Back to top

Archívum

Beküldés dátuma: 2019. november 11.

Mindenható Úr! Te vagy példaképünk, rendezőnk és kormányzónk; te vagy utunk, a te fényedre nyitó ajtónk. Te vagy az Igazságosság képe! Te vagy csillagunk és fényességünk! Hálát adunk neked, dicsérünk és áldunk! Téged dicsőítünk, hiszen mindenütt téged ünnepelnek, Halhatatlan, Fáradhatatlan, Örökkévaló! Te vagy a lélek életének példaképe, te vagy boldog Atyánk, Királyunk és Istenünk. Ha Terád tekintünk, Uram, nem halunk meg. Ha megvalljuk nevedet, nem veszünk el. Ha Hozzád imádkozunk, meghallgatást nyerünk. (Ókeresztény ima)

Beküldés dátuma: 2019. november 2.

Naphimnusz
1 Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.
2 Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.
3 Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja
és aki reánk deríti a te világosságod.
4 És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.
5 Áldjon, Uram téged Hold nénénk
és minden csillaga az égnek;
Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek!
6 Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
kik által élteted minden te alkotásodat.
7 Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunk,
oly nagyon hasznos ő,
oly drága, tiszta és alázatos.
8 Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.
9 Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad.
És mindennemű gyümölcsöt terem,
füveket és színes virágokat.
10 Áldjon, Uram téged minden ember,
ki szerelmedért másnak megbocsát.
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
11 Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.
12 Áldjon, Uram, nővérünk, a testi halál,
Aki elől élő ember el nem futhat.
13 Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, akik magukat megadták
te szent akaratodnak,
Második halál nem fog fájni azoknak.
14 Dicsérjétek Uramat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
és nagy alázatosan szolgáljátok. (Sík Sándor fordítása)

Beküldés dátuma: 2019. október 27.

Urunk Jézus Krisztus, az Élő Isten Fia, valóságos Isten és valóságos ember egy személyben, – Isten öröktől fogva, emberré testesült emberi időnkben, amelyben velünk vagy mindennap az idők végéig: imádunk Téged. Mindent megosztottál velünk. Te, az Atya dicsőséges fénye és lényegének képmása, a mi életünket élted. Ismered ezt az életet, megtapasztaltad, kiürítetted poharát. Tudod, milyen. Nem mondhatjuk, hogy nem tudnád, mi az: embernek lenni, hogy nem érezted át, mit jelent a földnek való kiszolgáltatottság. Magadon tapasztaltad, mi nekünk a test, a bűn és a halál húsa; mit tesz véges voltunkban a világ hatalmai közé zárva lenni: éhség, halál, politika, tudatlanság, nyomorúság, származás, sorsunkat intéző törvények, a megélhetés kényszere, olyan környezet és életkörülmények rabsága, amelyeket nem magunk választunk magunknak. Ember voltál. Így hát bizonyosan értelmes, szép és boldogító embernek lenni. Neked és a te életednek elhisszük ezt.
(Karl Rahner)

Beküldés dátuma: 2019. október 18.

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificétur nomen tuum,
advéniat regnum tuum,
fiat volúntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie, (É.É. quotidianum)
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris,
et ne nos indúcas in tentatiónem,
sed líbera nos a malo.
Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula. Amen.

Beküldés dátuma: 2019. október 12.

Egy öreg ír apáca naplójából:
Megöregszem. Igen, Uram, érzem, megöregszem. Kérlek, őrizz meg engem mindattól, ami az öregeket kiállhatatlanná teszi. Védj meg a fecsegés hajlamától. Ne engedd azt hinnem, hogy éppen én vagyok az, akinek minduntalan, mindenkihez szólnia kell. Add meg a hallgatás örömét, a belátást, hogy időnként nincsen igazam. Szabadíts meg attól a hiú vágytól, hogy mások ügyeit éppen nekem kell rendbe tennem. Tégy engem segítőkésszé, de ne legyek sem zsarnok, sem izgága. Adj türelmet, hogy meghallgassam mások szenvedését, de tégy pecsétet az ajkamra, ha egyre növekvő fájdalmaimról ejtenék szót. Add, Uram, hogy higgadt és békességes legyek, ne pedig furcsa, ideges, túl pedáns. Add, hogy belenyugodjam lassú testi-lelki fogyatkozásomba, hogy az embereket és dolgokat elnézően ítéljem meg, ne pedig megkövesedett előítélettel. Add, hogy ne legyek szenvedélyes bírálója azoknak, akik engem nem szívelnek. Add, Uram, hogy ne őrködjem aggodalmasan jogaimon, hiszen tudom, hogy mindez semmiség a végtelen árnyékában. Add, hogy ne legyek mohó maradék örömeimben, hanem alázatosan engedékeny. Végül, ne engedj elmagányosodnom. Hiszen tudod, nekem is szükségem van egy-két jóbarátra.

