Back to top

Archívum

Beküldés dátuma: 2020. május 22.

Hálaadó ima
Könyörülj rajtam,
szánd meg igyekezetünket,
hogy szeretetben és igazságban,
hitben és alázatosságban
jussunk el Hozzád.
Könyörülj rajtunk, hadd kövessünk Téged
önfegyelemben, hűségben és
elszántságban,
és hadd találkozzunk Veled a csöndben és
nyugalomban.
Adj világos értelmet és érzéket,
hadd lássunk Téged,
hívő értelmet és érzéket,
hadd dicsérhessünk Téged.
Te - akit nem ismerek igazán,
de akié vagyok,
Te - akit nem értek egészen,
de aki megszentelted magányomat,
Te - akinek nevét sem merem kiejteni… (Dag Hammarskjöld ENSZ főtitkár imája)

Beküldés dátuma: 2020. május 15.

Barátságod jele
Megköszönöm, Jézusom, barátságod minden jelét, amellyel elhalmoztál. Add meg nekem a kegyelmet, hogy ezentúl hűségesebben ápoljam drága barátságodat és ezt egyre melegebb, hűségesebb és tökéletesebb szeretettel viszonozzam. Testem és lelkem a tiéd legyen, és bánatomban minden vigaszom csak az legyen, hogy szentséges szívedre menekülhetek. Itt panaszolom el neked bajaimat, és innét új indítékokat, új eszközöket merítek, hogy Téged szerethesselek. Amen.

Beküldés dátuma: 2020. május 11.

Közösségi lelkületért
Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék mindannyiunkban a közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, mint ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl, mint büszkének és megközelíthetetlennek! Könyörgök, Uram, alázatért és jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek, hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak ellenem. (Bosco Szent János)

Beküldés dátuma: 2020. május 6.

Fény
Uram, te azt mondtad tanítványaidnak: Ti vagyok a világ világossága.
A fény világít, szórja sugarát, és elűzi a sötétséget.
Engedd, Uram, hogy én is fénysugár lehessek! Hadd vigyem az öröm fényét az emberek közé, hiszen én is a te kegyelmed fényességében élek! Hadd legyek akaratod szerint a világosság gyermeke! Világítson az én életem is, hogy a téged kereső, utánad vágyó lelkek általam hozzád találjanak!

Beküldés dátuma: 2020. április 22.

Sohase engedjétek, hogy bármi akkora szomorúsággal töltsön el, hogy feledtesse veletek a feltámadott Krisztus örömét! (Teréz anya)

Beküldés dátuma: 2020. április 22.

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,
Ahol sértés, oda megbocsátást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést.
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol, kétely, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol szomorúság, oda örömet.

Uram, add
Hogy inkább én igyekezzek vigasztalni,
Mint hogy vigaszt várjak.
Inkább én törekedjek mások megértésére,
Mint hogy megértést óhajtsak.
Inkább szeressek,
Mint hogy szeretetet igényeljek.
Mert önmagunkat elfelejtve
találjuk meg magunkat.
Ha megbocsájtunk,
akkor nyerünk bocsánatot.
Ha meghalunk,
Akkor ébredünk az örök életre. (Assisi Szent Ferenc imája)

Beküldés dátuma: 2020. április 18.

Ima a haldoklókért
Ó irgalmas Jézus, aki forrón szereted a lelkeket, szent Szíved halálküzdelmére és szeplőtelen Szűzanyád fájdalmaira kérlek, tisztíts meg véred által bűneimtől, és tisztítsd meg mindazokat, akik ma lépik át az öröklét küszöbét. Jézus halálküzdelmét vívó Szíve, könyörülj a haldoklókon. Ámen.

Beküldés dátuma: 2020. április 10.

