Back to top

Archívum

Beküldés dátuma: 2020. szeptember 27.

Uram, Jézus Krisztus, add meg nekünk a szentségnek, világosságnak, vigasztalásnak és egységnek Lelkét a tisztátalanság, a tudatlanság, a nyomorúság és az egyenetlenség ellen, melyeket ősszülőink bűne ránk idézett. Ő tisztítson meg, világosítson meg, óvjon és egyesítsen minket tüzével, hogy Téged szeressen a mi akaratunk és a te igédet kövessék tetteink, nem a világéit, a testéit vagy az ördögéit; és hogy te, ó Bölcsesség, hozzánk jöjj, az Atya hatalmával és a Lélek jóságával. Készítsen lakást magának a mi lelkünkben a Szentháromság: az Atyaisten a frigy sátorát, a Fiú a bocsánat házát, a Szentlélek az áldozat és imádság templomát. Küldd el nekünk, Atyaisten, a Vigasztalót Fiadnak nevében, hogy fogadott fiakká tegyen bennünket és mindazt, amit nekünk Fiad által szóval és gondolattal mondottál vagy cselekedtél, megerősítse és sikerrel koronázza. Add meg nekünk az örökkévalóság és lelkiismeret nyugalmát, hogy ne zavarja meg szívünket az ideigvalók megszerzésének gondja vagy elvesztésének fájdalma és meg ne háborítson a bajoktól való félelem. Ámen. ((Nagy Szent Albert)

Beküldés dátuma: 2020. szeptember 5.

Taníts meg, hogy megismerjem magasztos voltod titkát! Engedd megértenem, hogy az előtted való meghajlásban teljesedik ki a lényem! Csak amennyiben ez világossá válik számomra, annyiban leszek az igazság birtokosa. Csak akkor üdvözülök, ha így teszek. Örök Isten, ha téged imádlak, akkor vagyok biztos nyugalomban, s ha ezt nem teszem, életem ámításban és zavarodottságban vész el.
Ajándékozd nekünk, Uram, fenséged örömét! Ha az megvan bennünk, gazdagok vagyunk! ,,Dicsérünk téged, magasztalunk téged, imádunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért'‘ -- imádkoztatja velünk az egyház; add kegyelmedet, hogy ezt a szív örömében tegyük. (Romano Guardini)

Beküldés dátuma: 2020. július 31.

Te, Uram, aki kívül vagy az időn,
csak mosolyogsz, amikor látod,
hogyan viaskodunk mi vele.
Jól tudod, mit csinálsz.
Nem követsz el hibát,
akkor sem követtél el,
amikor kiosztottad az időt az embereknek.
Mindenkinek adtál időt, hogy kiszámíthassa,
mit is akarsz vele.
Igen, van időm, Uram.
Minden idő az enyém, amit nekem adtál:
életemnek évei,
éveimnek napjai,
napjaimnak órái.
Az én dolgom csupán,
hogy nyugodtan és tisztán töltsem;
hogy megtöltsem úgy, ahogyan Te kívánod
hogy engedelmeskedjem Neked,
aki a vizet borrá változtathatod,
mint egykor Kánában tetted...
Uram, többé már nem időt kérek Tőled,
hogy ezt vagy azt tehessem.
Csak Kegyelmet kérek Tőled,
hogy a nékem adott időben
azt tegyem, amit Te akarsz. (Michel Quist)

Beküldés dátuma: 2020. július 4.

Uram, adj több türelmet, hogy el tudjam viselni azokat az ellenszenves embereket, akikkel együtt kell élnem
Adj több készséget és képességet, hogy jól végezhessem el azt a munkát, amelyet az állapotbeli kötelesség ró rám, de amely oly gyakran szögesen ellenkezik vágyaimmal.
Adj több alázatosságot, hogy mindvégig kitarthassak azon a helyen, amelyre az Úr helyezett, de amely vágyaimmal és álmaimmal ellentétben van.
Adj több józanságot, hogy a körülöttem lévő embereket olyannak vegyem, amilyenek, és ne pedig olyannak, amilyennek én képzelem és kívánom őket.
Adj több okosságot, hogy kevesebbet törődjem mások viselt dolgaival és tetteik ne hozzanak ki a türelemből.
Adj több erőt arra, hogy türelmesen viselhessem el azokat az eseményeket is, amelyik nyugalmamat váratlanul megzavarják.
Adj több készséget, hogy barátságos lehessek mindenkihez, még akkor is, ha valamim fáj, valami bánt.
Különösen adj nagyobb erőt az imához, hogy Téged szívembe vonzzalak és magamban tarthassalak.
Végül adj, Uram, egyre-egyre fokozódó ragaszkodást Szűzanyánk iránt.
Ámen.

Beküldés dátuma: 2020. június 21.

Az embernek (...) nincs joga arra, hogy lemondjon a kegyelemről, a mennyet átadja az angyaloknak és a verebeknek. (Jozeph Kentenich)

Beküldés dátuma: 2020. június 21.

