Back to top

Archívum

Beküldés dátuma: 2019. január 5.

Mesternek neveztek, és mégsem kérdeztek engem.
Világosságnak hívtok, és mégsem láttok engem.
Igazságnak hívtok, és nem hisztek nekem.
Útnak hívtok, és nem jártok ezen az úton.
Életnek hívtok, és nem vágytok utánam.
Azt mondjátok, bölcs vagyok, és nem követtek engem.
Szép vagyok, és nem szerettek engem.
Gazdag vagyok, és nem kértek tőlem.
Örök vagyok, és nem akartok hozzám jutni.
Igazságos vagyok, és mégsem féltek tőlem.
Ha ezeket örökre elveszítitek, ne szidjatok engem... (ismerellen)

Beküldés dátuma: 2018. december 28.

Krisztus, aki ugyanaz "tegnap, ma és mindörökké", legyen velünk, amikor térdet hajtunk az Atya előtt, akitől minden atyaság és anyaság, és minden emberi család származik. Ajánljunk fel Krisztussal együtt a szeretet tanúságtételét, amellyel Krisztus mindvégig szeretett minket. Az Atya áldása és a Szentlélek kegyelme áradjon családjainkra.

Beküldés dátuma: 2018. december 21.

Adj nekem, Uram
buzgalmat - téged keresni,
bölcsességet - téged követni
lelket - téged ismerni,
tekintetet - téged látni,
életet - mely néked tetszik,
kitartást a végsőkig,
és boldog véget!

Beküldés dátuma: 2018. december 15.

Istenünk, köszönjük, hogy Jézus együtt akar lenni velünk is, miként Simon Péter bárkájába. Istenünk, Te tudod, mennyit fáradozunk, milyen kudarcokat élünk meg. Te látod mindennapi fáradozásainkat mennyire eredménytelennek, érezzük. Hozzánk is szólsz Jézus által, miként Péterhez: vessétek ki a hálót halfogásra. Magunktól már sokszor feladtuk volna. Add, hogy sose vonakodjunk Jézus szavának engedelmeskedni! Add, hogy az Ő szavát követve megtapasztalhassuk az Ő életet, átalakító erejét. Add, - hogy elhagyva mindent, ami fölöslegesen megköt minket, - szabadon követhessük Jézust!

Beküldés dátuma: 2018. december 8.

Uram,
ne foglalja le adventi készületünket bármi is,
hanem hadd közeledjünk Hozzád!
Hadd fogadjuk be egészen Jézust, a Megváltót,
hiszen így Valaki foglalja el karácsonyunk középpontját!
Nem egy kivágott fa, meg ajándékok halmaza lesz a fontos és középpont,
hanem Te,
Urunk, Jézus Krisztus!
Jöjj el; jöjj el, Urunk, Jézus!

Beküldés dátuma: 2018. november 30.

Ó, élet Ura, add meg, hogy életünk minden szakaszát ajándékként értékeljük, mert telve van további ígéretekkel! Szeretettel valósítsd meg ránk vonatkozó akaratodat azáltal, hogy mindennap irgalmas karjaidba veszel minket.
És ha eljön a végső "átmenet" pillanata, add, hogy derűs szívvel induljunk, nem sajnálva azt, amit magunk mögött hagyunk, hiszen ha a hosszú keresés után Veled találkozhatunk, újra megtalálunk minden igazi értéket, amit itt a földön megismerhettünk. Akkor újra találkozhatunk
Mindazokkal, akik előttünk távoztak el a hit és a remény jelében.
( II. János Pál pápa)

Beküldés dátuma: 2018. november 23.

Mindenható, örök, igazságos és irgalmas Isten,
önmagadra való tekintettel
add meg nekem, nyomorultnak,
hogy azt tegyem, amit te akarsz,
s hogy mindig azt akarjam, ami neked tetszik.

Add, hogy így külsőleg megtisztulva,
belsőleg pedig a Szentlélek lángjától
megvilágítva és felgyújtva, kövessem Fiad,
a mi Urunk Jézus Krisztus nyomait,
és egyedül a te kegyelmeddel eljussak hozzád, Magasságbeli.

