, hogy nap mint nap van miért hálát adnunk Neked.
Köszönöm, hogy imák teremnek bennem, amelyekben feloldódhatok.
Köszönöm, Uram, hogy kérhetek és hogy adhatok. (Kunitzer Szonja)

Beküldés dátuma: 2020. január 26.

Reggeli ima

„Csak Istenben nyugszik meg a lelkem, Tőle várom az én szabadulásom.”
(Zs. 62,2)
Örök és nagy Isten! Mielőtt körülvenne a nap hangos lármája, közelségedet keresem ebben a csendben. Te tudod, mennyire nyugtalan, mily dacos és csüggeteg a szívem. Azt akarom hallgatni, amit Te tudsz mondani. Hiszen jelenléted csak akkor tapasztalható meg, ha egészen csendben vagyunk. Ezért szólok én a szívemhez: légy csendes és tekints Istenre! Ó, Uram, add akaratomnak Lelked erejét, hogy most és egész nap be tudja fogadni segítségedet. Istenem és Atyám, vidd végbe bennem művedet! Ámen.

Beküldés dátuma: 2020. január 21.

Mennyei Atyánk, hálát adunk Neked az élet és a család ajándékáért! Adj nekünk erőt, hogy Szent Erzsébet példája nyomán nagylelkű szeretetben és örömben élhessünk.
Segítsd a házaspárokat küldetésük teljesítésében, hogy a hitet, melyet őseinktől kaptunk, továbbadhassák. Nyisd meg a gyermekek szívét, hogy kibontakozzék bennük a keresztségben kapott hit csírája. Engedd, hogy fiataljaink növekedjenek a hitben és Jézus ismeretében; a házasság előtt állók pedig merjenek remélni boldog házasságot, és tisztán megélt szerelemmel készüljenek arra. Növeld a házastársak között a szeretetet és a hűséget, különösen kérünk azokért, akik házasságukban nehézségekkel küszködnek. Fogadd el hálaadásunkat a hűséges, az életre nyitott örömteli házasságért. Áraszd kegyelmedet és áldásodat nemzetünk minden családjára. Adj belső békét az özvegyeknek és egyedülállóknak, a kudarcoktól szenvedőknek.
Adj bölcsességet és kitartást a családokért fáradozó a világiaknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy megértve az idők jeleit fáradhatatlanul hirdethessék az élet és a család evangéliumát. Világosítsd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit kell tenniük a család és a haza javára. Kérünk téged, szabadítsd fel szívünket a szolgáló szeretetre Józseffel, Máriával, valamint a Te Fiad, a mi urunk Jézus Krisztus által. Ámen. (Családokért)

Beküldés dátuma: 2020. január 15.

Neked adom gyávaságom,
add érte bátorságod!
Neked adom lanyhaságom,
Add érte lángolásod!
Neked adom gyöngeségem,
add érte a te erődet!
Neked adom bűneimet.
Vedd el tőlem azokat!
Neked adom, ami enyém,
add érte, ami Tiéd!
Hozzád megyek, mint kis vízcsepp,
változtass át borrá engem!
Hozzád megyek, földi ember,
változtass magaddá engem! (Szunyogh Xavér Ferenc)

Beküldés dátuma: 2020. január 4.

