Back to top

Archívum

Beküldés dátuma: 2019. február 9.

Aggódó szívemmel egyre azt mondom,
Isten, Isten, Isten legyen velünk.
Isten kis fűszállal, mely kövek közt sorvad,
Isten az emberszívvel, mely jóság közt is oly vad.
Isten a hegyekkel, a bányával, a méllyel,
Távoli falukkal, melyek sötétek éjjel.
Isten legyen jókkal, Isten a gonoszokkal,
Kétmilliárd élővel és minden halottal.
Isten legyen a földdel, e fekete madárral,
Mely az iszonyú űrben, süvöltő szélben szárnyal.
Isten legyen a Nappal, Isten legyen a Holddal,
Isten legyen az összes reszkető csillagokkal.
S Isten legyen velem, s legyen veletek,
Közületek senkit Ő nem feledhet,
Isten kezében tartott szikrázó virág,
Ki ne ejtsen kezéből téged, te gyönyörű világ! Ámen

Beküldés dátuma: 2019. január 30.

Reggeli ima
Dicsőség Neked, Mindenség Ura! Szenteltessék meg a Te Neved hajnaltól alkonyatig, alkonyattól hajnalig.
Ó, mindenség Ura, hogy szeretnélek imádni Téged! De értelmem csekély annak kifejezésére, ami bennem él. Kérlek tehát, hallgasd meg imámat és fogadd el alázatos dicséretemet.
Bárhova nézek, minden Terólad beszél. A harmatos hajnal, az édes illatú színes virágok, a madarak ünnepi éneke Teremtőjét dicséri Benned. A nap meleg mosolya, a szelíden ragyogó csillagok irgalmadat tükrözik vissza.
Uram, mindenség Istene, ha tetszik imádásom, s ha kedves dicséretem, akkor engedd meg, hogy egy életen keresztül folytathassam és hogy meggyőzhessem azokat a testvéreimet, akik kétségbeesetten keresnek Téged.
Engedd, hogy mindig alázatos szolgád legyek, és mindig színed előtt járjak. Vezess lépésről lépésre a legnagyobb jó felé, és ha méltó vagyok rá, alakítsd lelkemet végtelen bölcsességed szerint.
Ha úgy tetszik Neked, add, Uram, hogy hozzátartozóim és mindazok, akik kedvesek nekem, a legjobb egészségnek örvendjenek és ők is az én hitemmel dicsérhessenek Téged.
Vess véget a vétkeikért szenvedő lelkek kínjainak; legyenek boldogok örök békességben színed előtt.
Dicsőség Neked, Uram! Minden időben mindenütt. (Egy orvos imája)

Beküldés dátuma: 2019. január 13.

Hozzád fordulunk a megpróbáltatásnak
e nehéz napjaiban népeknek
és seregeknek Ura és Istene.
E nemzet küzd jogaiért és igazságáért,
s Hozzád emeli esdő tekintetét,
mert csak egyedül tőled várhatja
szabadulásának óráját.

Vitéz hőseink vére áztatja
hazánk szent földjét,
s az özvegyek zokogásaiba
ártatlan gyermekek és szomorú anyák
könnyei vegyülnek.
E könnyek árja törjön föl az égre
és ostromolja meg
irgalmasságodnak trónusát!
Ne hagyd elveszni azokat,
akik Benned bíznak,
s a meggyötört szívek sebére
öntsd könyörületed balzsamát!

Üdvözítő Istenember, Jézus,
ki egykor vérkönnyeket hullattál
a veszendő Jeruzsálem felett,
tekints kegyesen
a mi sanyargattatásunkra,
s oltalmazd ezt a szép hazát,
melyet első szent királyunk
Szűz Anyád, Mária pártfogására bízott.

Boldogságos Szűz Anya, Mária,
ne feledkezzél meg a te népedről,
szegény Magyarországról,
melynek oltalmazója és pártfogója lettél!

És ti, szent királyaink, akik a kereszt jelével
és a Boldogságos Szűz képével díszített
zászlóinkat erős karokkal
vezéreltétek győzelemre,
legyetek szószólóink Istennél,
hogy közbenjárástok a Mindenható
szívét könyörületre lágyítsa irántunk,
most és mindörökké.
Ámen. (II. Rákóczi Ferenc: Ima a Hazáért)

Beküldés dátuma: 2019. január 5.

Mesternek neveztek, és mégsem kérdeztek engem.
Világosságnak hívtok, és mégsem láttok engem.
Igazságnak hívtok, és nem hisztek nekem.
Útnak hívtok, és nem jártok ezen az úton.
Életnek hívtok, és nem vágytok utánam.
Azt mondjátok, bölcs vagyok, és nem követtek engem.
Szép vagyok, és nem szerettek engem.
Gazdag vagyok, és nem kértek tőlem.
Örök vagyok, és nem akartok hozzám jutni.
Igazságos vagyok, és mégsem féltek tőlem.
Ha ezeket örökre elveszítitek, ne szidjatok engem... (ismerellen)

Beküldés dátuma: 2018. december 28.

