Back to top

Archívum

Beküldés dátuma: 2018. október 22.

Úr Jézus, aki Palesztina útjain vándorolva kiválasztottad és meghívtad apostolaidat, majd rájuk bíztad az igehirdetést, a hívek táplálását és az istentisztelet rendjét! Add, hogy Egyházad ma se szűkölködjék szent papokban, akik minden embernek elviszik halálod és feltámadásod gyümölcseit. (II. János Pál pápa)

Beküldés dátuma: 2018. október 12.

Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek! Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm! Tartsd tőlük távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra, amely a te dicsőségedbe vezet! Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá! Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben! Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot, reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed. Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél, és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a szeretetben együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké! Ámen.

Beküldés dátuma: 2018. október 4.

Ima Szent Józsefhez a jó halálért
Hozzád fordulunk Szent József, aki a haldoklóknak pártfogója vagy. Úgy véljük, hogy teneked Jézus áldott jelenlétében lett osztályrészed a halál, és a Szűzanya bánatos tekintete kísérte utolsó sóhajtásodat.
Kérünk, eszközöld ki nekünk és szeretteinknek a kegyelmet, hogy bűneinktől meg¬tisztulva, a szentségek kegyelmével megerősítve érjen bennünket a halál, és ne az örök kárhozatot, hanem a mennyei boldogságot nyissa meg számunkra.
Jézus, Mária és Szent József, halálunk óráján álljatok mellettünk. Ámen.

Beküldés dátuma: 2018. szeptember 28.

Istenünk, Atyánk, add, hogy senkit meg ne botránkoztassunk szavainkkal, tetteinket. Segíts, hogy életünk erősítője legyen társaink életének, akikkel együtt járunk az úton. Add, hogy mindig világosan lássuk, mi a teendőnk, s add, hogy mindent el tudjunk vetni magunktól, ami nem az életre, hanem a pusztulásra vezet.

Beküldés dátuma: 2018. szeptember 21.

Ha megszűntél adni, megszűntél Szeretni,
Ha megszűntél szeretni, megszűntél Növekedni,
Ha megszűntél növekedni, megszűntél Tökéletesedni,
Ha megszűntél tökéletesedni, megszűntél kibontakozni Istenben,
Mert Szeretni annyi, mint Isten útjára lépni, Vele kapcsolatot találni.

Beküldés dátuma: 2018. szeptember 14.

Ó Krisztus, élő Isten Fia, szent angyalaid vigyázzák álmunkat, pihenésünket, fehérlő ágyunkat.
Mutassanak nekünk szendergésünkben igaz álomképeket, világmindenség fenséges fejedelme, nagy, titokzatos Király
Sem démonok; sem baj vagy pusztulás, sem gonosz álmok ne zavarhassák pihenésünket, mély, zavartalan álmunkat.
Szent legyen ébredésünk, munkánk és egész napunk, amint az álmunk és pihenésünk zavartalan és szüntelen. (Óír-kelta esti ima)

Beküldés dátuma: 2018. szeptember 7.

Hálát adunk Neked, szent Atya, a Te szent nevedért, melyet szívünkben őrzünk és a hit s a halhatatlanság megismeréséért, amit Jézus Krisztus, a Te Fiad által nyilvánítottál ki: dicsőség neked mindörökké.
Mindenható Urunk, szent nevedért teremtettél mindent. Érte adtál az embereknek ételt és italt, hogy élvezzék ajándékodat és hálát adjanak érte. Szolgád útján lelki italt, eledelt és örök életet adtad kegyelmesen.
Hálát adunk mindenhatóságodért: dicsőség legyen neked mindörökké.
Kérünk, emlékezz meg egyházadról, szabadítsd meg minden bajtól és tökéletesítsd a szeretetben. Egyesítsd a világ minden tájáról egybesereglett szentjeidet, szenteld meg őket, és engedd, hogy országod részeseivé lehessenek, melyet számukra készítettél: mert Tiéd a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Beküldés dátuma: 2018. augusztus 29.

Istenünk, a teremtett világ erőit te az ember munkájának rendelted alá.
Kérünk, hogy munkánkat keresztény lélekkel végezve őszinte szeretetben élhessünk testvéreinkkel, és teremtő munkád folytatásában méltó módon vehessünk részt.
Kérünk, Urunk, földi ajándékaiddal segíts és kormányozz minket, akiket mennyei kenyereddel tápláltál. Krisztus, a mi Urunk által.

Beküldés dátuma: 2018. augusztus 24.