Hálát adok Neked, Uram, szemeimért, melyek nyitott ablakokként néznek a messzi horizont felé.
Hálát adok tekintetemért, amely úgy közvetíti a lelkem, mint a csodás sugarak napod fényét.
És most az éjszaka sötétjében arra kérlek, hogy ha majd a hasadó hajnalra újra felnyitom szemeim, készséggel szolgálják azok újra lelkemet és így Téged szolgáljanak, Istenem…
Add, Uram, hogy szemeim mindig tiszták legyenek.
Hogy egyenes tekintetem mindig makulátlan tisztaságod vágyát keltse.
Ne engedd soha, hogy nézésem csalódott, kiábrándult, kétségbe esett legyen, hanem hogy mindig tudjon Téged csodálva, elragadtatva szemlélni.
Add szemeimnek az erőt, hogy tudjak lecsukódni, hogy így jobban Reád találjanak, és hogy soha el ne forduljanak a világtól félelemből vagy gyávaságból.
Legyenek mindig annyira mélyre látók, hogy a világban megérezzék jelenléted, és hogy soha ne legyenek vakok az emberi nyomorúságok előtt.
Uram, legyen tekintetem határozott, egyenes, kemény.
Uram, hogy tekintetem mindezt megtehesse,
újra Neked ajánlom lelkemet,
Neked ajánlom testemet,
Neked adom szememet,
hogy ember-testvéreimet látva
vele Te nézd és lásd meg őket,
s általam küldd feléjük hívó szent Jeled… (Quoist)

Beküldés dátuma: 2020. június 5.

Te, aki válasz lettél imádságunkra, kenyér éhségünkre,
segíts, hogy mi is válasz és kenyér legyünk azoknak,
akik hiányt látnak mindabban, amiben mi bővelkedünk.
Segíts, hogy mi is meghalljuk azt a kiáltást,
amit Te meghallottál,
és megértsük azt a szükséget, amit Te megértettél.
Hadd szolgáljuk azt az emberiséget,
amelyet Te is szolgáltál.
Tárd fel nekünk asztalod titkát:
az egy kenyér és egy emberiség titkát.

Beküldés dátuma: 2020. május 28.

Téged, Isten dicsérlek, és hálát adok mindenért, hogy boldoggá tett minden, ami szép, és ami rút, nem tesz boldogtalanná, hála legyen.
Hogy sohasem féltem a szeretettől, és szerethettem, akik nem szerettek, hála legyen.
Hogy amim nem volt, nem kívántam, és sohasem volt elég, aki voltam, hála legyen.
Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen, és ma is kiálthatom: úgy legyen, és holnap és holnapután és azután is akarom énekelni: úgy legyen!
Hála legyen Uram, hála legyen. Amen.

Beküldés dátuma: 2020. május 22.

Hálaadó ima
Könyörülj rajtam,
szánd meg igyekezetünket,
hogy szeretetben és igazságban,
hitben és alázatosságban
jussunk el Hozzád.
Könyörülj rajtunk, hadd kövessünk Téged
önfegyelemben, hűségben és
elszántságban,
és hadd találkozzunk Veled a csöndben és
nyugalomban.
Adj világos értelmet és érzéket,
hadd lássunk Téged,
hívő értelmet és érzéket,
hadd dicsérhessünk Téged.
Te - akit nem ismerek igazán,
de akié vagyok,
Te - akit nem értek egészen,
de aki megszentelted magányomat,
Te - akinek nevét sem merem kiejteni… (Dag Hammarskjöld ENSZ főtitkár imája)

Beküldés dátuma: 2020. május 15.

Barátságod jele
Megköszönöm, Jézusom, barátságod minden jelét, amellyel elhalmoztál. Add meg nekem a kegyelmet, hogy ezentúl hűségesebben ápoljam drága barátságodat és ezt egyre melegebb, hűségesebb és tökéletesebb szeretettel viszonozzam. Testem és lelkem a tiéd legyen, és bánatomban minden vigaszom csak az legyen, hogy szentséges szívedre menekülhetek. Itt panaszolom el neked bajaimat, és innét új indítékokat, új eszközöket merítek, hogy Téged szerethesselek. Amen.

Beküldés dátuma: 2020. május 11.

Közösségi lelkületért
Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék mindannyiunkban a közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, mint ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl, mint büszkének és megközelíthetetlennek! Könyörgök, Uram, alázatért és jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek, hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak ellenem. (Bosco Szent János)

Beküldés dátuma: 2020. május 6.

Fény
Uram, te azt mondtad tanítványaidnak: Ti vagyok a világ világossága.
A fény világít, szórja sugarát, és elűzi a sötétséget.
Engedd, Uram, hogy én is fénysugár lehessek! Hadd vigyem az öröm fényét az emberek közé, hiszen én is a te kegyelmed fényességében élek! Hadd legyek akaratod szerint a világosság gyermeke! Világítson az én életem is, hogy a téged kereső, utánad vágyó lelkek általam hozzád találjanak!