Beküldés dátuma: 2019. szeptember 30.

Ima a betegekért
Mária, Jézus Anyja, kérlek virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett!
Különösen azok mellett, akik ebben az órában veszítik el öntudatukat,
Akik haláltusájukat vívják,
Akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra,
Akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak,
Akiket senki nem ápol,
Akik járni szeretnének, de ágyhoz vannak kötve,
Akiknek pihenniük kellene, de a szükség munkára kényszeríti őket,
Akik nyugtalanul hánykolódnak ágyukon, nem tudnak aludni, az éjszakát nyitott szemmel töltik,
Akiket betegségük miatt családjuk szegénységének gondja is kínoz,
Akiknek végleg le kell mondaniuk jövőbeli terveikről,
Akik nem hisznek az örök életben,
Akik nem tudják, hogy Krisztus szereti őket. Ámen

Beküldés dátuma: 2019. szeptember 24.

Mindenért, amit adtál: Deo gratias!
Mindenért, amit megakadályoztál: Deo gratias!
Mindenért, amit elvettél: Deo gratias!
Mindenért, amit megengedtél: Deo gratias!
Mindenért, amit megelőztél: Deo gratias!
Mindenért, amit megbocsátottál: Deo gratias!
A halálért, amit nekem készítettél: Deo gratias!
A helyért, amit nekem a mennyben készítettél: Deo gratias!
Hogy a te örök szeretetedre rendeltél: Deo gratias! Deo gratias!
Amen.

Beküldés dátuma: 2019. szeptember 17.

Istenem, szenteltessék meg a Te neved, és ne az enyém. Jöjjön el a Te országod, és ne az enyém. Legyen meg a Te akaratod, és ne az enyém. Te, aki mérhetetlenül felettem vagy, Te, aki az emberek közül való vagy - ugyanakkor bennem is vagy.
Mutasd meg láthatóan önmagadat - általam is.
Legyek képes előkészíteni a Te utaidat.
Szüntelenül hálát adjak mindenért, amit az életben Tőled kapok
És ne feledkezzek el mások szükségleteiről se.
Őrizz meg szeretetedben; mint ahogy tőlem is elvárod, hogy szeretettel mindent átöleljek.
Örülj, lelkem, ha Isten felhasználta szorgalmadat, igyekezetedet, hogy beteljesítse saját őrök művét!
De a dicséret bármi jóért nem engem, hanem a bennem levő Istent illeti!
(Dag Hammarskjöld)

Beküldés dátuma: 2019. szeptember 6.

A lusták mindig valamit szeretnének tenni. (Marquis de Vauvenargues)

Beküldés dátuma: 2019. augusztus 31.

Egy meghallgatott imádság
Erőt kértem az Úrtól, s Ő nehézséget adott, melyeken megedződtem.
Bölcsességért imádkoztam, és problémát adott, melyeket megtanultam megoldani.
Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és lelki erőt kaptam, hogy dolgozzam.
Kértem bátorságot és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem.
Áhítottam, hogy szeretni tudjak, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, akiken segíthetek.
Kegyes indulata helyett alkalmat kaptam a jóra.
Semmit sem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam amire szükségem volt.
Imádságom meghallgatásra talált.

Beküldés dátuma: 2019. augusztus 24.

Te lélegezz bennem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, azt akarjam.
Te parancsolj nekem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, mindig azt tegyem.
Te hívogass engem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, azt szeressem.
Erősíts meg engem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, hűséggel megvédjem.
Te őrizz engem, Szentlélek Isten,
hogy szent kegyelmed el ne veszítsem. (Szent Ágoston)

Beküldés dátuma: 2019. augusztus 17.