Kérlek, Uram, szerelmed lángoló és szelíd ereje
szakítsa el lelkemet mindattól,
ami csak az ég alatt van,
hadd haljak meg a szeretet elragadtatásában érted,
aki a szeretet elragadtatásában meghaltál értem! (Assisi Szent Ferenc)

Beküldés dátuma: 2018. november 16.

Te vagy a szentséges, Úristen, az egyetlen, aki csodákat művelsz.
Te vagy az erős, te vagy a nagy, te vagy a fölséges.
Te vagy a mindenható király, szentséges Atyánk, mennynek és földnek királya.
Te vagy a jóság, te vagy minden jóság, te vagy a legfőbb jóság, az Úr, az élő és igaz Isten.
Te vagy a szeretet, te vagy a bölcsesség, te vagy az alázatosság, te vagy a béketűrés.
Te vagy a biztonság, te vagy a megnyugvás, te vagy az öröm és a vigasság.
Te vagy az igazság és mértékletesség, te vagy a mindeneknek elégséges gazdagság.
Te vagy a szépség, te vagy a gyöngédség.
Te vagy a mi védelmezőnk, te vagy a mi őrállónk és oltalmazónk.
Te vagy az erősség, te vagy az enyhülés.
Te vagy a mi reményünk, te vagy a mi hitünk, te vagy a mi nagy édességünk.
Te vagy a mi örök életünk, nagy és csodálatos Úr, mindenható Isten, irgalmas Megváltónk. (Assisi Szent Ferenc)

Beküldés dátuma: 2018. november 9.

Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, mégis szeresd őket!
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, mégis tegyél jót!
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, mégis érj célt!
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, még légy becsületes és nyílt!
A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs!
Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet,
Mégis segíts!
A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van! (Boldog Kalkuttai Teréz)

Beküldés dátuma: 2018. november 2.

Istenem! Most nyugodni térek a te áldásoddal. Egyszer eljön életem utolsó estéje is, amikor örök nyugalomra térek. Engedd, hogy úgy éljek, hogy minden cselekedetem előkészület legyen erre az örök nyugalomra, hogy hitemből kivirágozzék a színről színre való látás, reményemből a birtoklás, s tökéletlen szeretetemből a veled való tökéletes egyesülés! (Szalézi Szent Ferenc)

Beküldés dátuma: 2018. október 26.

Mindenható, kegyelmes és könyörületes Atyánk! Eltévedtünk, s mint elveszett juhok letértünk útjaidról. Túlságosan saját szívünk tervei, szándékai és kívánságai után futottunk. Megsértettük szent törvényeidet. Azt tettük, amit nem lett volna szabad. De Urunk, Te légy irgalmas hozzánk, szegény nyomorult bűnösökhöz! Kíméld meg azokat, akik megvallják hibáikat. Emeld fel mindazokat, akik készek a bűnbánatra, azon ígéret miatt, amit az embereknek adtál Krisztus Jézus, a mi Urunk által. És őérette add meg, ó jóságos és irgalmas Isten, hogy ezután istenfélő, neked tetsző, becsületes és tisztességes, komoly életet éljünk szent neved dicsőségére.

Beküldés dátuma: 2018. október 22.

Úr Jézus, aki Palesztina útjain vándorolva kiválasztottad és meghívtad apostolaidat, majd rájuk bíztad az igehirdetést, a hívek táplálását és az istentisztelet rendjét! Add, hogy Egyházad ma se szűkölködjék szent papokban, akik minden embernek elviszik halálod és feltámadásod gyümölcseit. (II. János Pál pápa)

Beküldés dátuma: 2018. október 12.

Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek! Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm! Tartsd tőlük távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra, amely a te dicsőségedbe vezet! Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá! Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben! Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot, reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed. Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél, és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a szeretetben együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké! Ámen.

Beküldés dátuma: 2018. október 4.