Imádság az orvosokért és ápolókért
Uram, Jézus Krisztus, betegségemben távol vagyok enyéimtől, és orvosok, ápolók körében telnek napjaim. Nap mint nap velem törődnek, hivatásukat odaadóan és hűséggel teljesítik körülöttem. Adj nekik jó egészséget, hogy be tudják tölteni hivatá¬sukat. Áldozatos munkájukat jutalmazd isteni kegyelmeddel, hogy gyarló emberi képessé¬geikkel a legtöbbet tudják nyújtani szenvedő, beteg embertestvéreiknek. Add, hogy én is megértéssel tudjak lenni velük szemben. Ne bántsam meg őket indulatossággal, türel-metlenséggel, igaztalan ítélettel. Áldom jósá¬godat, hogy mellém küldted őket. Légy velük és velem is most és mindörökké. Ámen.

Beküldés dátuma: 2020. április 3.

Dicsértessél, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia!
Te vagy a világ megváltója, a mi Urunk és Üdvözítőnk.
Jöjj, Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk!
Te hoztad el hozzánk az örömhírt;
Te tanítottál bennünket szeretetre;
Ott ülsz most az Atya jobbján;
Onnan jössz majd ítélni élőket és holtakat;
Te töltesz meg minket szellemeddel, és újjáalakítod a világot;
Engem is látsz -
Engem is szeretsz -
Értünk vérrel verejtékeztél;
Megígérted kéréseink meghallgatását;
Te küldted el nekünk a Szentlelket;
Üdvözítőnk! Újítsd meg szívünket!
Erősíts meg bennünket a kísértésben! (Beszélgetés a Mesterrel)

Beküldés dátuma: 2020. március 17.

Imádság barátaidért
Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek! Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm!
Tartsd tőlük távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra, amely a te dicsőségedbe vezet! Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá! Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben! Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot, reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed. Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél, és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a szeretetben együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké! Ámen.

Beküldés dátuma: 2020. március 6.

Rád hagyatkozom
Atyám, Rád hagyatkozom: tedd velem azt, ami Neked tetszik. Bármit teszel is velem, megköszönöm. Kész vagyok mindenre, elfogadok mindent, csak akaratod teljesedjék bennem és minden teremtményedben. Semmi mást nem óhajtok, Istenem! A szeretet sürget, hogy egészen Neked adjam magamat, hogy fenntartás nélkül kezedbe helyezzem életemet - határtalan bizalommal. Mert Te vagy az én Atyám. Amen. (Ch. de Foucauld)

Beküldés dátuma: 2020. február 29.

Ima papi hivatásokért
Jézus, Urunk, Te azt mondottad, kérjétek az aratás urát, hogy munkásokat küldjön földjébe. Esedezve kérünk, szaporítsd országunkban a papi hivatásokat, Te, ki annyira óhajtod, hogy isteni Szíved szeretetének és irgalmasságainak hullámai eláradjanak a lelkeken, add kegyesen, hogy hívásodat a társadalom minden osztályában meghallják. A munkás és birtokos fia egyaránt. Mind a kettőnek szüksége van. Adj, kérünk, nagylelkű és áldozatkész papokat, imádságos és áldozatos eucharisztikus életeddel a legbensőbben egyesülve, hogy tevékenységükkel Isten dicsőíttessék, lelkeket mentsünk és hazánkat megújítsuk. Ezért kérünk Téged, óh Jézus, örök pap a Te szentséges Anyád, a Papok Királynéjának közbenjárására. Ámen.

Beküldés dátuma: 2020. február 21.

Keresztemmel az Úr előtt

Azt a keresztet, mely most annyira nyomja vállunkat,
Mielőtt elküldte volna hozzánk az Úr,
Mindenható szemével megvizsgálta.
Isteni értelmével átgondolta,
Szerető szívével átmelegítette,
Mindkét kezével méregette,
Vajon nem nagyobb-e, nem nehezebb-e
A mi számunkra, mint amennyit elbírunk.
Aztán megáldotta szent kegyelmével,
Vigasztalásával megillatoztatta,
Ránk és bátorságunkra tekintett,
És így érkezzék a mennyből a kereszt, mint Isten köntöse,
Mint Istenünk szeretetének irgalmas ajándéka. (Szalézi Szent Ferenc)

Beküldés dátuma: 2020. február 15.