Beküldés dátuma: 2020. április 22.

Sohase engedjétek, hogy bármi akkora szomorúsággal töltsön el, hogy feledtesse veletek a feltámadott Krisztus örömét! (Teréz anya)

Beküldés dátuma: 2020. április 22.

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,
Ahol sértés, oda megbocsátást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést.
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol, kétely, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol szomorúság, oda örömet.

Uram, add
Hogy inkább én igyekezzek vigasztalni,
Mint hogy vigaszt várjak.
Inkább én törekedjek mások megértésére,
Mint hogy megértést óhajtsak.
Inkább szeressek,
Mint hogy szeretetet igényeljek.
Mert önmagunkat elfelejtve
találjuk meg magunkat.
Ha megbocsájtunk,
akkor nyerünk bocsánatot.
Ha meghalunk,
Akkor ébredünk az örök életre. (Assisi Szent Ferenc imája)

Beküldés dátuma: 2020. április 18.

Ima a haldoklókért
Ó irgalmas Jézus, aki forrón szereted a lelkeket, szent Szíved halálküzdelmére és szeplőtelen Szűzanyád fájdalmaira kérlek, tisztíts meg véred által bűneimtől, és tisztítsd meg mindazokat, akik ma lépik át az öröklét küszöbét. Jézus halálküzdelmét vívó Szíve, könyörülj a haldoklókon. Ámen.

Beküldés dátuma: 2020. április 10.

Imádság az orvosokért és ápolókért
Uram, Jézus Krisztus, betegségemben távol vagyok enyéimtől, és orvosok, ápolók körében telnek napjaim. Nap mint nap velem törődnek, hivatásukat odaadóan és hűséggel teljesítik körülöttem. Adj nekik jó egészséget, hogy be tudják tölteni hivatá¬sukat. Áldozatos munkájukat jutalmazd isteni kegyelmeddel, hogy gyarló emberi képessé¬geikkel a legtöbbet tudják nyújtani szenvedő, beteg embertestvéreiknek. Add, hogy én is megértéssel tudjak lenni velük szemben. Ne bántsam meg őket indulatossággal, türel-metlenséggel, igaztalan ítélettel. Áldom jósá¬godat, hogy mellém küldted őket. Légy velük és velem is most és mindörökké. Ámen.

Beküldés dátuma: 2020. április 3.

Dicsértessél, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia!
Te vagy a világ megváltója, a mi Urunk és Üdvözítőnk.
Jöjj, Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk!
Te hoztad el hozzánk az örömhírt;
Te tanítottál bennünket szeretetre;
Ott ülsz most az Atya jobbján;
Onnan jössz majd ítélni élőket és holtakat;
Te töltesz meg minket szellemeddel, és újjáalakítod a világot;
Engem is látsz -
Engem is szeretsz -
Értünk vérrel verejtékeztél;
Megígérted kéréseink meghallgatását;
Te küldted el nekünk a Szentlelket;
Üdvözítőnk! Újítsd meg szívünket!
Erősíts meg bennünket a kísértésben! (Beszélgetés a Mesterrel)

Beküldés dátuma: 2020. március 17.

Imádság barátaidért
Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek! Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm!
Tartsd tőlük távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra, amely a te dicsőségedbe vezet! Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá! Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben! Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot, reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed. Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél, és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a szeretetben együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké! Ámen.

Beküldés dátuma: 2020. március 6.

Rád hagyatkozom
Atyám, Rád hagyatkozom: tedd velem azt, ami Neked tetszik. Bármit teszel is velem, megköszönöm. Kész vagyok mindenre, elfogadok mindent, csak akaratod teljesedjék bennem és minden teremtményedben. Semmi mást nem óhajtok, Istenem! A szeretet sürget, hogy egészen Neked adjam magamat, hogy fenntartás nélkül kezedbe helyezzem életemet - határtalan bizalommal. Mert Te vagy az én Atyám. Amen. (Ch. de Foucauld)

Beküldés dátuma: 2020. február 29.

Ima papi hivatásokért
Jézus, Urunk, Te azt mondottad, kérjétek az aratás urát, hogy munkásokat küldjön földjébe. Esedezve kérünk, szaporítsd országunkban a papi hivatásokat, Te, ki annyira óhajtod, hogy isteni Szíved szeretetének és irgalmasságainak hullámai eláradjanak a lelkeken, add kegyesen, hogy hívásodat a társadalom minden osztályában meghallják. A munkás és birtokos fia egyaránt. Mind a kettőnek szüksége van. Adj, kérünk, nagylelkű és áldozatkész papokat, imádságos és áldozatos eucharisztikus életeddel a legbensőbben egyesülve, hogy tevékenységükkel Isten dicsőíttessék, lelkeket mentsünk és hazánkat megújítsuk. Ezért kérünk Téged, óh Jézus, örök pap a Te szentséges Anyád, a Papok Királynéjának közbenjárására. Ámen.

  •  
  • 1 / 7
  • >