Jézus mondja: „Azért mondtam el ezeket nektek, hogy békességet találjatok bennem... bízzatok, mert legyőztem a világot.” Jn16,33.
Uram, Jézus Krisztusom, amikor elbúcsúztál a tieidtől, itt hagytad nekik a nyomorúságot, hogy hazavágyjanak, a Te békességedhez meneküljenek belőle. Ajándékozd meg mindazokat, akik keresnek Téged, azzal a biztos menedékkel, amelyet a te egyetlen és örök könyörületedben találhatnak meg, ha az élet nyomorúsága és félelme, valamint mindannyiunk bűne és gondja elől Hozzád menekülnek.
Vigasztald meg szavaddal mindazokat, akik szomorúan haladnak utadon, erősítsd meg az összeroskadókat, segíts az aggodalmaskodón, gyógyítsd meg az elhagyottakat és könyörülj rajtam minden szükségemben.
Végül pedig, mert ígérted, hogy a tieid az örökkévalóságban a Te győzelmed gyümölcseit fogják élvezni, kérlek, hogy egykor majd én is a Te erődből éljek, ami mindent Hozzád vonz, mert hiszen minden a Tiéd. Kérlek, engedd meg, hogy Nálad biztonságos békében élhessek. Ámen.

Beküldés dátuma: 2019. augusztus 3.

Alakíts!
Ez az én imám, Hozzád, Uram: vágj csak, vágj szívembe ott, ahol nyomorúságos gyöngeségeim gyökere van!
Adj erőt, hogy örömet és bánatot könnyen viseljek el!
Adj erőt, hogy szeretetem gyümölcsöző legyen a Te szolgálatodban!
Adj erőt, hogy soha meg ne tagadjam a szegényt, és ne hajtsak térdet a féktelen hatalom előtt!
Adj erőt, hogy lelkemet a napi apró-cseprő gondok fölé emeljem!
S adj erőt, hogy erőmet szeretettel alárendeljem akaratodnak! (Rabindranath Tagore)

Beküldés dátuma: 2019. július 26.

Adj nekem, Istenem, gyermeki szívet, hogy higgyek; gyengéd szívet, hogy szeressek; erős szívet, hogy bátran cselekedjem!
Adj gyermeki hitemhez biztonságérzetet, nyugalmat;
a szerető gyengédséghez tisztaságot és bensőséget;
a férfias tetterőhöz alázatosságot és bizakodást!
Ha mindezt megadtad nekem, ezzel már elég gazdag vagyok, s minden imámat meghallgattad.

Beküldés dátuma: 2019. július 6.

Segíts, Uram, hogy legyek:
belsőleg ártatlan; külsőleg egyszerű;
társalgásban szerény; életemben példás.
Légy velem, Uram, hogy ügyeljek:
természetem fékezésére,
a kegyelem ápolására,
parancsaid megtartására,
az üdvösség elnyerésére.
Tanuljam meg Tőled:
mily csekély, ami földi,
mily nagy, ami isteni,
mily rövid, ami ideiglenes,
milyen tartós, ami örökkévaló. Ámen.

Beküldés dátuma: 2019. június 30.

Önmagam és mások elviselése
Nehezen viselem el, Uram, azokat az embereket, akik másnak mutatják magukat, mint amik. De most arra gondolok, Uram, hogy van nekik is egy nagy lehetőségük.
Hálás is vagyok nekik azért, hogy nem akarnak botrányt okozni, elrejtik fertőző sebeiket a világ színe elől.
Köszönöm nekik azt is, hogy figyelmeztetnek a magam tartalom nélküli látszataira. Te figyelmeztetsz általuk.
Legfőképpen azt köszönöm, Uram, hogy láttukra eszembe juttatod: nem elég kereszténynek lenni - annak is kell látszani! (Rosdy Pál)

Beküldés dátuma: 2019. június 22.

Istenem, létezne-e valami, aminek nem Nálad, a Te szellemedben van és a Te szívedben lenne már öröktől fogva otthona és végső alapja?
Rólad mi mást mondhatnék, mint azt, hogy Istenem vagy, minden kezdésem és végzésem Ura, Istene, örömömnek, bánatomnak és egész életemnek Istene? Igen, még akkor is, amikor azt vallom, hogy Neked nincs rám szükséged, mert felesleges vagyok, mert messze trónolsz ama völgyek felett, amelynek ölén vesződséges életem útjai húzódnak.
Akkor is csak életem Istenének nevezlek.
Mert Istene lehetnél-e életemnek, ha nem lennél több, mint csupán az életem Istene? (K. Rahner)

Beküldés dátuma: 2019. június 7.