Légy áldott, Teremtőm és Uram! Ne vedd rossz néven, ha úgy szólok hozzád, mint sebesült az orvoshoz, mint szenvedő ahhoz, aki meg tudja vigasztalni, mint szegény a minden jóval bővelkedő gazdaghoz.
A sebesült ezt mondja: Ó, orvos, ne vess meg engem, sebesültet, hiszen testvérem vagy! És te, aki a legjobb vigasztaló vagy, ne vess meg, mivel aggodalomban vagyok, hanem adj nekem szívedben pihenőt, és add meg érzékeimnek vigasztalásodat!
A szegény ezt mondja: Ó, te, aki gazdag vagy, s nincs semmire sem szükséged, nézz rám, aki elgyöngültem az éhségtől; fordítsd felém tekinteted, mert ruhátlan vagyok, adj nekem ruhát, hogy fölmelegedjek!

Beküldés dátuma: 2020. február 4.

Köszönöm Neked Uram, hogy adhatok

De Neked mit adjak, Uram?
Az imák könyörgéssel vannak tele. Csupa kérés minden fohász. Folyton csak kérni, sohasem adni... Veled szemben így lenne helyes?
Önmagamat kéne adnom Neked. Az imáimat. Adom is. De hogyan?
Ha minden rendben van, olykor még a napi Miatyánkot is elfelejtem elmondani.
Bezzeg, ha baj ér, nyomban térdre esem és segítségért rimánkodok.
Bocsáss meg, Uram.
És ha megtanítottál kérni, taníts meg adni is.
Te, aki mindig megsegítesz, segíts most abban, hogy segíteni tudjak Neked.
Hatalmas vagy, jól tudom. Nem szorulsz az én segítségemre. Mégis úgy érzem, minden ember segíthet Neked. Azzal, hogy másokon segít.
Hogy enyhíti a nyomort, a szenvedést, a kínt.
Ha csak egy embert sikerül megmentenünk, ha csak egyetlen eggyel teszünk jót, már azzal is a Te gondjaidon kevesbítünk. Ha adunk annak, aki kér, Neked adunk, Uram. Bár mindig tudnánk ezt. Bár sose felejtenénk el, kósza percre se.
S ne felednénk az imát is olykor.
Add meg nekünk a mindennapi imát, Uram. Köszönöm, hogy nap mint nap van miért hálát adnunk Neked.
Köszönöm, hogy imák teremnek bennem, amelyekben feloldódhatok.
Köszönöm, Uram, hogy kérhetek és hogy adhatok. (Kunitzer Szonja)

Beküldés dátuma: 2020. január 26.

Reggeli ima

„Csak Istenben nyugszik meg a lelkem, Tőle várom az én szabadulásom.”
(Zs. 62,2)
Örök és nagy Isten! Mielőtt körülvenne a nap hangos lármája, közelségedet keresem ebben a csendben. Te tudod, mennyire nyugtalan, mily dacos és csüggeteg a szívem. Azt akarom hallgatni, amit Te tudsz mondani. Hiszen jelenléted csak akkor tapasztalható meg, ha egészen csendben vagyunk. Ezért szólok én a szívemhez: légy csendes és tekints Istenre! Ó, Uram, add akaratomnak Lelked erejét, hogy most és egész nap be tudja fogadni segítségedet. Istenem és Atyám, vidd végbe bennem művedet! Ámen.

Beküldés dátuma: 2020. január 21.