Uram, te azt mondottad: Legyetek a föld sója!
Az étel a sótól kapja meg az ízét, és a só óvja meg a romlástól is.
Uram, hadd legyek én is a föld sója! Hadd tegyem ízessé, vonzóvá mások számára a keresztény élete, ne pedig keserűvé!
Meg akarom mutatni az embereknek, hogy az érted végzett munka nem szenvedés, nem értelmetlen robot, hanem vidám szolgálat.
Uram, legyen fáradozásom eredményes! Ezért kérlek, ízesítsd meg életemet, hogy ne maradjak ízetlen, amelyet elvetnek, mivel nem ér semmit. Uram, engedd, hogy a föld sója lehessek!

Beküldés dátuma: 2018. augusztus 16.

Most nem sietek,
Most nem tervezek.
Most nem rohanok.
Most nem akarok.
Most nem teszek semmit sem,
Csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Megnyugszom,
most elpihenek,
békén, szabadon,
mint játszó gyermek
és semmit sem teszek, semmit sem,
Csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölel a fény,
s ölel a csend
és árad belém
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
Csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Új gyümölcsöt terem,
másoknak terem,
érik a csend,
erő, győzelem,
ha nem teszek semmit sem,
Csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Beküldés dátuma: 2018. augusztus 11.

Feláldozom Neked a dédelgetett kívánságom, vágyam,
ezt a hibát, ezt a tervet, ezt a véleményt.
Jézusom! Tégy azzá, amivé akarsz!
Nem számítok semmire, nem kötök ki feltételeket.
Nem kívánom előre tudni, mi a célod velem.
Az akarok lenni, amivé tenni akarsz,
és egészen az, amivé Te akarsz tenni.
Nem mondom, hogy nem akarlak követni,
bárhová is mégy, mert gyenge vagyok,
de nem adom magam, bárhová is vezessél.
Követni akarlak a homályban is,
csak azt kérem Tőled,
adj erőt megpróbáltatásom mértéke szerint.
Próbálj meg, Uram, és kutasd ki szívem rejtekét.
Vizsgáld meg és kutasd ki gondolataim.
Nézd meg jól, nincs-e valami gonoszság bennem.
Kutass át a Te magad ragyogó világosságával minden sötét rejteket,
és vezess az örökkévalóság útjára. (Newman imádsága)

Beküldés dátuma: 2018. augusztus 4.

Imádság a mindenütt jelenlevő Istenhez
Add meg, Uram, hogy minden történésben fölfedezhesselek téged!
Add meg azt a finom megérzést, amely alázatossá teszi az embert a teremtett dolgok iránt; azt az érzékeny felfogóképességet, amellyel kiolvashatom a dolgokból csendes üzenetedet!
Mert te, Örök Ige, emberré lettél, és éppen ezért nem akkor jutok hozzád közelebb, ha eltávolodom az emberi dolgoktól, hanem ha mindinkább ember vagyok - a te szellemed szerint.
Mint keresztény szeretnék veled együtt imádkozva végigvonulni az egész teremtésen, amely az utolsó porszemig a te alkotásod.
Téged talállak benne mindenütt, mindenben! Nem nehéz megtudni, hol vagy, de csaknem lehetetlen megmondani, hol nem vagy.

Beküldés dátuma: 2018. július 26.

Ha a mentőautó szirénáját hallod
Egy ember életéért küzd most mentős, orvos, ápoló. Egy emberért, aki mindannyiunk testvére, aki én is lehetnék…
Mi történhetett vele? Agyvérzés? Infarktus?
Autószerencsétlenség? Üzemi baleset? Erőszak? Vagy önkezével akart véget vetni életének?
Van mellette valaki? Aggódik érte testvér, hitves, jóbarát?
Talán egyedül van, elhagyatva, s perceken múlik élete.
Vajon sikerül-e megmenteni?
Add, hogy ezekben a percekben jusson eszébe: ha mindenki magára is hagyta, te vele vagy, te vagy minden szenvedőnek, kétségbeesettnek utolsó reménye és menedéke.
Csillapítsd, Uram, fájdalmait, de adj neki erőt is szenvedéseinek elviseléséhez.
Keresztfán függő Jézusunk, irgalmazz súlyos veszélybe jutott testvérünknek!

Beküldés dátuma: 2018. július 22.

Uram! Te mondtad: én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Ne engedd, hogy a megváltás meddő maradjon bennem és embertársaimban. Ne engedd, hogy valaha is elszakadjak az igazi szőlőtőtől. Hadd éljek szent életközösségben, s hadd járja át kegyelmed ereje minden tettemet. (F. Lelotte)

Beküldés dátuma: 2018. július 12.