Uram,
amikor éhes vagyok, küldj valakit, akinek élelemre van szüksége;
amikor szomjazom, küld valakit, akinek vízre van szüksége;
amikor fázom, akkor küldj valakit, akinek melegre van szüksége;
amikor szenvedek, küldj valakit, akit meg kell vigasztalni;
amikor a keresztem nehéz, küldj valakit, akivel megosztom a terhet;
amikor nincstelen vagyok, küld valakit, aki szegényebb mint én;
amikor nincs időm, küldj valakit, akinek egy kicsit segíthetek;
amikor bátortalan vagyok, küldj valakit, akit bátorítani kell;
amikor megértésre vágyom, küldj valakit, akit meg kell érteni;
amikor szeretném, hogy gondomat viseljék, küldj valakit, akinek gondját viselhetem;
amikor magamra gondolok, fordítsd gondolataimat mások felé.

Beküldés dátuma: 2019. június 1.

Legyen időd a munkára - ez a siker ára.
Legyen időd a játékra - ez az örök ifjúság titka.
Legyen időd a nevetésre - ez a Lélek muzsikája.
Legyen időd a gondolkodásra - ez az erő forrása.
Legyen időd az olvasásra - ez a bölcsesség alapja.
Legyen időd, hogy kedves légy - ez a boldogsághoz vezető út.
Legyen időd az álmodozásra - kocsidat majd egy csillaghoz vezeti.
Legyen időd, hogy körülnézz - túl rövid a nap ahhoz, hogy önző légy.
Legyen időd, hogy szeress és Téged is szeressenek - ez isteni kiváltság.
(Régi ír áldás)

Beküldés dátuma: 2019. május 21.

Rokkantak imája
Istenem! Tudtod és akaratod nélkül semmi nem történik a világon. Valamilyen formában a te akaratod is, hogy olyan vagyok, amilyen. Amikor látom az egészségtől duzzadó embertársaimat, lázad bennem a természetes emberi vágy, hogy miért nem lehetek én is olyan - és minden szempontból teljes értékű ember -, mint a többiek? De a lázadás nem segít. Próbálom elcsitítani, és belesimulni kezedbe, elfogadni akaratodat. Kérlek, Istenem, segíts! Add kegyelmedet, hogy tudjam, érezzem: állapotom nem büntetés, választottad vagyok, alkalmat adtál és adsz nekem arra, hogy kiegészítsem Krisztus szenvedését embertársaim javára.
Adj kegyelmet, Istenem, hogy lássam, érezzem, atyai arcod szeretetének fénye ragyog felém; így könnyebb lesz elfogadni a változtathatatlant, és felajánlani a magam és mások üdvösségéért. Fogadd el hát tőlem, Istenem, testi gyengeségemet azokért, akik látván látnak; csak Téged nem.
Fogadd el azokért, akik hallván, nem hallanak; mindent meghallanak, csak a te szavadat nem.
Fogadd el azokért, akik kezüket mindenre használják, de imára soha nem tudják kulcsolni; akik ütni tudnak, de simogatni nem.
Fogadd el azokért, akiknek mindenkihez van szavuk, csak előtted néma a nyelvük. Fogadd el azokért, akik mindenről beszélnek, csak Rólad nem. Fogadd el azokért, akiket a lábuk mindenhová elvisz, de templomod felé soha vagy csak nagyon ritkán irányítják lépteiket. Fogadd el azokért, akik lejárják a lábukat a földi boldogság, boldogulás érdekében, de egyetlen lépést sem tesznek az örök boldogság, az égi haza felé.
Fogadd el azokért, akiknek eszébe sem jut, hogy egészségükért megérdemelnél egy „köszönöm”-öt; akik mindenre felhasználják életüket, egészségüket, csak arra nem, hogy az Istenen és felebaráti szereteten keresztül építsék a hozzád vezető utat, Jézusom! Légy az én Cirenei Simonom, hogy általad és segítségeddel könnyebb legyen a keresztem, és állapotomból áldás és üdvösség fakadjon azok számára, akikért életem keresztútját felajánlom.
És áldd meg, ezerszer áldd meg azokat, akik eddig is mellettem álltak; akiknek szeretete, segítsége, gondoskodása szüntelenül ezt sugározza felém: még így is érdemes élni! Ámen.

  •  
  • 1 / 5
  • >