Gondviselő mennyei Atyánk, Te az ég madarait is táplálod, s ékesen öltözteted a mezők liliomait, de sokkal inkább gondját viseled nekünk, embereknek: Te ajándékozod nekünk a föld terményeit, s isteni bölcsességeddel úgy szövöd a történések szálát, hogy végül minden javunkra váljék. De jól ismered földi életünk viszontagságait is, és egyszülött Fiad emberi testet öltve maga is megízlelte az éhséget, szomjúságot. Sokkal jobban tudod, mire van szükségünk, mint ahogyan azt mi magunk felfoghatjuk. Mégis megengedted, hogy szükségünkben Hozzád forduljunk, így imádkozva: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!
Bizalommal esedezünk hát Hozzád szükségünk idején, tekints a bajnak mélységére, amelybe jutottunk. Add, hogy kegyelmeddel mi is megtegyünk saját érdekünkben mindent, ami gyarlóságunktól telik, Te pedig vedd jóságosan atyai kezedbe sorsunkat. Nem gazdagságért esedezünk, hanem csak magunk és családunk tisztességes megélheté¬séért, és hogy szabadíts ki minket a gondok testet-lelket őrlő malmából, hogy nyugodtabb lélekkel, hasznosan fáradozhassunk magunk és ember¬társaink javára és a Te dicsőségedre. Segítőnk és szabadítónk vagy Te, Uram, ne késsél. Amen.
(Gör, kat. imakönyv, Éneklő E, 1182. old.)

Beküldés dátuma: 2019. december 29.

Hálaadás az elmúlt évért
Kedves Atyánk! Áldunk, magasztalunk és hálát adunk neked a mi Urunk Jézus Krisztus által. Hálát adunk azért, hogy még hálát adhatunk. Hálát adunk azokért, akik már Nálad, előtted adnak Neked hálát; akik még ebben az évben itt voltak közöttünk, de emberi testben már nem lehetnek többé velünk. Légy velük és velünk, akik most örömöt hozunk Eléd és kérést, dicsőítést és talán könnyet is.
Hálát adunk neked, hogy ha visszatekintünk, akkor ma már mindenről láthatjuk, hogy a Te kezedből való. Meghagytad, amit meg akartál hagyni, elvetted, amit el akartál venni, és elkészítetted számunkra, amit nekünk szántál szeretetedben.
Ha előre tekintünk, Uram, nem kevés szorongás van bennünk - megvalljuk és nem szégyenkezünk -, de jó tudnunk és újra és újra hinnünk, hogy a jövő is a Te kezedben van. Ámen.

Beküldés dátuma: 2019. december 22.

Örök Ige, Istennek egyszülött Fia:
Taníts meg engem igazi nagylelkűségre.
Taníts meg engem a te szolgálatodra.
Taníts meg engem számolás nélkül adakozni.
Taníts meg engem harcolni úgy, hogy ne is figyeljek sebeimre.
Taníts meg engem munkálkodni, nyugtalanul Téged keresni.
Taníts meg engem egészen odaadni magamat anélkül, hogy bárkitől dicséretet várnék, csupán annak biztos tudatát, hogy szent akaratodat teljesíthettem. Ámen. (Loyolai Szent Ignác)

Beküldés dátuma: 2019. december 8.

Istenünk, szentséges Atyánk, te úgy szeretsz bennünket, embereket, hogy egyszülött Fiadat, aki minden idők előtt született, az időben elküldted hozzánk. Kegyesen áldd meg családunk betlehemét, amely a keresztény nép közösségének örömét szolgálja. A megtestesülésnek ez a jele segítse megtartani a szülők és felnőttek hitét, növelje a reményt a Gyermekekben, és mindnyájunkban erősítse a szeretetet. Erre kérünk szeretet Fiad, Jézus Krisztus által, aki életével, halálával és föltámadásával megmentett minket és szüntelenül közbenjár értünk az Atyánál. Aki él és uralkodik örökkön örökké.

Beküldés dátuma: 2019. december 1.

Add, hogy fényhordozók legyünk, és életünk jó példájával testvéreinket Hozzád irányítsuk.
Add, hogy mostani Adventünk méltó előkészület legyen Urunk eljövetelének ünnepére.
Add, hogy életünk Adventje végén Szent Fiaddal nem mint ítélő Bíránkkal, hanem mint kegyes Üdvözítőnkkel találkozzunk.
Mennyei Atyánk! Gyermeki áhítattal gyújtottuk meg az előkészület koszorúján a harmadik gyertyát. Kérünk, ragyogja be lelkünket igazságod egyre növekvő fénnyel, és azt bűn soha el ne homályosítsa. Krisztus, a mi Urunk által.