Krisztus, aki ugyanaz "tegnap, ma és mindörökké", legyen velünk, amikor térdet hajtunk az Atya előtt, akitől minden atyaság és anyaság, és minden emberi család származik. Ajánljunk fel Krisztussal együtt a szeretet tanúságtételét, amellyel Krisztus mindvégig szeretett minket. Az Atya áldása és a Szentlélek kegyelme áradjon családjainkra.

Beküldés dátuma: 2018. december 21.

Adj nekem, Uram
buzgalmat - téged keresni,
bölcsességet - téged követni
lelket - téged ismerni,
tekintetet - téged látni,
életet - mely néked tetszik,
kitartást a végsőkig,
és boldog véget!

Beküldés dátuma: 2018. december 15.

Istenünk, köszönjük, hogy Jézus együtt akar lenni velünk is, miként Simon Péter bárkájába. Istenünk, Te tudod, mennyit fáradozunk, milyen kudarcokat élünk meg. Te látod mindennapi fáradozásainkat mennyire eredménytelennek, érezzük. Hozzánk is szólsz Jézus által, miként Péterhez: vessétek ki a hálót halfogásra. Magunktól már sokszor feladtuk volna. Add, hogy sose vonakodjunk Jézus szavának engedelmeskedni! Add, hogy az Ő szavát követve megtapasztalhassuk az Ő életet, átalakító erejét. Add, - hogy elhagyva mindent, ami fölöslegesen megköt minket, - szabadon követhessük Jézust!

Beküldés dátuma: 2018. december 8.

Uram,
ne foglalja le adventi készületünket bármi is,
hanem hadd közeledjünk Hozzád!
Hadd fogadjuk be egészen Jézust, a Megváltót,
hiszen így Valaki foglalja el karácsonyunk középpontját!
Nem egy kivágott fa, meg ajándékok halmaza lesz a fontos és középpont,
hanem Te,
Urunk, Jézus Krisztus!
Jöjj el; jöjj el, Urunk, Jézus!

Beküldés dátuma: 2018. november 30.

Ó, élet Ura, add meg, hogy életünk minden szakaszát ajándékként értékeljük, mert telve van további ígéretekkel! Szeretettel valósítsd meg ránk vonatkozó akaratodat azáltal, hogy mindennap irgalmas karjaidba veszel minket.
És ha eljön a végső "átmenet" pillanata, add, hogy derűs szívvel induljunk, nem sajnálva azt, amit magunk mögött hagyunk, hiszen ha a hosszú keresés után Veled találkozhatunk, újra megtalálunk minden igazi értéket, amit itt a földön megismerhettünk. Akkor újra találkozhatunk
Mindazokkal, akik előttünk távoztak el a hit és a remény jelében.
( II. János Pál pápa)

Beküldés dátuma: 2018. november 23.

Mindenható, örök, igazságos és irgalmas Isten,
önmagadra való tekintettel
add meg nekem, nyomorultnak,
hogy azt tegyem, amit te akarsz,
s hogy mindig azt akarjam, ami neked tetszik.

Add, hogy így külsőleg megtisztulva,
belsőleg pedig a Szentlélek lángjától
megvilágítva és felgyújtva, kövessem Fiad,
a mi Urunk Jézus Krisztus nyomait,
és egyedül a te kegyelmeddel eljussak hozzád, Magasságbeli.

Kérlek, Uram, szerelmed lángoló és szelíd ereje
szakítsa el lelkemet mindattól,
ami csak az ég alatt van,
hadd haljak meg a szeretet elragadtatásában érted,
aki a szeretet elragadtatásában meghaltál értem! (Assisi Szent Ferenc)

Beküldés dátuma: 2018. november 16.

Te vagy a szentséges, Úristen, az egyetlen, aki csodákat művelsz.
Te vagy az erős, te vagy a nagy, te vagy a fölséges.
Te vagy a mindenható király, szentséges Atyánk, mennynek és földnek királya.
Te vagy a jóság, te vagy minden jóság, te vagy a legfőbb jóság, az Úr, az élő és igaz Isten.
Te vagy a szeretet, te vagy a bölcsesség, te vagy az alázatosság, te vagy a béketűrés.
Te vagy a biztonság, te vagy a megnyugvás, te vagy az öröm és a vigasság.
Te vagy az igazság és mértékletesség, te vagy a mindeneknek elégséges gazdagság.
Te vagy a szépség, te vagy a gyöngédség.
Te vagy a mi védelmezőnk, te vagy a mi őrállónk és oltalmazónk.
Te vagy az erősség, te vagy az enyhülés.
Te vagy a mi reményünk, te vagy a mi hitünk, te vagy a mi nagy édességünk.
Te vagy a mi örök életünk, nagy és csodálatos Úr, mindenható Isten, irgalmas Megváltónk. (Assisi Szent Ferenc)

Beküldés dátuma: 2018. november 9.

Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, mégis szeresd őket!
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, mégis tegyél jót!
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, mégis érj célt!
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, még légy becsületes és nyílt!
A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs!
Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet,
Mégis segíts!
A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van! (Boldog Kalkuttai Teréz)

Beküldés dátuma: 2018. november 2.

Istenem! Most nyugodni térek a te áldásoddal. Egyszer eljön életem utolsó estéje is, amikor örök nyugalomra térek. Engedd, hogy úgy éljek, hogy minden cselekedetem előkészület legyen erre az örök nyugalomra, hogy hitemből kivirágozzék a színről színre való látás, reményemből a birtoklás, s tökéletlen szeretetemből a veled való tökéletes egyesülés! (Szalézi Szent Ferenc)

Beküldés dátuma: 2018. október 26.

Mindenható, kegyelmes és könyörületes Atyánk! Eltévedtünk, s mint elveszett juhok letértünk útjaidról. Túlságosan saját szívünk tervei, szándékai és kívánságai után futottunk. Megsértettük szent törvényeidet. Azt tettük, amit nem lett volna szabad. De Urunk, Te légy irgalmas hozzánk, szegény nyomorult bűnösökhöz! Kíméld meg azokat, akik megvallják hibáikat. Emeld fel mindazokat, akik készek a bűnbánatra, azon ígéret miatt, amit az embereknek adtál Krisztus Jézus, a mi Urunk által. És őérette add meg, ó jóságos és irgalmas Isten, hogy ezután istenfélő, neked tetsző, becsületes és tisztességes, komoly életet éljünk szent neved dicsőségére.

Beküldés dátuma: 2018. október 22.

Úr Jézus, aki Palesztina útjain vándorolva kiválasztottad és meghívtad apostolaidat, majd rájuk bíztad az igehirdetést, a hívek táplálását és az istentisztelet rendjét! Add, hogy Egyházad ma se szűkölködjék szent papokban, akik minden embernek elviszik halálod és feltámadásod gyümölcseit. (II. János Pál pápa)

Beküldés dátuma: 2018. október 12.

Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek! Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm! Tartsd tőlük távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra, amely a te dicsőségedbe vezet! Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá! Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben! Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot, reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed. Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél, és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a szeretetben együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké! Ámen.

Beküldés dátuma: 2018. október 4.

Ima Szent Józsefhez a jó halálért
Hozzád fordulunk Szent József, aki a haldoklóknak pártfogója vagy. Úgy véljük, hogy teneked Jézus áldott jelenlétében lett osztályrészed a halál, és a Szűzanya bánatos tekintete kísérte utolsó sóhajtásodat.
Kérünk, eszközöld ki nekünk és szeretteinknek a kegyelmet, hogy bűneinktől meg¬tisztulva, a szentségek kegyelmével megerősítve érjen bennünket a halál, és ne az örök kárhozatot, hanem a mennyei boldogságot nyissa meg számunkra.
Jézus, Mária és Szent József, halálunk óráján álljatok mellettünk. Ámen.

Beküldés dátuma: 2018. szeptember 28.

Istenünk, Atyánk, add, hogy senkit meg ne botránkoztassunk szavainkkal, tetteinket. Segíts, hogy életünk erősítője legyen társaink életének, akikkel együtt járunk az úton. Add, hogy mindig világosan lássuk, mi a teendőnk, s add, hogy mindent el tudjunk vetni magunktól, ami nem az életre, hanem a pusztulásra vezet.

Beküldés dátuma: 2018. szeptember 21.

Ha megszűntél adni, megszűntél Szeretni,
Ha megszűntél szeretni, megszűntél Növekedni,
Ha megszűntél növekedni, megszűntél Tökéletesedni,
Ha megszűntél tökéletesedni, megszűntél kibontakozni Istenben,
Mert Szeretni annyi, mint Isten útjára lépni, Vele kapcsolatot találni.

Beküldés dátuma: 2018. szeptember 14.

Ó Krisztus, élő Isten Fia, szent angyalaid vigyázzák álmunkat, pihenésünket, fehérlő ágyunkat.
Mutassanak nekünk szendergésünkben igaz álomképeket, világmindenség fenséges fejedelme, nagy, titokzatos Király
Sem démonok; sem baj vagy pusztulás, sem gonosz álmok ne zavarhassák pihenésünket, mély, zavartalan álmunkat.
Szent legyen ébredésünk, munkánk és egész napunk, amint az álmunk és pihenésünk zavartalan és szüntelen. (Óír-kelta esti ima)

  •  
  • 1 / 4
  • >