Mennyei Atyánk, hálát adunk Neked az élet és a család ajándékáért! Adj nekünk erőt, hogy Szent Erzsébet példája nyomán nagylelkű szeretetben és örömben élhessünk.
Segítsd a házaspárokat küldetésük teljesítésében, hogy a hitet, melyet őseinktől kaptunk, továbbadhassák. Nyisd meg a gyermekek szívét, hogy kibontakozzék bennük a keresztségben kapott hit csírája. Engedd, hogy fiataljaink növekedjenek a hitben és Jézus ismeretében; a házasság előtt állók pedig merjenek remélni boldog házasságot, és tisztán megélt szerelemmel készüljenek arra. Növeld a házastársak között a szeretetet és a hűséget, különösen kérünk azokért, akik házasságukban nehézségekkel küszködnek. Fogadd el hálaadásunkat a hűséges, az életre nyitott örömteli házasságért. Áraszd kegyelmedet és áldásodat nemzetünk minden családjára. Adj belső békét az özvegyeknek és egyedülállóknak, a kudarcoktól szenvedőknek.
Adj bölcsességet és kitartást a családokért fáradozó a világiaknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy megértve az idők jeleit fáradhatatlanul hirdethessék az élet és a család evangéliumát. Világosítsd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit kell tenniük a család és a haza javára. Kérünk téged, szabadítsd fel szívünket a szolgáló szeretetre Józseffel, Máriával, valamint a Te Fiad, a mi urunk Jézus Krisztus által. Ámen. (Családokért)

Beküldés dátuma: 2020. január 15.

Neked adom gyávaságom,
add érte bátorságod!
Neked adom lanyhaságom,
Add érte lángolásod!
Neked adom gyöngeségem,
add érte a te erődet!
Neked adom bűneimet.
Vedd el tőlem azokat!
Neked adom, ami enyém,
add érte, ami Tiéd!
Hozzád megyek, mint kis vízcsepp,
változtass át borrá engem!
Hozzád megyek, földi ember,
változtass magaddá engem! (Szunyogh Xavér Ferenc)

Beküldés dátuma: 2020. január 4.

Gondviselő mennyei Atyánk, Te az ég madarait is táplálod, s ékesen öltözteted a mezők liliomait, de sokkal inkább gondját viseled nekünk, embereknek: Te ajándékozod nekünk a föld terményeit, s isteni bölcsességeddel úgy szövöd a történések szálát, hogy végül minden javunkra váljék. De jól ismered földi életünk viszontagságait is, és egyszülött Fiad emberi testet öltve maga is megízlelte az éhséget, szomjúságot. Sokkal jobban tudod, mire van szükségünk, mint ahogyan azt mi magunk felfoghatjuk. Mégis megengedted, hogy szükségünkben Hozzád forduljunk, így imádkozva: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!
Bizalommal esedezünk hát Hozzád szükségünk idején, tekints a bajnak mélységére, amelybe jutottunk. Add, hogy kegyelmeddel mi is megtegyünk saját érdekünkben mindent, ami gyarlóságunktól telik, Te pedig vedd jóságosan atyai kezedbe sorsunkat. Nem gazdagságért esedezünk, hanem csak magunk és családunk tisztességes megélheté¬séért, és hogy szabadíts ki minket a gondok testet-lelket őrlő malmából, hogy nyugodtabb lélekkel, hasznosan fáradozhassunk magunk és ember¬társaink javára és a Te dicsőségedre. Segítőnk és szabadítónk vagy Te, Uram, ne késsél. Amen.
(Gör, kat. imakönyv, Éneklő E, 1182. old.)

Beküldés dátuma: 2019. december 29.

Hálaadás az elmúlt évért
Kedves Atyánk! Áldunk, magasztalunk és hálát adunk neked a mi Urunk Jézus Krisztus által. Hálát adunk azért, hogy még hálát adhatunk. Hálát adunk azokért, akik már Nálad, előtted adnak Neked hálát; akik még ebben az évben itt voltak közöttünk, de emberi testben már nem lehetnek többé velünk. Légy velük és velünk, akik most örömöt hozunk Eléd és kérést, dicsőítést és talán könnyet is.
Hálát adunk neked, hogy ha visszatekintünk, akkor ma már mindenről láthatjuk, hogy a Te kezedből való. Meghagytad, amit meg akartál hagyni, elvetted, amit el akartál venni, és elkészítetted számunkra, amit nekünk szántál szeretetedben.
Ha előre tekintünk, Uram, nem kevés szorongás van bennünk - megvalljuk és nem szégyenkezünk -, de jó tudnunk és újra és újra hinnünk, hogy a jövő is a Te kezedben van. Ámen.

  •  
  • 1 / 6
  • >