Beküldés dátuma: 2019. november 23.

Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk. Minden egyes tagnak öröktől fogva meghatároztad a maga feladatát, számolva minden ember adottságával. Ebben a rendben örök előrelátásoddal részemre is kijelöltél egy helyet, ahol szolgálnom kell. Uram, készen állok erre a szolgálatra! Kívánj tőlem akár csöndes, hangtalan munkát, akár hősi elszántságot, nagy áldozatokat: követlek, Uram!

Beküldés dátuma: 2019. november 16.

Igazság Atyja, az új év legyen kedvező alkalom, hogy a katolikus hívek újra felfedezzék azt az örömet, amit csak igéd hallgatása nyújthat és az akaratodra való ráhagyatkozás. Tapasztalják meg a testvéri közösség értékét, amikor megtörik a kenyeret, a lelki énekekkel, himnuszokkal dicsérnek Téged.
Atyánk, szüntelen dicsérünk Téged!

Beküldés dátuma: 2019. november 11.

Mindenható Úr! Te vagy példaképünk, rendezőnk és kormányzónk; te vagy utunk, a te fényedre nyitó ajtónk. Te vagy az Igazságosság képe! Te vagy csillagunk és fényességünk! Hálát adunk neked, dicsérünk és áldunk! Téged dicsőítünk, hiszen mindenütt téged ünnepelnek, Halhatatlan, Fáradhatatlan, Örökkévaló! Te vagy a lélek életének példaképe, te vagy boldog Atyánk, Királyunk és Istenünk. Ha Terád tekintünk, Uram, nem halunk meg. Ha megvalljuk nevedet, nem veszünk el. Ha Hozzád imádkozunk, meghallgatást nyerünk. (Ókeresztény ima)

Beküldés dátuma: 2019. november 2.

Naphimnusz
1 Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.
2 Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.
3 Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja
és aki reánk deríti a te világosságod.
4 És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.
5 Áldjon, Uram téged Hold nénénk
és minden csillaga az égnek;
Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek!
6 Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
kik által élteted minden te alkotásodat.
7 Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunk,
oly nagyon hasznos ő,
oly drága, tiszta és alázatos.
8 Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.
9 Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad.
És mindennemű gyümölcsöt terem,
füveket és színes virágokat.
10 Áldjon, Uram téged minden ember,
ki szerelmedért másnak megbocsát.
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
11 Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.
12 Áldjon, Uram, nővérünk, a testi halál,
Aki elől élő ember el nem futhat.
13 Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, akik magukat megadták
te szent akaratodnak,
Második halál nem fog fájni azoknak.
14 Dicsérjétek Uramat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
és nagy alázatosan szolgáljátok. (Sík Sándor fordítása)

Beküldés dátuma: 2019. október 27.

Urunk Jézus Krisztus, az Élő Isten Fia, valóságos Isten és valóságos ember egy személyben, – Isten öröktől fogva, emberré testesült emberi időnkben, amelyben velünk vagy mindennap az idők végéig: imádunk Téged. Mindent megosztottál velünk. Te, az Atya dicsőséges fénye és lényegének képmása, a mi életünket élted. Ismered ezt az életet, megtapasztaltad, kiürítetted poharát. Tudod, milyen. Nem mondhatjuk, hogy nem tudnád, mi az: embernek lenni, hogy nem érezted át, mit jelent a földnek való kiszolgáltatottság. Magadon tapasztaltad, mi nekünk a test, a bűn és a halál húsa; mit tesz véges voltunkban a világ hatalmai közé zárva lenni: éhség, halál, politika, tudatlanság, nyomorúság, származás, sorsunkat intéző törvények, a megélhetés kényszere, olyan környezet és életkörülmények rabsága, amelyeket nem magunk választunk magunknak. Ember voltál. Így hát bizonyosan értelmes, szép és boldogító embernek lenni. Neked és a te életednek elhisszük ezt.
(Karl Rahner)

  • <
  • 2 / 7
  • >