Ima Szent Józsefhez a jó halálért
Hozzád fordulunk Szent József, aki a haldoklóknak pártfogója vagy. Úgy véljük, hogy teneked Jézus áldott jelenlétében lett osztályrészed a halál, és a Szűzanya bánatos tekintete kísérte utolsó sóhajtásodat.
Kérünk, eszközöld ki nekünk és szeretteinknek a kegyelmet, hogy bűneinktől meg¬tisztulva, a szentségek kegyelmével megerősítve érjen bennünket a halál, és ne az örök kárhozatot, hanem a mennyei boldogságot nyissa meg számunkra.
Jézus, Mária és Szent József, halálunk óráján álljatok mellettünk. Ámen.

Beküldés dátuma: 2018. szeptember 28.

Istenünk, Atyánk, add, hogy senkit meg ne botránkoztassunk szavainkkal, tetteinket. Segíts, hogy életünk erősítője legyen társaink életének, akikkel együtt járunk az úton. Add, hogy mindig világosan lássuk, mi a teendőnk, s add, hogy mindent el tudjunk vetni magunktól, ami nem az életre, hanem a pusztulásra vezet.

Beküldés dátuma: 2018. szeptember 21.

Ha megszűntél adni, megszűntél Szeretni,
Ha megszűntél szeretni, megszűntél Növekedni,
Ha megszűntél növekedni, megszűntél Tökéletesedni,
Ha megszűntél tökéletesedni, megszűntél kibontakozni Istenben,
Mert Szeretni annyi, mint Isten útjára lépni, Vele kapcsolatot találni.

Beküldés dátuma: 2018. szeptember 14.

Ó Krisztus, élő Isten Fia, szent angyalaid vigyázzák álmunkat, pihenésünket, fehérlő ágyunkat.
Mutassanak nekünk szendergésünkben igaz álomképeket, világmindenség fenséges fejedelme, nagy, titokzatos Király
Sem démonok; sem baj vagy pusztulás, sem gonosz álmok ne zavarhassák pihenésünket, mély, zavartalan álmunkat.
Szent legyen ébredésünk, munkánk és egész napunk, amint az álmunk és pihenésünk zavartalan és szüntelen. (Óír-kelta esti ima)

Beküldés dátuma: 2018. szeptember 7.

Hálát adunk Neked, szent Atya, a Te szent nevedért, melyet szívünkben őrzünk és a hit s a halhatatlanság megismeréséért, amit Jézus Krisztus, a Te Fiad által nyilvánítottál ki: dicsőség neked mindörökké.
Mindenható Urunk, szent nevedért teremtettél mindent. Érte adtál az embereknek ételt és italt, hogy élvezzék ajándékodat és hálát adjanak érte. Szolgád útján lelki italt, eledelt és örök életet adtad kegyelmesen.
Hálát adunk mindenhatóságodért: dicsőség legyen neked mindörökké.
Kérünk, emlékezz meg egyházadról, szabadítsd meg minden bajtól és tökéletesítsd a szeretetben. Egyesítsd a világ minden tájáról egybesereglett szentjeidet, szenteld meg őket, és engedd, hogy országod részeseivé lehessenek, melyet számukra készítettél: mert Tiéd a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Beküldés dátuma: 2018. augusztus 29.

Istenünk, a teremtett világ erőit te az ember munkájának rendelted alá.
Kérünk, hogy munkánkat keresztény lélekkel végezve őszinte szeretetben élhessünk testvéreinkkel, és teremtő munkád folytatásában méltó módon vehessünk részt.
Kérünk, Urunk, földi ajándékaiddal segíts és kormányozz minket, akiket mennyei kenyereddel tápláltál. Krisztus, a mi Urunk által.

Beküldés dátuma: 2018. augusztus 24.

Uram, te azt mondottad: Legyetek a föld sója!
Az étel a sótól kapja meg az ízét, és a só óvja meg a romlástól is.
Uram, hadd legyek én is a föld sója! Hadd tegyem ízessé, vonzóvá mások számára a keresztény élete, ne pedig keserűvé!
Meg akarom mutatni az embereknek, hogy az érted végzett munka nem szenvedés, nem értelmetlen robot, hanem vidám szolgálat.
Uram, legyen fáradozásom eredményes! Ezért kérlek, ízesítsd meg életemet, hogy ne maradjak ízetlen, amelyet elvetnek, mivel nem ér semmit. Uram, engedd, hogy a föld sója lehessek!

  • <
  • 2 / 5
  • >