Az olajcsepp imája
Lecsöppentem, Uram, a földre,
elvesztettem helyemet a rendben.
Hasznodra lehettem volna, most veszélyes vagyok.
Elcsúszhatnak rajtam az emberek.
Nem tudok pozitív célt látni magam előtt.
Óvj a kétségbeeséstől!
Vegyem észre: sokan kerültek hozzám hasonló helyzetbe.
Kimúlt csepp-testvéreim kérget vontak a gyár talajára.
Amíg várom kiszáradásomat, kérem, ne okozzak bajt!
Maradjak ártatlan nyomorúságomban!
Amíg kis jót tudok tenni, tegyem meg,
szívjam fel a porszemeket!
És amíg befejeződik szegény életem, higgyem,
a nagy átalakulásban értékes leszek.
Ha másként nem, a tűz által... (gyári munkás)

Beküldés dátuma: 2018. július 1.

Nemes lelkületért
Isten egyszülött Fia, örök Ige! Taníts meg engem igaz nemeslelkűségre! Tanítsd meg, hogy úgy szolgáljak neked, amint az téged megillet:
Adni latolgatás nélkül -, harcolni, nem ügyelve sebeimre -, dolgozni, pihenést nem keresve -, magamat egészen föláldozni, és érte jutalmat sohasem várni.
Legyen nekem elég az a boldog tudat, hogy szent akaratodat mindig teljesítsem. (Loyolai Szent Ignác)

Beküldés dátuma: 2018. július 1.

Lélekhívás
Istennek Szentlelke, Te vagy az erő, hogy higgyünk. Segíts mai embernek, hogy ne váljon közömbössé Isten iránt.
Te vagy az erő, hogy reméljünk. Segíts, hogy ne hagyjunk fel csüggedten a jóra való törekvéssel, hanem mindig újra kezdjünk.
Te vagy az erő, hogy szeressünk. Szabadíts meg bennünket az önzéstől, adj nekünk mélységes tiszteletet a másik iránt, és ha úgy akarod, valódi gyengédséget.
Te vagy az erő, hogy helyesen beszéljünk. Segíts, hogy szavainkkal se sértsük embertársainkat, Istent pedig ne hallgassuk agyon.
Te vagy a kiengesztelődés Istennel. Ne engedd, hogy bármi bűnben is kétségbeessünk.
Te vagy az Isten vigasztalása. Könyörülj minden betegen, magányoson, összetört emberen, a foglyokon, az idegbetegeken, az éhezőkön és a haldoklókon.
Te meg akarod újítani a föld színét. Erősíts meg a világon minden becsületes, békítésre törekvő emberi igyekezetet.
(Anton Kner)

Beküldés dátuma: 2018. június 20.

Isteni Üdvözítő, légy útitársam, mint ahogy társa voltál az Emmausz felé tartó tanítványoknak!
Szomorúan és elhagyottan vándoroltak az úton, amely keresztedtől indult el. Ekkor találkoztak veled anélkül, hogy fölismertek volna.
Szavad új életet öntött beléjük, és csak akkor ismertek rád, amikor megszegted nekik a barátság kenyerét.
Uram, emlékeztess majd erre azokban az órákban, amikor letört vagyok, és képtelen arra, hogy tovább menjek!
Jusson eszembe, hogy te bennem élsz, a közelemben vagy.
Ekkor ahelyett, hogy önmagamba és fájdalmamba burkolóznék, téged foglak keresni.
És utána újra a te barátságodban akarom járni bátran és vidáman a kötelesség útját.

Beküldés dátuma: 2018. június 13.

Követlek, Jézusom!
Jézus szegény volt - nekem megvan mindenem.
Jézus alázatos volt - én gőgös vagyok.
Jézus szelíd volt - én haragos vagyok.
Jézus türelmes volt - és én nem akarok szenvedni.
Jézus mindent megbocsátott - én mindent megbosszulok.
Jézus engedelmeskedett - és én parancsolni akarok.
Jézust gyűlölték - én azt akarom, hogy szeressenek.
Jézust megvetették - én azt akarom, hogy tiszteljenek.
Jézus magába vonult - én mindig tündökölni akarok.
Jézus szenvedése árán jutott a mennybe - én meg a világot keresve akarok üdvözülni.
Igazságos dolog lenne, hogy a szolgával különben bánjanak, mint urával?

Beküldés dátuma: 2018. június 6.

Készenlét
Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk. És minden egyes tagnak öröktől fogva meghatároztad a maga feladatát, számolva minden ember adottságával.
Ebben a rendben örök előrelátásoddal részemre is kijelöltél egy helyet, ahol szolgálnom kell.
Uram, készen állok erre a szolgálatra!
Kívánj tőlem akár csendes, hangtalan munkát, akár hősi elszántságot, nagy áldozatokat: készen vagyok, Uram!
Mutasd meg akaratodat, követlek, Uram!

  •  
  • 1 / 3
  • >